6. juli 2017

Sommerhilsen fra Ansættelsesret

Det er sommer, solen skinner hist og her, og det er ved at være tid til sommerferie. Vi vil derfor gerne sende dig en lille sommerhilsen og bruge lejligheden på at se tilbage på den første halvdel af et begivenhedsrigt år.

Foråret og den første del af sommeren har budt på en række spændende nye domme, der blandt andet giver et indblik i ligebehandlingsreglerne, arbejdsskadeerstatning og ansvar for manglende implementering af EU-retlige regler. Lovgivningsmæssigt er der sket spredte ændringer med blandt andet den nye markedsføringslov, men med den længe ventede nye ferielov og implementeringen af det nye forretningshemmelighedsdirektiv forventer vi, at det bliver spændende at følge udviklingen i efteråret. 

Vi har som altid gjort vores bedste for at holde dig opdateret om nyeste retspraksis, lovgivningsmæssige tiltag og andre relevante nyheder inden for ansættelsesretten. Vores nyhedsbreve kan du modtage ved at tilmelde dig Hortens nyhedsbrev eller vores LinkedIn gruppe 'Hortens Ansættelsesrettens A-Z' her.

Nedenfor kan du læse et udpluk af de foreløbig mest relevante ansættelsesretlige nyheder i 2017. 

Vi ser frem til det fortsatte samarbejde i tiden, der kommer, og ønsker alle en god sommerferie.

Rigtig god læselyst!

Horten
Jonas Enkegaard
Afdelingsleder, ansættelsesret

_____________________________________________________________________________________

LOVGIVNING

Nye regler i udlændingeloven

Med virkning fra 1. juli 2017 ændres reglerne for ansøgning om arbejdstilladelse i henhold til beløbsordningen. 

For udlændinge, der ansøger om arbejdstilladelse efter reglerne i beløbsordningen, er det et krav, at man er tilbudt arbejde med en årlig løn på minimum 408.800 kr. 

Fra og med den 1. juli 2017 er det et krav, at løn op til og med beløbsgrænsen skal udbetales til en dansk bankkonto. Lønnen op til og med beløbsgrænsen kan kun bestå af grundløn, indbetaling til arbejdsmarkedspensioner (både den del, der betales af arbejdsgiver og arbejdstager) samt udbetalte feriepenge. Øvrige løndele kan ikke indgå i beregningen.

Løndele, der fremover ikke kan indgå i beregningen af lønnen, er eksempelvis: 

  • Kost og logi
  • Diæter
  • Fri bil
  • Fri telefoni
  • Internet
  • Naturalier
  • Abonnementer
  • Andre ydelser, som tilbydes den ansatte af arbejdsgiveren

Lønnen op til og med beløbsgrænsen kan ikke udbetales i kontanter og kan ikke udbetales i udlandet. Løn, der overstiger beløbsgrænsen, kan fortsat udbetales på anden vis eller i et andet land og kan udgøres af øvrige løndele.

Nye regler om G-dage
Fra og med den 1. juli 2017 er alle medarbejdere uanset anciennitet berettiget til 2 G-dage i forbindelse med fratræden, hvis betingelserne for at modtage ydelsen i øvrigt er opfyldt. 

Tidligere var udgangspunktet, at medarbejdere var berettiget til 3 G-dage i forbindelse med fratræden. G-dagene for medarbejdere i et ansættelsesforhold med en varighed på under tre måneder var under udfasning og skulle efter planen være afskaffet fuldstændigt pr. 1. januar 2018. Dette bliver dog ikke en realitet, og efter de nye regler er ansættelsens varighed altså ikke afgørende for retten til G-dage. 

Læs mere om de nye regler om G-dage her.

Ny markedsføringslov
Den 1. juli 2017 træder den nye markedsføringslov i kraft. Den medfører dog ikke store forandringer på det ansættelsesretlige område. Generalklausulen om god markedsføringsskik, som tidligere var indeholdt i markedsføringslovens § 1, videreføres således i § 3, stk. 1, uden nogen tiltænkt ændring af retstilstanden. Man kunne dog have håbet på en præcisering omkring bestemmelsens anvendelse på lønmodtageres forhold. 

