EU-kommissionen fremsatte den 24. maj 2011 forslag om ny forordning om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Den 12. juni 2013 vedtog Europa Parlamentet forslaget. Den nye toldforordning træder i kraft den 1. januar 2014 og afløser den gældende toldforordning nr. 1383/2003.

Betydningen af en toldforordning

Både den nye og den nuværende toldforordning medfører, at toldmyndighederne kan gribe ind overfor visse grænseoverskridende forsendelser indeholdende varer, der mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsret, såsom design-, patent- og varemærkeret.

Efter anmodning fra en rettighedsindehaver griber toldmyndighederne ind overfor muligt krænkende varer ved at suspendere frigivelsen eller tage varerne i bevaring.

Er det fastslået ved dom, at varerne krænker en intellektuel ejendomsrettighed, kan de forhindres i at blive bragt i omsætning og/eller tilintetgøres uden kompensation til varemodtager.

Ændringer ved den nye toldforordning

Den nye toldforordnings liste over intellektuelle ejendomsrettigheder, der underlægges toldmyndighedens kontrol, udvides til også at omfatte blandt andet handelsnavne, brugsmodeller, topografi for halvlederprodukter og anordninger til omgåelse af teknologiske foranstaltninger.

Herudover vil toldmyndigheden fremover kunne gribe ind overfor forvekslelige varemærker. Den nuværende toldforordning giver alene mulighed for indgriben, hvis mærket er identisk eller ikke kan skelnes fra et gyldigt registreret varemærke.

Det øgede salg via internettet har medført en betydelig stigning i mindre forsendelser af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer. Den nye toldforordning imødegår rettighedshavernes problemer med at komme denne handel til livs, idet der indføres en ny forenklet procedure, hvor varemodtageren samtykker til varernes tilintetgørelse mod ikke at skulle betale sagsomkostninger eller opfylde andre formaliteter.

kontakt

Anders Valentin

Partner