Natur- og Miljøklagenævnet ophæver enstemmigt vedtagelsen af de statslige vandplaner i syv principielle afgørelser. Ophævelsen sker med henvisning til høringsfristen på 8 dage ved den supplerende høring af vandplanerne i december 2011. Nævnet finder, at høringsfristen var væsentligt for kort, og at vedtagelsen af vandplanerne som konsekvens heraf er ugyldig. Vandplanerne er nu hjemvist til fornyet behandling i Naturstyrelsen

Natur- og Miljøklagenævnet har den 3. december 2012 truffet afgørelse i en række principielle klagesager om vedtagelsen af de statslige vandplaner.

Vandplanerne er vedtaget i medfør af miljømålsloven, som blandt andet indeholder krav til offentlig høring af vandplanerne. Det oprindelige forslag til vandplaner blev ændret i 2011, hvorved der blandt andet blev foretaget ændringer i antallet af omfattede vandløbsstrækninger. Vandplanerne blev som følge heraf sendt i en supplerende høring i december måned 2011 med en høringsfrist på 8 dage.

Klagenævnet finder, at denne frist var væsentligt for kort i forhold til kravene i miljømålsloven, og at vedtagelsen af vandplanerne derfor er ugyldig. Klagenævnet har ophævet vedtagelsen af vandplanerne og hjemvist sagerne om de 23 vandplaner til fornyet behandling i Naturstyrelsen.

De samlede konsekvenser af ophævelsen er endnu uvisse. Danmark har fortsat pligt til at vedtage og implementere vandplaner som følge af vandrammedirektivet, og Danmarks forsinkelse med vedtagelse af vandplanerne har allerede én gang udløst en åbningsskrivelse fra Europa Kommissionen i 2010. Den danske stat fik dog afværget traktatkrænkelsessagen, som blev trukket tilbage den 29. marts 2012. Spørgsmålet er om underkendelsen af vandplanerne fører til en ny traktatkrænkelsessag. Under alle omstændigheder vil vandplanerne skulle gennem en ny høringsproces i overensstemmelse med miljømålslovens regler, og Naturstyrelsen har meddelt, at en ny høring af vandplanerne er undervejs.

Du kan læse en pressemeddelelse om afgørelserne på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Naturstyrelsen meddelelse om fornyet høring kan læses på Naturstyrelsens hjemmeside.

Kommunerne havde lagt op til at vedtage deres handleplaner her i december 2012. Det må sikkert også udskydes.

Horten har tidligere omtalt en række juridiske problemstillinger ved vandplanerne i en artikel i Ret og Indsigt nr. 2/2011. Horten har endvidere siden 2010 afholdt flere kurser, hvor de juridiske problemstillinger omkring vedtagelsen og implementeringen af vandplanerne har været behandlet.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.