Østre Landsret traf den 27. september 2012 afgørelse i en sag omhandlende spørgsmålet, om en arbejdsgiver gyldigt kunne undlade at betale pensionsbidrag til en fratrådt direktør.

Sagens omstændigheder

Sagen omhandlede gyldigheden af en mellem direktøren og virksomheden indgået allonge til direktørkontrakten i forbindelse med salg af virksomheden, hvor direktøren også ejede aktier. Af allongen fremgik:

”I forlængelse af aktieoverdragelsen er det aftalt, at selskabet i forbindelse med årsafslutning af regnskabsårene 2007, 2008 og 2009 betaler et fast pensionsbidrag på kroner 610.000 kroner i hvert af de tre nævnte år. […] Selskabets forpligtelse til at betale pensionsbidraget bortfalder, såfremt [direktøren] ikke er beskæftiget i selskabet på udbetalingstidspunktet”

Direktøren blev opsagt af virksomheden og fratrådte ved udgangen af marts 2009 forud for regnskabsafslutning for 2008. Direktøren havde på tidspunktet for fratrædelsen modtaget pensionsbidrag for 2007, men ikke for 2008 og 2009.

Direktøren anlagde sag mod virksomheden og gjorde gældende, at virksomheden var forpligtet til at betale pensionsbidrag for 2008 og 2009, da det var en del af købesummen for aktierne, og da allongen burde tilsidesættes helt eller delvist, jf. aftalelovens § 36 begrundet i, at virksomheden vilkårligt i henhold til aftalen kunne ændre forudsætningerne for udbetalingen.

Virksomheden gjorde blandt andet gældende, at idet direktøren ikke var ansat på tidspunktet for udbetalingen, var hun heller ikke berettiget til at modtage pensionsbidragene.  

Rettens afgørelse

Byretten fandt, at aftalen var indgået mellem ligeværdige parter, og at aftalen var klar og utvetydig på det punkt, som tvisten vedrørte. Retten fandt i øvrigt ikke, at direktøren havde løftet bevisbyrden for, at aftalen var urimelig eller i strid med redelig handlemåde, jf. aftalelovens § 36, idet der blandt andet mellem parterne havde fundet en forhandling sted i forbindelse med aftalens indgåelse, hvor begge parter var at betragte som professionelle erhvervsdrivende. Direktøren var på denne baggrund ikke berettiget til pensionsbidrag for 2008 og 2009.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Horten bemærker

Afgørelsen bekræfter, at der skal vægtige forhold til, at aftalelovens § 36 kan føre til, at en aftale mellem ligeværdige parter tilsidesættes, hvilket særligt gør sig gældende, når der er tale om en direktør.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Kristine Friis Nolsø

Senioradvokat