I vores nyhedsbrev den 5. december 2011 fortalte vi, at regeringen og Enhedslisten havde fremsat et lovforslag, som blandt andet havde til hensigt at afskaffe multimediebeskatningen og til gengæld genindføre reglen om beskatning af fri telefon. Lovforslaget blev vedtaget den 21. december 2011 uden væsentlige ændringer i forhold til det fremsatte forslag. Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2012, og vi henviser til vores tidligere udsendte nyhedsbrev for en beskrivelse af de nye regler.

I vores nyhedsbrev den 5. december 2011 nævnte vi ydermere, at det var uklart, om overgangsordningen for bruttolønsordninger, hvor en medarbejder maksimalt kan beskattes af et beløb på kr. 3.000 af bruttolønsordninger, der er oprettet inden 1. januar 2012, er inklusiv eller eksklusiv beskatningen for fri telefon. Denne tvivl er nu afklaret, idet det er præciseret i det vedtagne forslag, at der alene skal ske beskatning efter reglerne om fri telefon.

SKAT har den 20. december 2011 udarbejdet en vejledning til arbejdsgivere om håndtering af computer, internetforbindelse og telefon, som stilles til rådighed for medarbejderne.

Det fremgår blandt andet af vejledningen, at der i forhold til de tidligere regler er sket en lempelse af kravene til arbejdsgiveres kontrol af mobiltelefoner, som er udleveret til arbejdsbrug. Det er således nu kun påkrævet, at der foretages en uddybende kontrol af medarbejderens forbrug i de tilfælde, hvor der for en medarbejder sker væsentlige afvigelser fra det "sædvanlige samtalemønster" uden en arbejdsmæssig grund, ligesom der skal ske en uddybende kontrol, hvis det kan konstateres, at medarbejderen har anvendt arbejdsmobiltelefonen til betaling af private udgifter som eksempelvis donering af penge til indsamlinger, køb af varer osv. I SKAT’s vejledning er desuden indeholdt en tro- og loveerklæring, som kan anvendes til medarbejdernes bekræftelse af, at de kun vil anvende telefonen til arbejdsmæssig brug.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.