14. juli 2016

Sommerhilsen fra ansættelsesret

Sommerferien er for nogle allerede slut, og for andre er den lige rundt om hjørnet. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god sommer. Samtidig vil vi benytte anledningen til at give et overblik over nyeste retspraksis og de lovgivningsmæssige tiltag, der har været i første halvår af 2016 inden for ansættelsesretten.

I vores sommerhilsen kan du bl.a. læse om:

 • Afskaffelse af Greencard-ordningen.
 • Ny lov om e-cigaretter.
 • Virksomhedens gavepolitik.
 • Højesterets dom om, at opsigelsen af en dagplejer, som var på plejeorlov for at passe sin søn, der har Aspergers syndrom, ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven.
 • Højesterets dom om, at en medarbejders private køb af mobilbilletter på arbejdstelefonen berettigede arbejdsgiveren til at bortvise medarbejderen.
 • Tendenser.

 • God læselyst og god sommer!

  Jonas Enkegaard
  Afdelingsleder, Ansættelsesret

  flere nyheder

  Bestyrelsesformand ikke ansvarlig for melodigrandprix-underskud

  1. maj 2018

  Erhvervsankenævnet: Den tidligere bestyrelsesformand for Wonderful Copenhagen er ikke ansvarlig for det underskud, der opstod, da Eurovision Song Contest 2014 blev dyrere end forventet.

  Universitet overtrådte lov om tidsbegrænset ansættelse

  30. april 2018

  Højesteret: Det var i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse, at Roskilde Universitet fornyede fire medarbejderes ansættelsesforhold.

  Lov om forretnings­hemmeligheder er nu vedtaget

  23. april 2018

  Folketinget har vedtaget forslag til lov om forretningshemmeligheder, som implementerer EU-direktivet om forretningshemmeligheder. Loven træder i kraft den 9. juni 2018.

  Legal 500 anerkender Horten som førende advokathus

  13. april 2018

  Horten anerkendes som førende juridisk rådgiver inden for en lang række specialeområder. Samtidig udpeges 26 Horten-partnere som værende blandt landets bedste juridiske rådgivere.

  Horten åbner eget tv-studie

  11. april 2018

  Video er et oplagt medie til at præsentere jura i øjenhøjde, og Horten har nu fået sit eget tv-studie.

  Gravid medarbejder havde hverken fortrinsret eller krav på omplacering

  28. marts 2018

  En gravid medarbejder, der opsiges i forbindelse med en kollektiv afskedigelsesrunde, har ikke fortrinsret til at forblive i virksomheden eller til at blive forflyttet i henhold til EU-retten. Det har EU-Domstolen nu fastslået.

  Rammerne for kontrakter og udbud ved strejke og lockout

  23. marts 2018

  Den varslede storkonflikt kan skabe adskillige problemer i forbindelse med kontrakter og udbud. På et gratis webinar den 3. april kl. 10.00 gennemgår vi de typiske tvivlsspørgsmål.

  Håndtering af klager over pædagogs dansk­kundskaber var udtryk for forskels­behandling

  16. marts 2018

  Ligebehandlingsnævnet har fastslået, at en daginstitution handlede i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i håndteringen af klager over pædagog af tyrkisk oprindelse.

  Nye rankings fra Chambers

  13. marts 2018

  Chambers, som er den førende internationale guide til de bedste advokatfirmaer, placerer igen i år Horten blandt Danmarks bedste.

  Ret & Indsigt 01/2018 er udkommet

  5. marts 2018

  Ret & Indsigt 01/2018 handler bl.a vandselskabers anke af en skattesag til Højesteret, om friplejeboliger og om den kommende databeskyttelsesforordning.

  Elev kunne ikke kræve dobbeltkompensation for ophævet uddannelsesaftale

  28. februar 2018

  Højesteret fastslår, at en elev, der havde fået ophævet sin uddannelsesaftale, ikke både kunne kræve godtgørelse for uberettiget ophævelse efter erhvervsuddannelsesloven og for usaglig opsigelse efter funktionærloven.

  Tilkaldevagt i hjemmet kan være arbejdstid

  26. februar 2018

  Ny dom fra EU-Domstolen: Tid, hvor medarbejderen står til rådighed for arbejdsgiveren uden at befinde sig på arbejdspladsen, kan efter omstændighederne blive betragtet som arbejdstid.

  VIDEO: Sexchikane på arbejds­pladsen

  22. februar 2018

  Partner og advokat Marianne Lage skarpt på den juridiske definition af begrebet sexchikane og giver et overblik over arbejdsgiverens pligter og ansvar på 6 minutter.

  Opsamling på LinkedIn-julekalenderen: Få styr på udbuds-, kommunal- og forsyningsretten

  13. februar 2018

  Gik du glip af Hortens julekalender på LinkedIn om udbuds-, kommunal- og forsyningsret? Vi giver dig en opsamling her.

  Retningslinjerne for gaver til offentligt ansatte

  12. februar 2018

  De fleste, der repræsenterer offentlige myndigheder eller virksomheder, kommer på et tidspunkt ud for at blive tilbudt en gave, middag, oplevelse eller lignende. Men hvornår må man tage imod den slags tilbud?