Bestemmelsen om beskyttelse af virksomheders erhvervshemmeligheder, som tidligere var indeholdt i markedsføringslovens § 19, videreføres ligeledes uden tiltænkte ændringer i den materielle retstilstand med den nye bestemmelse i § 23. Det er dog væsentligt at bemærke, at loven ikke implementerer det nye forretningshemmelighedsdirektiv.

Læs mere om den nye markedsføringslov her.
 

Lovændring: kommuner kan tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for frivillige
Regioner og kommuner kan fra den 1. juli 2017 lovligt tegne ansvars- og ulykkesforsikring for de borgere, som yder en frivillig indsats til gavn for regionernes og kommunernes borgere. 

Læs mere om kommuners forsikringer for frivillige her.

Ændringer i barselsloven
Lovforslaget om ændring af barselsloven er endeligt vedtaget. Der vil således i perioden fra 1. april 2017 til 1. juli 2018 ske en række ændringer i loven. 

Ændringerne i barselsloven er indført som følge af en digitalisering af lovens beskæftigelseskrav samt ønsket om større fleksibilitet for fædreorlov.

Læs mere om ændringerne i barselsloven her.

RETSPRAKSIS

Den seneste tid har budt på en masse spændende afgørelser, og her kan du se vores udpluk af de afgørelser, vi har fundet mest interessante.

Mere end 48-timers arbejdsuge medførte ikke erstatningsansvar for psykisk lidelse

Højesteret fandt det ikke ansvarspådragende, at en medarbejder, der havde udviklet en psykisk lidelse, der muligvis kunne betegnes som en arbejdsskade, i en periode på mindst fire måneder havde haft en arbejdsuge på over 48 timer. 

Højesteret lagde afgørende vægt på, at medarbejderen havde fremstået robust og velvillig til at tage imod de mange arbejdsopgaver. Virksomheden havde således ikke haft grund til at antage, at det høje arbejdspres ville udløse en stressreaktion. 

På denne baggrund blev virksomheden frifundet. 

Læs mere om Højesterets afgørelse her.

Kritiske ytringer om islam var ikke beskyttet af forskelsbehandlingsloven
Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at kritiske ytringer om islam var et udtryk for medarbejderens politiske anskuelser. Ytringerne var derfor ikke omfattet af forskelsbehandlingsloven, og som arbejdsgiver blev kommunen frifundet for anklagen om, at afskedigelsen havde været et udtryk for forskelsbehandling på grund af politisk anskuelse. 

Læs mere om Ligebehandlingsnævnets afgørelse her. 

Krav om daglig sygemelding skal være saglig
Arbejdsretten har for nylig fastslået, at selvom det på baggrund af ledelsesretten tilkommer arbejdsgivere at administrere virksomhedens sygefraværspolitik, skal indholdet af retningslinjerne og praktiseringen af disse være saglig, driftsmæssigt begrundet og proportional. 

Herefter blev virksomheden frifundet. 

Læs mere om arbejdsrettens afgørelse her.


Mandlige og kvindelige pædagoger skal have lige vilkår

Ligebehandlingsnævnet slog i en afgørelse fast, at retningslinjer i børnehaver, hvorefter kun de kvindelige ansatte må medvirke ved bleskift og lignende, er i strid med ligebehandlingsloven. Selvom retningslinjerne havde baggrund i et stort problem med anklager om pædofili, og desuagtet at også de mandlige ansatte var tilfredse med ordningen, var det således et udtryk for forskelsbehandling på grund af køn, der i medfør af ligebehandlingsloven ikke er tilladt. Reglerne i ligebehandlingsloven kan nemlig ikke ved aftale fraviges til ugunst for medarbejderen. 

Læs om ligebehandlingsnævnets afgørelse her.


