7. juni 2013

Nyt lovforslag sigter mod generel ligestilling af lejere og ejere i forhold til afregning af elektricitet fra VE-anlæg, eksempelvis solcelleanlæg

Klima-, Energi- og Bygningsministeren har den 22. maj 2013 fremsat et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om almene boliger og lov om elforsyning. Det nye lovforslag sigter mod, at lejere eller udlejere på lejernes vegne skal kunne nettoafregne deres individuelle elforbrug. Reglerne vil gælde for både almene og private udlejningsejendomme.

Det er først og fremmest formålet at gøre det muligt for lejer og udlejer at nettoafregne efter en individuel eller en kollektiv model. Valget mellem individuel og kollektiv model afhænger af, om anlægget er tilsluttet direkte til den enkelte lejers forbrugsinstallation (typisk i rækkehus) eller til udlejerens forbrugsinstallation (typisk i lejlighed).

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. juli 2013.

Baggrund

Lovforslaget skal ses i lyset af den politiske aftale, som er indgået den 15. november 2012 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og det Konservative Folkeparti om strategi for solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg (vedvarende energi-anlæg).

Aftalen indeholdt en ny støtteordning for solceller. Det var en præmis for aftalen, at støtteordningen skulle tilgodese de økonomiske vilkår for etablering af solceller i forskellige boligformer. Det var i den forbindelse et politisk ønske at fjerne de lovgivningsmæssige barrierer, der hindrede lejere i at nettoafregne på lige vilkår med ejere og andelshavere. Et tværministerielt udvalg har analyseret mulighederne for dette.

Gældende lovgivning

Nettoafregning indebærer på nuværende tidspunkt, at ejeren af et solcelleanlæg må bruge den elektricitet, som ejeren selv producerer, uden at blive pålagt PSO-tarif, afgifter og moms af disse.

Af Lovforslagets pkt. 3.1.1. følger, at §§ 8a og 8b i lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012 (elforsyningsloven) giver en udlejer mulighed for at nettoafregne den elektricitet, som udlejeren selv forbruger, herunder forbrug til fælles formål. Hvis en lejers elforbrug skal indgå i en udlejers mulighed for nettoafregning, skal lejemålet være tilsluttet udlejerens forbrugsinstallation. Dette er imidlertid sjældent tilfældet, hvorfor lejerens elforbrug afregnes individuelt, dvs. ikke ved nettoafregning.

Lovforslagets formål og udformning

Lovforslaget sigter mod, at lejere eller udlejere på lejernes vegne i almene såvel som i private udlejningsejendomme skal kunne nettoafregne deres individuelle elforbrug. Lovforslaget omfatter også erhvervslejere og -udlejere, dog uden at der er foreslået en ændring af lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december 2010 (erhvervslejeloven).

Således er det først og fremmest Lovforslagets formål at gøre det muligt for en lejer og en udlejer at nettoafregne efter en individuel eller en kollektiv model. Valget mellem individuel og kollektiv model afhænger af, om anlægget er tilsluttet direkte til den enkelte lejers forbrugsinstallation (typisk i rækkehus) eller til udlejerens forbrugsinstallation (typisk i lejlighed).

Dernæst har Lovforslaget til formål at udvide personkredsen, som kan få mulighed for nettoafregning af elektricitet fremstillet på VE-anlæg. Efter Lovforslaget skal fritagelsen også kunne opnås af lejere i en udlejningsejendom, i hvilken VE-anlægget er placeret, når udlejeren af ejendommen ejer anlægget.

Lovforslaget muliggør herefter en generel ligestilling mellem ejere og lejere i forhold til muligheden for nettoafregning af elektricitet fra VE-anlæg, eksempelvis fra solcelleanlæg.

Lovforslagets betydning for lejere

De gældende regler i lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010 (lejeloven) og lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010 (almenlejeloven) indebærer, at beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne efter lejeloven henholdsvis et flertal af beboerne på et afdelingsmøde efter almenboligloven kan beslutte, at fordeling af udgifter til elektricitet, der bruges til et andet formål end opvarmning, skal ske efter elektricitetsmålere, at udgifterne skal betragtes som en forbedring, og at ændringen kan gennemføres med seks ugers varsel.

Det fremgår imidlertid ikke af reglerne, om det har været lovgivers hensigt, at lejerens betaling skal kunne opkræves som tillæg til lejen, og i givet fald efter hvilke regler betalingen skal opkræves.