  Funktionær­lovens ufra­vigelighed var ikke til hinder for aftale om straks fratræden

  6. februar 2018

  Vestre Landsret fastslår, at det hverken var i strid med funktionærlovens ufravigelighed eller aftalelovens § 36, at en funktionær havde indgået en fratrædelsesaftale, der indebar fratræden uden opsigelsesvarsel.

  Feriefridage kunne ikke kræves udbetalt ved konkurs

  6. februar 2018

  Højesteret fastslår i ny dom, at et konkursbo kunne anse ikke-afholdte feriefridage som afholdt i opsigelsesperioden, uanset hvad der fremgik af overenskomsten.

  Unikt samarbejde mellem Horten og Symbion

  5. februar 2018

  Horten Advokatpartnerselskab indgår unikt samarbejde med Symbion og Accelerace, hvor vi stiller et team af jurister til rådighed for startup-virksomheder i kontorfællesskabet Horten CoLab.

  Ni ting du skal være opmærksom på, når du ansætter personale

  29. januar 2018

  Vi gennemgår en række fokuspunkter, du skal være særlig opmærksom på, når du starter virksomhed og overvejer at ansætte personale.

  Incitamentsvederlag til medarbejdere

  29. januar 2018

  Når du starter egen virksomhed, kan det være svært at tilbyde en løn, der tiltrækker de mest kvalificerede medarbejdere. En anden måde at tiltrække medarbejdere på kan være ved at tilbyde et incitamentsvederlag. Vi giver et overblik over de forskellige former for incitamentsvederlag.

  Ti ting du skal huske i dine aftaler

  29. januar 2018

  En aftale indgås typisk med et specifikt formål, hvorfor parterne nemt kan glemme at regulere en række andre centrale emner, hvilket hurtigt kan vise sig at være problematisk. Vi giver dig ti gode råde, som du altid bør overveje, når du indgår en aftale.

  Ny ferielov vedtaget

  26. januar 2018

  Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, hvor alle lønmodtagere overgår til samtidighedsferie. Overgangsreglerne gælder dog allerede fra 2019.

  Nyt fra Ligebehandlingsnævnet

  15. januar 2018

  Ligebehandlingsnævnet traf i efteråret 2017 en række afgørelser på området for forskels- og ligebehandling. Vi sætter fokus på udvalgte afgørelser inden for de forskellige kategorier af beskyttede diskriminationskriterier.

  Vi giver viden videre - forår 2018

  10. januar 2018

  I foråret 2018 har vi programsat over 40 seminarer, morgenmøder og kurser, hvor vores jurister sammen med eksterne eksperter giver den nyeste viden videre inden for deres fagområder. Der er nu åbent for tilmelding.

  TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

  8. januar 2018

  Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2017 og få genopfrisket din juridiske viden.

  Sådan forebygger og håndterer du sexchikane på arbejdspladsen

  5. januar 2018

  Som arbejdsgiver skal man være proaktiv for at sikre et chikanefrit miljø på arbejdspladsen. Vi stiller skarpt på den juridiske definition af begrebet sexchikane og giver overblik over arbejdsgivers pligter og ansvar.

  Ny managing partner

  2. januar 2018

  Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

  Julehilsen fra ansættelsesret

  19. december 2017

  Året er ved at gå på hæld, og vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at sende dig en varm og hjertelig julehilsen med en opsamling på året, der er gået og vores bud på, hvordan ansættelsesretten vil udvikle sig i første halvdel af 2018.

  Ret & Indsigt 04/2017 er udkommet

  12. december 2017

  Ret & Indsigt 04/2017 handler bl.a om byggeprojektet Circle House og de lovgivningsmæssige muligheder og barrierer ved cirkulært byggeri. Vi stiller også skarpt på udfordringerne ved at "genbruge" persondata i det offentlige set i lyset af den nye databeskyttelseslov.

  Fald til julefrokost var ikke en arbejdsskade

  11. december 2017

  Østre Landsret har for nylig vurderet, at en knæskade efter et fald til en julefrokost ikke var en arbejdsskade. Men det er stadig vigtigt at holde sig for øje, at arbejdsskadebegrebet er bredt.

  Arbejdsmiljø­repræsen­tanters særlige beskyttelse

  1. december 2017

  Højesteret fastslår, at en arbejdsmiljørepræsentant ikke er særligt beskyttet mod opsigelse efter arbejdsmiljølovgivningen, hvis der ikke er en overenskomst på området.

  Højesteret: Fastsættelse af godtgørelses­niveau ved manglende forlængelse af uddannel­sesaftaler

  29. november 2017

  Højesteret gentager, at udgangspunktet for udmålingen af godtgørelsen er seks måneders løn, når en arbejdsgiver ikke forlænger en uddannelsesaftale, som ikke kan færdiggøres på grund af barsel.

  Højesteret: Lægelig diagnose er ikke afgørende for definition af handicap

  23. november 2017

  Højesteret har afsagt to domme om forskelsbehandling på grund af handicap. Igen skulle det afklares, om der var tale om handicap, og i bekræftende fald om arbejdsgiveren havde tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse.