Skjulte videooptagelser medførte ikke nedsættelse af erhvervsevnetab
Højesteret fandt i sagen, at skjulte videooptagelser, et forsikringsselskab havde lavet af skadelidte, ikke medførte, at dennes erhvervsevnetab skulle nedsættes. 

Forsikringsselskabet havde i de skjulte optagelser dokumenteret, at skadelidte bl.a. kunne dyrke fitness, spille dart og slå græs. Højesteret fandt ikke, at disse aktiviteter var uforenelige med de oplysninger, der lå til grund for fastsættelsen af vedkommen-des erhvervsevnetab. 

Højesteret fandt således ikke, at der var grundlag for at ændre den oprindelige afgørelse om fastsættelse af skadelidtes erhvervsevnetab. 

Læs om Højesterets dom her.


Ateas bestikkelsessager

Østre Landsret har for nylig afsagt dom i de to bestikkelsessager, hvor Atea har foræret it-udstyr til to ledende medarbejdere i Københavns Kommune og hos DSB. 

Landsretten fandt, at der var tale om bestikkelse, og dømte efter straffelovens § 144 de to tiltalte betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste. Ved strafudmålingen lagde landsretten blandt andet vægt på, at de tiltalte selv havde været aktive med hensyn til at erhverve de pågældende it-produkter, samt at de indtog ledende stillinger med overordnet ansvar for it. 

Læs mere om Østre Landsrets domsfældelse her.

EU-domstolen: Tørklædeforbud kan være lovligt

EU-domstolen har slået fast, at interne retningslinjer, hvorefter ansatte ikke må bære religiøse symboler, kan være forenelige med EU-retten. 

EU-domstolen udtalte, at et forbud, der vedrørte alle religiøse symboler og berørte alle medarbejdere på samme måde, ikke var udtryk for direkte diskrimination. Til gengæld kunne forbuddet reelt medføre, at personer med en bestemt religion blev ramt særlig hårdt. Forbuddet var derfor udtryk for indirekte diskrimination. Indirekte diskrimination kan være lovlig, såfremt det forfølger et legitimt formål – som for eksempel ønsket om at fremstå religiøst neutral over for kunder – og såfremt reglen er både nødvendig og hensigtsmæssig for forfølgelsen af det legitime formål.

Læs mere om EU-domstolens afgørelse her.

DR-medarbejdere havde ret til betalt frokost

En voldgiftsret afsagde kendelse i en sag om en mangeårig kutyme, hvorefter medarbejderne hos DR har ret til en halv times betalt frokost. 

Voldgiftsretten lagde vægt på, at det i perioden fra 1964 og indtil midten af 1990'erne havde fremgået af DR's arbejdstidsregler, at arbejdstiden skulle forstås som den tid, medarbejderen var på arbejde, samt at der ikke ved overenskomstforhandlinger i perioden fra 1964 til nu havde været stillet spørgsmålstegn ved eksistensen eller retsgrundlaget for den betalte frokostpause. 

Voldgiftsretten fandt således, at arbejdstidsbestemmelsen i overenskomsterne skal forstås således, at DR-medarbejdere har ret til en halv times betalt frokostpause.

Læs mere om voldgiftsrettens kendelse her.

Tillæg skulle ikke medregnes i rådighedsløn for tjenestemænd

Højesteret fandt i sagen, at et rådighedstillæg, to tjenestemænd havde optjent ved deltagelse i vagtordninger inden deres opsigelse, ikke skulle medregnes i den rådighedsløn, tjenestemændene fik udbetalt efter fratrædelsen. 

Begrundelsen herfor var, at tjenestemænd, der får rådighedsløn, ikke skal stilles bedre end tjenestemænd, der bliver omplaceret i en anden passende stilling. Ved en sådan omplacering har tjenestemanden ret til den løn, vedkommende oppeholdt i den tidligere stilling.  Efter tjenestemandslovens regler skal rådighedstillæg ikke medregnes i lønnen i den tidligere stilling. 

På den baggrund fandt Højesteret, at rådighedstillæggene ikke skulle medregnes den rådighedsløn, tjenestemændene havde ret til. 