Nyere retspraksis, herunder U 2009.2497 H, har generelt fastslået, at særskilt opkrævning af beløb, der ville kunne indeholdes i huslejen, forudsætter, at der er hjemmel hertil. Den gældende retsstilling indeholder ikke en klar hjemmel til særskilt opkrævning af lejerens betaling for forbrug af elektricitet til andet end opvarmning.

Lovforslaget imødekommer ovennævnte ved at præcisere lovteksten således, at ikke alene el til opvarmning, men tillige el til andre formål, kan opkræves særskilt som tillæg til huslejen efter reglerne om varmeregnskaber. En sådan præcision af lovteksten er netop en forudsætning for, at udlejeren kan nettoafregne for lejernes elforbrug i lejemålet (den kollektive model).

Såfremt den kollektive model vedtages, skal udlejeren aflægge regnskab overfor lejerne efter reglerne for varmeregnskaber.

Lovforslagets betydning for erhvervslejere

Der er ikke med Lovforslaget foreslået ændringer af erhvervslejeloven. Dette skyldes, at lovgiver anser det for at være op til erhvervslejekontraktens parter at træffe de fornødne aftaler. Erhvervslejeloven fordrer en høj grad af aftalefrihed mellem parterne, hvilket også omfatter reglerne om nettoafregning af elforbrug.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der for mange momsregistrerede erhvervslejeres vedkommende formentlig vil være begrænset interesse i at modtage el fra et VE-anlæg, da de i forvejen er fritaget for elafgifter.

kontakt

Nye rankings fra Chambers

13. marts 2018

Chambers, som er den førende internationale guide til de bedste advokatfirmaer, placerer igen i år Horten blandt Danmarks bedste.

PensionDanmark køber Lemvigh-Müllers domicil

6. marts 2018

Horten har bistået PensionDanmark med købet af Lemvigh-Müllers domicil i Herlev.

Horten bistår Arkitekt­gruppen med bolig­udviklings­projektet Strandhaverne

8. februar 2018

Horten bistår Arkitektgruppen, der i samarbejde med NREP nu har igangsat årets første ejendomsudviklingsprojekt på Amager.

Nye standardvilkår i byggeriet på vej

8. februar 2018

Siden 2015 har repræsentanter for byggeriets parter forhandlet om nye standardvilkår i AB-udvalget, og den 2. februar 2018 blev forslag til nye AB 18 og ABR 18 sendt i høring. Høringsudkastene løfter sløret for de nye standardvilkår, der forventes vedtaget i maj 2018.

Unikt samarbejde mellem Horten og Symbion

5. februar 2018

Horten Advokatpartnerselskab indgår unikt samarbejde med Symbion og Accelerace, hvor vi stiller et team af jurister til rådighed for startup-virksomheder i kontorfællesskabet Horten CoLab.

Genskin fra glaseret tag overskred den naboretlige tålegrænse

26. januar 2018

Sag om genskinsgener fra glaseret tegltag nåede helt til Højesteret, som vurderede, at generne overskred den naboretlige tålegrænse.

Fire nye partnere

16. januar 2018

Horten har optaget advokaterne Christian Tullberg, Kristoffer Westberg, Christina Steen og Niels Jørgen Oggesen som partnere.

Vi giver viden videre - forår 2018

10. januar 2018

I foråret 2018 har vi programsat over 40 seminarer, morgenmøder og kurser, hvor vores jurister sammen med eksterne eksperter giver den nyeste viden videre inden for deres fagområder. Der er nu åbent for tilmelding.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

8. januar 2018

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2017 og få genopfrisket din juridiske viden.

PensionDanmark overtager ejendom fra Midtconsult

3. januar 2018

Horten har bistået PensionDanmark med køb af ejendom af rådgivningsfirmaet Midconsult.

Ny managing partner

2. januar 2018

Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Har du styr på de nye regler om e-mails i lejeforhold?

22. december 2017

Folketinget har den 14. december 2017 vedtaget et lovforslag til ændring af leje- og almenlejeloven. Lovændringen betyder, at lejer og udlejer kan kommunikere digitalt.

Udbudsguides opdateret med nye tærskel­værdier

19. december 2017

EU-Kommissionen har udmeldt nye tærskelværdier for EU-udbud gældende fra 1. januar 2018.