  Højesteret har afsagt to nye domme om 120-sygedagsreglen

  23. november 2017

  Højesteret har i to nye domme om 120-sygedagsreglen afgjort, at arbejdsfri dage ikke skal indgå i beregningen af de 120 sygedage, ligesom ansattes tilbud om deltid ikke har indflydelse på beregningen af sygedage.

  Højesteret melder klart ud: Godtgørelse for brud på 48-timers reglen

  14. november 2017

  Højesteret har netop afsagt den første dom i en sag om godtgørelsesniveauet for overtrædelse af den såkaldte 48-timers regel i arbejdstidsloven.

  Markant hæder til advokat Finn Schwarz

  10. november 2017

  Foreningen Ansættelsesadvokater har tildelt advokat Finn Schwarz årets H.G. Carlsen pris.

  Ny dom: Afdelings­leders sexchikane førte ikke til godtgørelse

  26. oktober 2017

  Østre Landsret har i en nyligt afsagt dom fundet, at en virksomhed ikke skulle betale godtgørelse til en medarbejder, selvom vedkommende havde været udsat for sexchikane af afdelingens driftschef.

  Erhververen hæftede for konkursboets uberettigede opsigelse af tillids­repræsentant

  20. oktober 2017

  Højesteret: Erhververen af en virksomhed kan blive pålagt at godtgøre opsagte medarbejdere, som – i strid med virksomhedsoverdragelsesloven – er blevet opsagt af overdrageren inden virksomhedsoverdragelsen.

  Medarbejderes lovlige ytringer skal håndteres med respekt for ytrings­friheden

  16. oktober 2017

  Offentlige myndigheder må gerne tage en snak med en medarbejder, der har brugt sin ytringsfrihed til at kritisere arbejdspladsen – forudsat at ledelsen har en saglig grund til det. Men de har et særligt ansvar for at sikre, at det sker i fuld respekt for den ansattes ytringsfrihed. Det viser ny afgørelse fra Ombudsmanden.

  Lovforslag om forretnings­hemmeligheder er nu sendt i høring

  13. oktober 2017

  Forslag til lov om forretningshemmeligheder blev for nylig sendt i høring og forventes fremsat inden udgangen af 2017. Lovforslaget har til formål at implementere et EU-direktiv om beskyttelse af forretningshemmeligheder.

  Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

  11. oktober 2017

  Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

  Så er det tid til at varsle ferie mellem jul og nytår

  9. oktober 2017

  Hvis jeres virksomhed planlægger at holde helt eller delvist ferielukket mellem jul og nytår, er det ved at være tid til at varsle afholdelse af ferie over for medarbejderne.

  EU-Domstolen: Hvornår er der tale om afskedigelser?

  9. oktober 2017

  EU-Domstolen har i to sager for nyligt tilkendegivet, at arbejdsgiveren skulle have konsulteret arbejdstagernes organisationer, inden de varslede ændringer, som medførte kollektive afskedigelser.

  EU-Domstolen: Tjeneste­mandsansat havde ret til at vende tilbage til prøvestilling

  9. oktober 2017

  EU-Domstolen vurderer, at en tjenestemandsansat i en prøvestilling som kontorchef skulle have været tilbudt den samme eller tilsvarende stilling ved tilbagevenden fra forældreorlov, selvom stillingens prøvetid var udløbet.

  Ny dom fra Menneske­­rettigheds­­domstolen om virksomheders overvågning af privat kommunikation

  19. september 2017

  Arbejdsgivere skal informere ansatte om muligheden for overvågning samt omfang heraf. Det understreger ny dom fra Menneskerettighedsdomstolen.

  Hvor langt rækker tillids­repræsentantens særlige beskyttelse mod opsigelse?

  12. september 2017

  En faglig voldgift vurderede i ny kendelse, at varsling af lønnedgang til en tillidsrepræsentant var en saglig og driftsmæssig begrundelse for opsigelse.

  Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

  10. september 2017

  I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

  Ret & Indsigt 03/2017 er udkommet

  8. september 2017

  I dette nummer af Ret & Indsigt kan du bl.a. få overblik over de vigtigste regler og tidsfrister op til kommunalvalget. Du kan læse om arbejdet med at skaffe Tour de France til Danmark. Og så har vi lavet en guide til, hvordan man identificerer en virksomheds reelle ejere.

  Arbejdstid for afløsere til aflastnings­forældre

  6. september 2017

  En ny dom fra EU-Domstolen viser, at det kan variere, hvilke pligter en arbejdsgiver har, når arbejdstiden skal tilrettelægges. Sagen handlede om arbejdstidens tilrettelæggelse for afløsere til aflastningsforældre.

  Nærmere en ny ferielov: nyt lovforslag klar

  23. august 2017

  Ferielovsudvalget er kommet med forslag til, hvordan der kan skabes en mere moderne ferielov. Vi giver et indblik i de vigtigste ændringer i lovforslaget.