Læs mere om Højesterets dom her.


Embedsmands udtalelser om kommunaldirektøren
Folketingets ombudsmand vurderede, at det var i overensstemmelse med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed, at en kommunalt ansat fik en advarsel for blandt andet på sin egen Facebook-profil at have beskrevet kommunaldirektøren som "en person, der måske ikke har sandhed som sin største spidskompetence."

Ombudsmanden fandt, at advarslen havde været i overensstemmelse med reglerne, men var uenig med begrundelsen for denne. Kommunen havde begrundet advarslen med den pågældende ansattes loyalitetspligt. Ombudsmanden mente i stedet, at der var tale om "meget grove beskyldninger", der kræver en eller anden form for sandhedsbevis. 

På baggrund af  uenigheden med hensyn til begrundelsen, henstillede ombudsmanden til kommunen, at denne skulle genoverveje sagen ud fra den korrekte begrundelse. 

Læs mere om ombudsmandens udtalelse og lignende sager her.


Videregivelse af helbredsoplysninger var ikke i strid med persondataloven

Højesteret afgjorde i sagen, at det ikke var i strid med hverken persondataloven eller forvaltningsloven, at en kommune havde partshørt en arbejdsgiver om en medarbejders helbredsoplysninger i forbindelse med en påtænkt afgørelse om sygedagpenge. 

Kommunen havde i den forbindelse videresendt oplysninger om vedkommendes helbredstilstand – herunder personens psykiske helbredstilstand. Da kommunen var forpligtet til at foretage partshøring, og da kommunen ikke ved denne havde overtrådt sin parthøringspligt, fandt Højesteret, at videregivelsen af oplysningerne var nødvendig og derfor i overensstemmelse med persondataloven. 

Læs mere om Højesterets dom i sagen her.

Den danske stat erstatningsansvarlig for manglende implementering af EU's arbejds-tidsdirektiv

Med dommen tog Højesteret stilling til, om det forhold, at Danmark ikke havde bragt den nationale lovgivning i overensstemmelse med EU-retten, kunne medføre et erstatningsansvar for staten i en sag, hvor en medarbejder ikke havde fået erstatningsferie i overensstemmelse med EU-retten.

Højesteret fastslog, at den danske stat reelt var erstatningsansvarlig for den manglende gennemførelse af reglerne om erstatningsferie, da myndighederne ikke tilstrækkelig hurtigt bragte de danske regler i overensstemmelse med EU-retten. 

Dommen er interessant, fordi Højesteret fremkommer med generelle overvejelser om, hvornår en tilsidesættelse må betragtes som tilstrækkelig kvalificeret til, at en medlemsstat handler ansvarspådragende. 

Læs mere om Højesterets afgørelse her.


Kommunes hjemtagelse af kørselsopgave var omfattet af virksomhedsoverdragelses-loven
Arbejdsretten slog i afgørelsen fast, at virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse, da en kommune hjemtog en kørselsopgave.

Ved busdrift er det afgørende for, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, at der overdrages en væsentlig andel af de busser, som har været anvendt af den tidligere leverandør. 

I sagen var den virksomhed, der hidtil havde varetaget den opgave at køre syge og handicappede elever til og fra skole, gået konkurs. Kommunen havde besluttet selv at varetage opgaven fremover og købte derfor 22 minibusser til at varetage opgaven. Det viste sig imidlertid, at 15 af busserne havde været anvendt af den tidligere leverandør til at varetage opgaven. Dette var kommunen ikke bekendt med, da kommunen købte busserne. 

Henset til at en væsentlig del af busserne havde været anvendt af din tidligere leverandør, og da kommunen hverken havde søgt afklaret, hvad busserne tidligere var blevet brugt til, eller havde sørget for at gøre noget ved forholdet, da kommunen blev bekendt hermed, fandt Arbejdsretten, at forholdet var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Læs mere om afgørelsen her.


Sygemeldt medarbejders ferieafholdelse udløser ikke ny arbejdsgiverperiode 

Ankestyrelsen slog fast, at en raskmelding til kommunen, der udelukkende sker som følge af ønsket om at holde ferie, ikke udløser en ny arbejdsgiverperiode. 