Ny aftale: Lån til den almene boligsektor bliver hos realkredit­institutterne

30. november 2017

Regeringen har netop indgået en aftale med de danske realkreditinstitutter om finansieringen af lån i den almene boligsektor, der skal sikre en større besparelse.

Lån i ejendomsselskaber tæller ikke med som gearing i ejendomsfonde

23. november 2017

Erhvervsankenævnet har for nyligt afsagt en kendelse, der afviser Finanstilsynets snævre praksis for anvendelse af undtagelse ved beregning af gearing i alternative investeringsfonde.

Retstilstanden for andelsbolighaveres overgang til lejere ændres

15. november 2017

Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn har for nyligt truffet afgørelse i en sag om, hvilke vilkår udlejer kan kræve i forhold til andelsbolighavere, der overgår til at være lejere i henhold til andelsboligforeningslovens § 4.

Markant hæder til advokat Finn Schwarz

10. november 2017

Foreningen Ansættelsesadvokater har tildelt advokat Finn Schwarz årets H.G. Carlsen pris.

Nyt lovforslag kan skabe mere fleksibilitet i friplejeboligsektoren

7. november 2017

Nyt lovforslag kan øge aftalefriheden mellem ejeren af en ejendom og friboligleverandøren. Folketinget har netop førstebehandlet lovforslaget.

DSB sælger ejendom i København til Genesta

2. november 2017

Horten har bistået med salget af DSB's tidligere kontorejendom på Kalvebod Brygge.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

Compliance: Online-­undervisning i kon­kurrenceret

20. september 2017

Horten tilbyder nu online-undervisning i konkurrenceret skræddersyet til den enkelte virksomhed.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

PensionDanmark køber to ejendomme af Det danske Hedeselskab

7. september 2017

Horten har bistået PensionDanmark med køb af to erhvervsejendomme af Det danske Hedeselskab.

Ny skattepraksis for refusion af tinglysningsafgift

21. august 2017

Ny skattepraksis giver mulighed for tilbagebetalingskrav i forbindelse med omdannelse af realkreditinstitutpantebreve til ejerpantebreve.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Her er de fem mest læste nyheder på horten.dk

11. juli 2017

En gennemgang af Landsrettens dom i Ateas bestikkelsessager og vores løbende opdateringer om aktindsigt er på listen over de artikler, Hortens mere end 4000 abonnenter har klikket mest på i første halvår.

Ny strategi for olie og gas i Nordsøen

4. juli 2017

En ny olie- og gasstrategi for den danske del af Nordsøen foreligger nu. Strategien er udarbejdet i et samarbejde mellem branchen, Energistyrelsen og GEUS og skal sikre en optimal udnyttelse af de danske ressourcer.

Horten bistår ArkitektGruppen med nyt joint venture med NREP

24. maj 2017

Horten har bistået Arkitektgruppen A/S med etablering af yderligere et joint venture med Nordic Real Estate Partners (NREP) om gennemførelsen af boligudviklingsprojekter i København.

Partner fra Horten med i Ekspropriationsudvalget

16. maj 2017

Advokat og partner i Horten, Rikke Søgaard Berth, er blevet udpeget til at sidde med i det eksterne ekspertudvalg, der skal undersøge planlovens bestemmelser om ekspropriation.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

Video: Paradigmer for samfundsansvar

20. marts 2017

Et nyt regelsæt skal hjælpe bygherrer – offentlige og private – med at gøre samfundsansvar til en aktiv del af udbudsmateriale og kontrakter.

Lejers manglende retablering medførte lempelse af udlejers bevisbyrde for tab

10. februar 2017

Erhvervsleje: Højesteretsdom lemper udlejers bevisbyrde for sit påståede tab som følge af lejers grove misligholdelse i form af manglende iagttagelse af retableringspligt.

Ejendomsskatterne skal fremover inddrives af kommunerne

27. januar 2017

Fra 2. februar 2017 får kommunerne igen lov til selv at inddrive restancer på ejendomsskatter.

Faglige arrangementer forår 2017

16. januar 2017

I foråret 2017 har vi allerede nu programsat 30 forskellige arrangementer. Se arrangementskataloget online.

Nyt milliardlån understøtter udviklingen af Carlsberg Byens hidtil største etape

5. januar 2017

Horten har rådgivet Carlsberg Byen i forbindelse med en 4,2 mia. kroner stor finansieringsramme fra pensionsselskabet PKA.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

2. januar 2017

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2016 og få genopfrisket din juridiske viden.