  Højesteret: Opsigelse af tjenestemand hos SKAT var ikke usaglig

  21. august 2017

  Højesteret har i en ny dom afgjort, at det ikke var usagligt at opsige en underdirektør i SKAT på baggrund af konsulentfaglige vurderinger. Heraf fremgik det, at underdirektørens faglige og ledelsesmæssige evner ikke levede op til de forandringer, som afdelingen skulle gennemgå.

  Ny partner

  15. august 2017

  Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

  Her er de fem mest læste nyheder på horten.dk

  11. juli 2017

  En gennemgang af Landsrettens dom i Ateas bestikkelsessager og vores løbende opdateringer om aktindsigt er på listen over de artikler, Hortens mere end 4000 abonnenter har klikket mest på i første halvår.

  Højesteret stadfæster SKATs ret til at nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere beskæftiget med virksomhedsudvidelser

  7. juli 2017

  To nye domme fra Højesteret stadfæster, at SKAT kan nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere, der er beskæftiget med virksomhedsudvidelser, herunder virksomhedskøb, fusioner eller lignende.

  Sommerhilsen fra Ansættelsesret

  6. juli 2017

  Her er de vigtigste nyheder inden for ansættelsesretten fra det første halvår af 2017. Vi giver et overblik over de væsentligste nye love og regler og de mest interessante afgørelser og tendenser på feltet.

  Højesteret fastslår: Fastholdelsesbonus er omfattet af funktionærloven

  3. juli 2017

  Højesteret har i en nyligt afsagt dom fastslået, at en fastholdelsesbonus var omfattet af funktionærlovens § 17 a, stk. 1. Medarbejderen havde derfor ret til en forholdsmæssig andel af den samlede bonus i forbindelse med sin fratræden.

  Mere end 48-timers arbejdsuge førte ikke til erstatnings­ansvar for psykisk lidelse

  19. juni 2017

  I en nyligt afsagt dom fastslår Højesteret, at en arbejdsgiver ikke var erstatningsansvarlig for en medarbejders udvikling af en stressrelateret psykisk lidelse som følge af en høj arbejdsbyrde på over 48 timer om ugen.

  Kritiske ytringer om islam var ikke beskyttet af forskelsbehandlingsloven

  31. maj 2017

  I en nyere afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet afvistes en klage fra en leder i en kommunal hjemmepleje, der blev afskediget grundet kritiske ytringer om islam. Nævnet fandt, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at antage, at klagers ytringer var udtryk for politisk anskuelse i forskelsbehandlingslovens forstand.

  Hvor skal afskedigelsessager afgøres?

  23. maj 2017

  Ofte følger det af overenskomster, at sager om opsigelse skal behandles i det fagretlige system; faglig voldgift eller afskedigelsesnævn. Men hvad stiller man op, hvis der er uenighed om forståelsen af aftalen om voldgiftsbehandling?

  Sygefraværspolitik med krav om daglig sygemelding skal være saglig

  22. maj 2017

  Arbejdsretten har i en ny dom slået fast, at det falder inden for rammerne af arbejdsgivers ledelsesret at administrere sygefraværspolitik på en måde, hvorefter medarbejderen skal sygemelde sig forud for hver enkel – og efterfølgende – sygedag(e). Men kun, hvis det er driftsmæssigt begrundet.

  Børnehaves interne retningslinjer i strid med ligebehandlingsloven

  2. maj 2017

  Ligebehandlingsnævnet har afvist berettigelsen af en børnehaves interne retningslinjer, som foreskrev, at det alene var de kvindelige ansatte, der måtte hjælpe børnene ved toiletbesøg, ble- og tøjskiftning.

  Skjulte videooptagelser førte ikke til nedsættelse af erhvervsevnetab

  26. april 2017

  Højesteret har afsagt dom om, hvorvidt et forsikringsselskabs videooptagelser af en skadelidt kunne danne grundlag for, at Ankestyrelsen nedsatte skadelidtes erhvervsevnetab.

  Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

  19. april 2017

  De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

  Overenskomstforlig mellem DA og LO

  27. marts 2017

  Et forlig mellem DA og LO for samtlige overenskomster for privatansatte var resultatet af en slutspurt i forligsinstitutionen i København fredag d. 24 marts, hvor forligsmand Ole Hasselgaard præsenterede mæglingsforslaget. Nu er det op til fagforeningernes medlemmer at stemme om resultaterne.

  Domfældelse i Ateas bestikkelsessager

  24. marts 2017

  Østre Landsret har afsagt dom i to bestikkelsessager, hvor Atea har foræret iPhones, iPads og andet it-udstyr til to ledende medarbejdere i Københavns Kommune og hos DSB.

  Tørklædeforbud kan være lovligt

  15. marts 2017

  EU-Domstolen: En virksomheds interne retningslinjer om ikke at bære synlige religiøse symboler i arbejdstiden udgør ikke direkte forskelsbehandling på grund af tro eller religion. Men opsiges en medarbejder på grund af kundeklager, er det forskelsbehandling.