Medarbejderen havde i sagen foretaget en såkaldt "teknisk raskmelding" med henblik på at afholde ferien, uden at der skulle påbegyndes en ny arbejdsgiverperiode – men uden at meddele kommunen årsagen til raskmeldingen. Det forhold, at vedkommende ikke havde orienteret kommunen om hensigten med raskmeldingen kunne henset til den faktiske grund til raskmeldingen ikke medføre, at der skulle startes en ny arbejdsgiverperiode.

Arbejdsgiveren kunne på denne baggrund kræve sygedagpengerefusion dagen efter endt ferie. 

Læs mere om Ankestyrelsens afgørelse her.


Tilbudt ansættelse ændrer ikke på krænkelse af ligebehandlingsprincippet
I to nyere afgørelser har Ligebehandlingsnævnet slået fast, at arbejdsgiveren ikke i ansættelsesøjemed må lægge vægt på ansøgeres planer om graviditet. 

I sagerne havde en arbejdsgiver spurgt to kvindelige jobansøgere ind til deres fremtidige planer om graviditet og havde i forbindelse hermed givet udtryk for, at graviditet inden for halvandet år efter ansættelse ville være uhensigtsmæssigt. Selvom de to ansøgere efterfølgende var blevet tilbudt ansættelse, blev det lagt til grund, at spørgsmålet havde haft betydning ved vurderingen af ansøgerne.

Ligebehandlingsnævnet fandt således, at ligebehandlingsprincippet i forskelsbehandlingsloven var blevet krænket.

Læs mere om afgørelserne her.

ANDRE NYHEDER


Vi har i den forgangne tid også skrevet nyheder, som, vi  mener, kan være af særlig relevans når der er tale om ansættelses- og arbejdsretlige spørgsmål, selvom de ikke beskriver ny lovgivning eller konkret retspraksis. Dem kan du læse her.

Hvor skal afskedigelsessager afgøres?
Ofte fremgår det af overenskomster, at sager om opsigelse skal behandles enten ved faglig voldgift eller i afskedigelsesnævn. Men hvad, hvis der er uenighed om forståelsen af aftalen om voldgiftsbehandling?

Her kan du se en gennemgang af den nyeste praksis vedrørende Arbejdsrettens og domstolenes kompetencer i sådanne sager.

"Ja tak" til OK 17
DA's bestyrelse og LO's medlemmer har vedtaget forligsmandens mæglingsforslag, og OK17, der gælder frem til 29. februar 2020 er derved en realitet. 

Du kan læse mere om mæglingsforslaget her.

TENDENSER 


Som vi tidligere har beskrevet, nedsatte regeringen på baggrund af en åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen i september 2014 et udvalg, der skal komme med forslag til en enklere og mere moderne ferielov. 

Det var forventet, at udvalget ville komme med forslag til en ny ferielov i foråret 2017. Dette er endnu ikke sket, men vi forventer, at det vil ske i august måned 2017. 

I forbindelse med fremsættelsen af det nye lovforslag vil Horten holde en række morgenmøder m.v., hvor vi gennemgår indholdet i lovforslaget. 

Den nye markedsføringslov trådte i kraft den 1. juli 2017, men indeholder ikke en implementering af forretningshemmelighedsdirektivet. Vi forventer derfor, at der i den nærmeste fremtid vil blive vedtaget en ny lov om forretningshemmeligheder, der på nuværende tidspunkt er reguleret i den nye markedsføringslovs § 23. 

Databeskyttelsesforordningen træder i kraft i 2018, men vi bemærker allerede nu, at mange virksomheder – med god grund – er begyndt at rette fokus mod håndteringen af persondata og arbejder på at blive klædt ordentligt på til, at forordningen træder i kraft.

Grundlæggende medfører databeskyttelsesforordningen ikke de store ændringer af gældende ret i forhold til ansatte. Har man som virksomhed styr på retningslinjerne vedrørende databehandling efter reglerne i persondataloven, vil overgangen formentlig forløbe uden de store problemer. 