Højesteret: Tidsubegrænset brugsret med 30 års opsigelsesvarsel ikke i strid med udstykningsloven

9. november 2016

Højesteretsdom cementerer gældende praksis om brugsrettigheder stiftet over dele af fast ejendom. Tidsubegrænset brugsret med 30 års opsigelsesvarsel var ikke i strid med udstykningslovens § 16.

Det bliver billigere at opføre udlejningsejendomme

22. september 2016

Ændring i byggeloven giver forsikringsbesparelse ved opførelse af udlejningsejendomme.

Ny partner

24. august 2016

Horten har optaget Henning Aasmul-Olsen som equity partner.

Ny partner

15. august 2016

Horten styrker partnerkredsen og vores specialer inden for miljø og offentlig ret med optagelsen af partner Anne Sophie K. Vilsbøll.

Horten rådgiver Carlsberg Byen i forbindelse med opførelse, finansiering og overdragelse af UCC Campus Carlsberg

7. juli 2016

Horten har rådgivet Carlsberg Byen i forbindelse med færdiggørelse, finansiering og overdragelse af UCC Campus Carlsberg fra NCC til Carlsberg Byen og videre fra Carlsberg Byen til Professionshøjskolen UCC, der indtræder som lejer af UCC Campus Carlsberg.

Brexit: Hvilke juridiske konsekvenser får Storbritanniens farvel til EU?

28. juni 2016

Torsdag den 23. juni 2016 valgte den britiske befolkning at stemme Storbritannien ud af EU, hvilket vil medføre en række juridiske ændringer. Hos Horten holder vi et vågent øje med det politiske efterspil.

Nye rankings fra IFLR1000: Horten fortsat førende inden for energi og infrastruktur

22. juni 2016

Hvert år offentliggør det internationale opslagsværk IFLR1000 en samlet guide for verdens bedste advokater inden for energi og infrastruktur. I den netop offentliggjorte guide er Horten, ligesom sidste år, placeret som en af landets bedste rådgivere inden for området.

Ny økonomiaftale for kommunerne for 2017

13. juni 2016

Regeringen har indgået en omfattende aftale med KL om kommunernes økonomi for 2017.

Nye ratings fra det internationale opslagsværk Legal 500

4. maj 2016

Der er flere gode nyheder for Horten i de nye ratings, heriblandt to nye Tier 1-ratings.

Internationale kvindelige advokater drøfter fremtidens advokatgerning

5. april 2016

Horten er med, når 150 advokater fra hele verden mødes i Berlin 7.-8. april under overskriften "Law in a changing world – how women can contribute to innovation of the legal profession".

Horten bistår PensionDanmark med køb af ejendomme for over en halv mia. kr.

4. april 2016

Hortens afdeling for fast ejendom har bistået PensionDanmark med køb af to kontorejendomme i Aarhus fra C.W. Obel Ejendomme.

Horten Corporate Day 2016: Danske virksomheder på forkant

18. marts 2016

På Horten Corporate Day 2016 den 16. marts fik de fremmødte erhvervsfolk en række markante danske og udenlandske eksperters bud på trends og muligheder for dansk erhvervsliv. Horten gentager succesen til næste år med Horten Corporate Day 2017.

Offentlig-private investeringer i Grønland

9. marts 2016

Horten og Nuna Advokater var den 26. februar 2016 vært for en konference med fokus på offentlig-private investeringer i Grønland.

Konference: Offentlig-private investeringer i Grønland

12. januar 2016

OPP-samarbejder kan muliggøre vigtige investeringer i Grønland. F.eks. i byudvikling og infrastruktur. Det sætter vi fokus på fredag den 26. februar 2016.

TOP 10: Her er årets mest læste juridiske nyheder på horten.dk

7. januar 2016

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

Kommissionen vedtager pakke om cirkulær økonomi

17. december 2015

Europakommissionen har den 2. december 2015 vedtaget pakken "Kredsløbet lukkes – En EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi", der skal lette Europas omstilling til cirkulær økonomi.

Horten bistår Arkitektgruppen med DKK 1,4 mia. joint venture med NREP

11. november 2015

Horten har bistået Arkitektgruppen A/S med etablering af et joint venture med Nordic Real Estate Partners til gennemførelsen af foreløbig to boligudviklingsprojekter i København.

Vi giver viden videre

18. september 2015

Faglige arrangementer efterår 2015

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.