  Ansatte havde ret til betalt frokost

  17. februar 2017

  En voldgiftsret har afsagt kendelse i sagen om den mangeårige kutyme, som gav medarbejderne hos DR ret til en halv times betalt frokost. Voldgiftsretten fandt, at DR ikke kunne opsige retten til betalt frokost, uden at dette skete i forbindelse med opsigelse af overenskomsterne.

  Tillæg skulle ikke medregnes i tjenestemænds rådighedsløn

  9. februar 2017

  Højesteret fastslår, at tillæg for deltagelse i vagtordninger ikke skulle medregnes i opsagte tjenestemænds rådighedsløn.

  Varsling af sommerferie

  9. februar 2017

  Hvis I som arbejdsgivere har behov for at fastlægge jeres medarbejderes sommerferie, er det ved at være tid til, at I skal varsle ferien.

  Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S opkøber konkursramte Burmeister & Wain Energy A/S med Horten som rådgiver

  8. februar 2017

  Med virkning pr. 6. januar 2017 er Burmeister & Wain Energy A/S (BWE) blevet opkøbt af Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC), der navnefællesskabet til trods har haft forskellige ejere siden 90'erne.

  Må man som embedsmand sige, at kommunaldirektøren "måske ikke har sandhed som sin største spidskompetence"?

  30. januar 2017

  Ombudsmanden: Offentligt ansat gik for langt i udtalelser på Facebook.

  Højesteret: Persondataloven ikke overtrådt, da kommune videregav helbredsoplysninger

  25. januar 2017

  Det var ikke var i strid med hverken persondataloven eller forvaltningsloven, at kommune partshørte en arbejdsgiver om en borgers helbredsoplysninger.

  Den danske stat erstatningsansvarlig for manglende adgang til erstatningsferie

  23. januar 2017

  Højesteret har netop fastslået, at den danske stat var erstatningsansvarlig for ikke tilstrækkelig hurtigt at have bragt ferieloven i overensstemmelse med EU's arbejdstidsdirektiv i relation til sygdom opstået under ferie.

  Kommunes hjemtagelse af kørselsopgave omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven

  17. januar 2017

  Ny dom fra Arbejdsretten: En kommunes overtagelse af en kørselsopgave fra en tidligere underleverandør udgjorde virksomhedsoverdragelse.

  Faglige arrangementer forår 2017

  16. januar 2017

  I foråret 2017 har vi allerede nu programsat 30 forskellige arrangementer. Se arrangementskataloget online.

  TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

  2. januar 2017

  Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2016 og få genopfrisket din juridiske viden.

  Ferieafholdelse for syg medarbejder udløser ikke ny arbejdsgiverperiode

  28. december 2016

  Ankestyrelsen har fastslået, at hvis en medarbejders raskmelding til kommunen alene sker som følge af ønsket om at holde ferie, og hvis medarbejderen efter endt ferie fortsat er syg, så indtræder der ikke en ny arbejdsgiverperiode. Arbejdsgiveren var som noget nyt part i sagen.

  Julehilsen fra ansættelsesret

  22. december 2016

  Juleferien - om end kort, som den er i år - står for døren, og vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at sende dig en julehilsen og tage et tilbageblik på et begivenhedsrigt år.

  Højesteret i Ajos-sagen: National bestemmelse har forrang

  6. december 2016

  Højesteret går linen ud i netop afsagt dom i Ajos-sagen. Højesteret fandt, stik imod EU-domstolens dom, at der ikke var hjemmel i dansk ret til at tilsidesætte den tidligere bestemmelse i funktionærlovens § 2a, stk. 3, til fordel for et grundlæggende EU-retligt princip om forbud mod forskelsbehandling.

  Arbejdsgivere har ikke pligt til at acceptere deltidssygemelding

  30. november 2016

  Østre Landsret har i en nyere dom slået fast, at arbejdsgivere ikke er forpligtet til at acceptere en funktionærs tilbud om at overgå fra fuldtidssygemelding til deltidssygemelding.

  Ingen omplaceringspligt af gravid medarbejder i opsigelsesperioden

  25. oktober 2016

  Principiel Højesteretsdom: Vurderingen af om en opsigelse af en medarbejder er saglig eller ej, skal foretages på opsigelsestidspunktet.

  Horten bag ny bog om ansættelsesklausulloven

  11. oktober 2016

  Ansættelsesklausulloven trådte i kraft 1. januar 2016. Den medfører en række ændringer af de tidligere regler for konkurrence-, kunde-, og jobklausuler, og det er emnet for en ny bog. Tre af Hortens førende eksperter inden for ansættelsesret står bag bogen.

  LG's afvisning af udbetaling af feriefridage var berettiget

  10. oktober 2016

  Højesteret har i en ny dom slået fast, at aftalebaserede feriefridage kan betragtes som afholdt i fritstillingsperioden, når der ikke er taget stilling til, hvordan disse afvikles i tilfælde af opsigelse, herunder fritstilling.

  Ikke tortgodtgørelse for indhentelse af lægeerklæringer

  30. september 2016

  Højesteret har netop afsagt dom i en sag, om hvorvidt Banedanmarks indhentelse af lægeerklæringer i strid med proceduremæssige regler kunne udløse godtgørelse efter helbredsoplysningsloven eller erstatningsansvarslovens tortbestemmelse.

