Vestre Landsret fandt, at det ikke var berettiget at bortvise en medarbejder på grund af hans private brug af internettet i arbejdstiden. Til gengæld havde det været berettiget at afskedige ham.  

To timers brug af Facebook og internettet på en nattevagt

En medarbejder havde været ansat som kvalitetsinstruktør i en virksomhed i 11 år. Efter en nattevagt blev medarbejderen bortvist under henvisning til, at han i løbet af sin vagt havde været på Facebook og benyttet internettet til private formål i to timer.

Det fremgik af virksomhedens informationssikkerhedsregler, at det var tilladt at bruge virksomhedens e-mail og internetadgang til privat brug, hvis det kun skete lejlighedsvist og i en meget begrænset periode tidsmæssigt, men det fremgik ikke, hvilke konsekvenser overtrædelse af denne regel ville medføre.

Byretten fandt bortvisningen berettiget og frifandt virksomheden.

Vestre Landsrets dom

Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at medarbejderen havde brugt internettet til private formål i ca. en time ud over den fastlagte pausetid, hvilket overskred, hvad der var acceptabelt i henhold til reglerne for ansættelsesforholdet.

Dette var dog ikke nok til at begrunde bortvisning, da medarbejderen ikke forud for bortvisningen havde modtaget en advarsel, og fordi hans arbejde på aftenen desuden ikke gav anledning til anmærkninger. Medarbejderen fik derfor tilkendt løn i opsigelsesperioden.

Virksomheden kunne dog have afskediget medarbejderen, hvorfor han ikke havde krav på fratrædelsesgodtgørelse.

Husk at nævne konsekvenser ved overtrædelse af politikker

En medarbejders hovedforpligtelse i et ansættelsesforhold er at udføre arbejdet i overensstemmelse med arbejdsgiverens instruktion. Når en medarbejder bruger arbejdstiden til private formål, forsømmer han eller hun dermed sin primære forpligtelse i henhold til ansættelsesforholdet, og dette betragtes som en alvorlig misligholdelse.

En bortvisning er en ophævelse af ansættelsesforholdet, hvilket forudsætter væsentlig misligholdelse fra medarbejderens side. Misligholdelsen skal altså have en tilpas alvorlig karakter, før den kan begrunde bortvisning, især uden en forudgående advarsel. Denne dom fastslår, at en times privat brug af internettet i løbet af en arbejdsdag ikke er en så grov misligholdelse, at det i sig selv kan begrunde en bortvisning, da det ikke klart var fremgået af virksomhedens it-politik, og da det i øvrigt var en medarbejder, der ikke tidligere havde fået påtaler.

Er det påtalt af virksomheden, f.eks. i et adfærdskodeks eller personalehåndbog, at en bestemt adfærd ikke accepteres, f.eks. brug af internet i arbejdstiden, er dette en skærpende omstændighed i forhold til misligholdelsesvurderingen. Dog må det antages, at hvis en sådan bestemmelse skal betragtes som en forhåndsadvarsel, der kan berettige bortvisning ved overtrædelse, må den indeholde risikoen for bortvisning.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Marianne Lage

Partner