  Bliv dømt for bestikkelse og mist din kontrakt

  15. september 2016

  Det er ikke kun eksisterende kontrakter, der kan mistes. Virksomheden kan også få karantæne på at byde på offentlige udbud.

  Fritagelse fra arbejdsmiljøregler ved frivilligt arbejde i almennyttige foreninger

  15. september 2016

  Arbejdstilsynet har udsendt en ny vejledning, der medfører, at frivilligt arbejde i almennyttige foreninger i visse situationer er fritaget arbejdsmiljølovens regler om APV og AMO.

  Elev kunne opsiges, inden praktiktid var begyndt

  8. september 2016

  Højesteret har i en principiel dom fastslået, at en virksomhed kunne opsige en uddannelsesaftale forud for påbegyndelse af praktikperioden. Med dommen er der sat et endeligt punktum for diskussionen, om en uddannelsesaftale kan bringes til ophør, inden praktikperioden påbegyndes.

  Ombudsmanden: Afskedigelse af gymnasielærer var i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed

  5. september 2016

  Ombudsmanden fandt det "særdeles kritisabelt", at Campus Bornholm afskedigede en gymnasielærer for at ytre sig kritisk om sin arbejdsgiver. Det var også kritisabelt, at arbejdsgiveren efterfølgende sendte et orienteringsbrev til samtlige af gymnasiets medarbejdere.

  Godtgørelse for overtrædelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip

  5. september 2016

  Højesteret har afsagt dom i første sag om krænkelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip, hvor en vikar modtog mindre i løn end sine fastansatte kollegaer.

  Udtalelser om børnehaveleder var ikke strafbare

  30. august 2016

  En række udtalelser om lederen af en børnehave, som en pædagogmedhjælper havde fremsat i et brev til kommunen, var ikke strafbare i henhold til straffelovens regler om ærekrænkelser.

  Træthed kan også være et handicap

  25. august 2016

  Østre Landsret har i en nyere afgørelse fundet, at en medarbejders invaliderende træthed var omfattet af handicapbegrebet.

  Nye udbudsguides, persondata­forordningen og bestikkelse: Mest læste på horten.dk

  27. juli 2016

  I løbet af årets første halvdel har vi skrevet om alt fra den nye udbudslov til persondataforordningen, funktionærloven, aktindsigtssager og bestikkelse af offentligt ansatte.

  Tortgodtgørelse for uretmæssig offentliggørelse af straffedom

  5. juli 2016

  Østre Landsret: Boligforeningen AAB havde i strid med persondataloven offentliggjort oplysninger om en tidligere frivillig kasserers strafbare forhold med angivelse af hans navn på internettet.

  Ombudsmanden finder udtalelse om forsvarets ansattes adgang til at ytre sig "meget kritisabel"

  1. juli 2016

  Ombudsmanden har for nyligt udtalt, at det var "meget kritisabelt", at en forsvarschef fortalte de ansatte, at de kunne forvente at blive afskediget for "direkte illoyale" ytringer om Forsvaret fremsat på de sociale medier. Efter opfordring fra ombudsmanden er samtlige ca. 20.000 medarbejdere i Forsvaret orienteret om udtalelsen og dermed retten til deres ytringsfrihed.

  Brexit: Hvilke juridiske konsekvenser får Storbritanniens farvel til EU?

  28. juni 2016

  Torsdag den 23. juni 2016 valgte den britiske befolkning at stemme Storbritannien ud af EU, hvilket vil medføre en række juridiske ændringer. Hos Horten holder vi et vågent øje med det politiske efterspil.

  Lavere løn til studerende under 25 år var ikke ulovlig forskelsbehandling

  22. juni 2016

  Det var ifølge Højesteret ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at unge medarbejdere i alderen 18-25 år, som fulgte en SU-berettiget uddannelse, fik lavere tillæg end medarbejdere, der var over 25 år og under tilsvarende uddannelse.

  Undgå at dine ansatte bliver mistænkt for bestikkelse

  22. juni 2016

  Hvornår bliver små gaver til bestikkelse af offentligt ansatte? Få overblik over, hvad offentligt ansatte må modtage af gaver og fordele i Hortens guide til gavepolitik.

  Ny lov om e-cigaretter

  14. juni 2016

  En ny lov om elektroniske cigaretter er trådt i kraft. Loven indebærer, at arbejdsgivere skal udarbejde en skriftlig politik for, om - og i givet fald - hvor, der må anvendes elektroniske cigaretter.

  Arbejdstilladelse i Danmark – flere ordninger ændres

  9. juni 2016

  Fra den 10. juni 2016 vil det ikke længere være muligt at ansøge om opholdstilladelse i Danmark på Greencard-ordningen, og minimumsårslønnen hæves.

  Lovligt tørklædeforbud på arbejdspladsen?

  8. juni 2016

  Generaladvokaten er netop kommet med et forslag til afgørelse i en sag om forbud mod at bære religiøse symboler på arbejdspladsen. Generaladvokatens forslag kan muligvis blive retningsskabende for ny praksis fra EU-Domstolen.

  Udbud af busrute var ikke omfattet af virksomheds­overdragelsesloven

  25. maj 2016

  Ny højesteretsdom: Medarbejdere kunne ikke kræve manglende løn udbetalt af erhververen af udbud.

  Nye ratings fra det internationale opslagsværk Legal 500

  4. maj 2016

  Der er flere gode nyheder for Horten i de nye ratings, heriblandt to nye Tier 1-ratings.

  Diskriminationsforbuddet trumfer retssikkerhedsprincippet

  3. maj 2016

  EU-Domstolens afgørelse fastslår, at der påhviler de nationale domstole en forpligtelse til at fortolke nationale bestemmelser EU-konformt.

  Få styr på virksomhedens gavepolitik

  3. maj 2016

  Med en dom for bestikkelse kan din virksomhed risikere at skulle vinke farvel til offentlige ordrer på grund af reglerne i udbudsloven.

  Højesteret: Uklart om forbud mod indirekte forskelsbehandling omfatter forældre til handicappede børn

  29. april 2016

  Opsigelsen af en dagplejer, der var på plejeorlov for at passe sin søn, der havde Aspergers syndrom, var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven. Det er fortsat uafklaret, om en bærer af beskyttelseskriteriet er beskyttet mod indirekte forskelsbehandling.

  Frifindelse i SMS-sagen fra Aarhus Havn

  27. april 2016

  Vestre Landsret har frifundet en tidligere direktør, der var tiltalt for brud på brevhemmeligheden ved at have tømt en kranførers arbejdsmobil for sms’er.

  Forældelse af krav for arbejdsskader

  26. april 2016

  Højesteret har netop fastslået, at krav på godtgørelse for varigt mén efter arbejdsskadesikringsloven er underlagt den 5-årige forældelsesfrist, også selvom arbejdsulykken ikke indtrådte efter 1. januar 2004.

  Opsigelse af handicappet medarbejder var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

  14. april 2016

  Højesteret har netop afsagt dom i sag om, hvorvidt en medarbejders refleksdystrofi var af langvarig karakter og dermed et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, samt hvorvidt kommunen, der var arbejdsgiver, havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse.

  Frasigelse af overenskomst var lovlig

  11. april 2016

  Arbejdsretten har netop accepteret, at Cimber i forbindelse med overdragelse af fly og personale fra SAS kunne frasige sig SAS' overenskomst for kabinepersonalet.

  Internationale kvindelige advokater drøfter fremtidens advokatgerning

  5. april 2016

  Horten er med, når 150 advokater fra hele verden mødes i Berlin 7.-8. april under overskriften "Law in a changing world – how women can contribute to innovation of the legal profession".

  Dom i Kaltoft-sagen: Medarbejders fedme var ikke et handicap

  31. marts 2016

  Retten i Kolding har netop afsagt dom i sagen om, hvorvidt en medarbejders kraftige overvægt var et handicap.

  Bortvisning for køb af mobilbilletter på arbejdsgivers regning

  17. marts 2016

  Højesteret har netop afsagt dom i en sag, hvor en medarbejder købte togbilletter til privat brug fra sin arbejdstelefon. Bortvisningen af medarbejderen var ifølge Højesteret berettiget.

  Erhvervsevne­tabserstatning til skadelidt tæt på pensionsalder

  15. marts 2016

  Højesteret har netop fastslået, at det er uden betydning for tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne, at skadelidte muligvis vil overgå til folkepension inden for kort tid.

  Advokat var ikke omfattet af funktionærloven

  5. februar 2016

  Østre Landsret: Advokat med titlen partner i et advokatfirma var ikke i en tjenestestilling og dermed ikke omfattet af funktionærloven, ferieloven eller ansættelsesbevisloven.

  Rygepoliti(k) - hvad må en arbejdsgiver?

  3. februar 2016

  To nye afgørelser kaster lys over rækkevidden af arbejdsgiverens ret til at fastsætte rygepolitikker og pålægge sanktioner ved medarbejdernes overtrædelse af rygepolitikken.

  TOP 10: Her er årets mest læste juridiske nyheder på horten.dk

  7. januar 2016

  Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

  Individuelle aftaler om pligtmæssig fratræden ved det fyldte 70. år er nu ugyldige

  4. januar 2016

  Den 1. januar 2016 blev 70-års reglen i forskelsbehandlingsloven ophævet, og individuelle aftaler om pligtmæssig fratræden ved det fyldte 70. år er nu ugyldige.

  Ny højesteretsdom om asbest og rygning

  16. december 2015

  Højesteretsdom: Rygning kunne ikke begrunde fradrag i méngodtgørelse for asbestudsættelse.

  Afskedigelse af ældre medarbejdere var ikke aldersdiskrimination

  15. december 2015

  Højesteret: Afskedigelse af fem medarbejdere i alderen 53 til 65 år var ikke i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod aldersdiskrimination.

  Arbejdsgivers dispositionsfrihed ved bonusordninger

  24. november 2015

  Højesteret: Virksomhed var berettiget til at periodisere og fratrække en række ekstraordinære omkostninger i grundlaget for beregning af bonus for en opsagt medarbejder.

  Principiel dom om ophør af retten til tabt arbejdsfortjeneste

  19. november 2015

  Højesteret: Fastsat erhvervsevnetab indebar ophør af retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, selvom erhvervsevnetabet senere blev ændret.

  Aldersgraduering af pensionsbidrag var ikke ulovlig forskelsbehandling

  12. november 2015

  Højesteret har afsagt dom i en principiel sag, hvor spørgsmålet var, om en aldersgradueret pensionsordning var udtryk for ulovlig forskelsbehandling på grund af alder.

  Højesteret ophæver vidtgående fogedforbud

  9. november 2015

  Højesteret har ophævet et bredt formuleret fogedforbud, der forbød en medarbejder at beskæftige sig med fødevaretilsætningsstoffer, som den tidligere arbejdsgiver producerede.

  Gratis guide til håndtering af sager om forskelsbehandling pga. handicap

  4. november 2015

  Horten har udarbejdet en praktisk guide til håndtering af sager om forskelsbehandling pga. handicap. Læs den online eller få den tilsendt gratis.

  Udbetaling af erstatning for erhvervsevnetab var ikke bindende for arbejdsgiver

  4. november 2015

  Højesteret fastslår i en ny dom, at en arbejdsgivers forsikringsselskab ikke aftaleretligt havde accepteret erstatningspligten og størrelsen af et erhvervsevnetab ved et beregne og udbetale et differencekrav.

  Højesteret: Leverandørskift af kantinedrift var ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven

  30. oktober 2015

  Højesteretsdom om, hvorvidt en overtagelse af kantinedrift var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven med den virkning, at opsigelse af en medarbejder var uberettiget.

  Varsling af ferielukning mellem jul og nytår

  28. oktober 2015

  Husk at varsle medarbejdere til at holde juleferie, hvis virksomheden holder lukket mellem jul og nytår.

  Nyt lovprogram for 2015/2016 – Vigtige ændringer på det ansættelsesretlige område

  7. oktober 2015

  Regeringen har netop offentliggjort lovprogrammet for det nye folketingsår. Lovprogrammet genfremsætter lovforslaget om ansættelsesklausuler, der vil indebære en række væsentlige ændringer.

  Ny LinkedIn-gruppe: Horten Ansættelsesrettens A-Z

  1. oktober 2015

  LinkedIn-gruppe med nyheder om ansættelsesret, arbejdsret og arbejdsskader.

  Højesteret fastslår: Fuld erstatning for mistet feriegodtgørelse

  1. oktober 2015

  Højesteret har fastslået, at en lønmodtager har krav på erstatning for den feriegodtgørelse, lønmodtageren ikke optjente i sygeperioden.

  Video: Life Science & Healthcare-sektoren

  28. september 2015

  I en ny animationsvideo giver Horten et overblik over de mange juridiske udfordringer og muligheder, som virksomheder i Life Science & Healthcare-sektoren kan støde på i et produkts livscyklus.

  Vi giver viden videre

  18. september 2015

  Faglige arrangementer efterår 2015

  Er det strafbart at læse ansattes sms'er?

  18. september 2015

  Principiel dom: Det var ulovligt, da to chefer på Aarhus Havn læste tre kranføreres sms'er i henhold til lovgivning om brevhemmelighed.

  Skal Danmark have en ny ferielov?

  7. september 2015

  Regeringen har nedsat et udvalg, der skal komme med forslag til en enklere og mere moderne ferielov.

  OK at aftale forkortet ferievarsel i ansættelsesbevis

  26. august 2015

  Højesteret har fastslået, at det er muligt allerede ved ansættelsens indgåelse at aftale, at ferielovens varslingsregler skal fraviges.

  Principiel Højesteretsdom om handicap og opsigelse efter 120-dages reglen

  9. juli 2015

  Højesteret har i en ny principiel afgørelse fastlagt rammerne for, hvordan reglerne om forbud mod forskelsbehandling grundet handicap og 120-dages reglen spiller sammen.

  Persondata­forordningen: Ny enighed om beskyttelse af person­oplysninger

  23. juni 2015

  EU-Kommissionen fremlagde i januar 2012 forslag til en Persondataforordning, der skulle styrke den enkeltes rettigheder og tage hånd om udfordringerne fra globalisering og ny teknologi. Nu er Rådet nået til enighed om en generel indstilling.

  Beskyttelse mod forskelsbehandling af forældre med handicappede børn

  17. juni 2015

  Østre Landsret har afsagt dom i to sager vedrørende opsigelse af medarbejdere med handicappede børn – og er nået til to forskellige resultater.

  Slut med pligtmæssig fratræden ved det fyldte 70. år

  7. januar 2015

  Folketinget har den 18. december 2014 vedtaget at ophæve 70 års grænsen i forskelsbehandlingsloven. Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

  Varsel af julelukning

  19. november 2012

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev

  x

  NYHEDSBREV!

  Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.