Udfordringen er, at mange virksomheder ikke har styr på kravene til behandling af personoplysninger om ansatte efter de nugældende regler. Når det kombineres med mere detaljerede krav særligt i forhold til rettigheder for ansatte og virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger og meget store bøder, så kan mange virksomheder have et stort arbejde foran sig.

Justitsministeriet har udarbejdet en betænkning, der bekræfter, at hvis virksomheden overholder de nugældende regler, vil compliancearbejdet ikke være uoverstigeligt.

Justitsministeriets betænkning kommer ikke til at stå alene. 

Et forslag til en ny persondatalov sendes i høring inden sommerferien, hvor der tages stilling til de spørgsmål, der er overladt til de enkelte medlemsstater, og der vil i løbet af efteråret blive udarbejdet vejledninger om specifikke spørgsmål.

Vi vil fortsat i 2017 følge udviklingen på arbejdsmarkedet nøje og udsende nyhedsbreve, når der kommer ny lovgivning eller nye interessante domme fra de danske domstole.

flere nyheder

Legal 500 anerkender Horten som førende advokathus

13. april 2018

Horten anerkendes som førende juridisk rådgiver inden for en lang række specialeområder. Samtidig udpeges 26 Horten-partnere som værende blandt landets bedste juridiske rådgivere.

Horten åbner eget tv-studie

11. april 2018

Video er et oplagt medie til at præsentere jura i øjenhøjde, og Horten har nu fået sit eget tv-studie.

Gravid medarbejder havde hverken fortrinsret eller krav på omplacering

28. marts 2018

En gravid medarbejder, der opsiges i forbindelse med en kollektiv afskedigelsesrunde, har ikke fortrinsret til at forblive i virksomheden eller til at blive forflyttet i henhold til EU-retten. Det har EU-Domstolen nu fastslået.

Rammerne for kontrakter og udbud ved strejke og lockout

23. marts 2018

Den varslede storkonflikt kan skabe adskillige problemer i forbindelse med kontrakter og udbud. På et gratis webinar den 3. april kl. 10.00 gennemgår vi de typiske tvivlsspørgsmål.

Håndtering af klager over pædagogs dansk­kundskaber var udtryk for forskels­behandling

16. marts 2018

Ligebehandlingsnævnet har fastslået, at en daginstitution handlede i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i håndteringen af klager over pædagog af tyrkisk oprindelse.

Nye rankings fra Chambers

13. marts 2018

Chambers, som er den førende internationale guide til de bedste advokatfirmaer, placerer igen i år Horten blandt Danmarks bedste.

Ret & Indsigt 01/2018 er udkommet

5. marts 2018

Ret & Indsigt 01/2018 handler bl.a vandselskabers anke af en skattesag til Højesteret, om friplejeboliger og om den kommende databeskyttelsesforordning.

Elev kunne ikke kræve dobbeltkompensation for ophævet uddannelsesaftale

28. februar 2018

Højesteret fastslår, at en elev, der havde fået ophævet sin uddannelsesaftale, ikke både kunne kræve godtgørelse for uberettiget ophævelse efter erhvervsuddannelsesloven og for usaglig opsigelse efter funktionærloven.

Tilkaldevagt i hjemmet kan være arbejdstid

26. februar 2018

Ny dom fra EU-Domstolen: Tid, hvor medarbejderen står til rådighed for arbejdsgiveren uden at befinde sig på arbejdspladsen, kan efter omstændighederne blive betragtet som arbejdstid.

VIDEO: Sexchikane på arbejds­pladsen

22. februar 2018

Partner og advokat Marianne Lage skarpt på den juridiske definition af begrebet sexchikane og giver et overblik over arbejdsgiverens pligter og ansvar på 6 minutter.

Opsamling på LinkedIn-julekalenderen: Få styr på udbuds-, kommunal- og forsyningsretten

13. februar 2018

Gik du glip af Hortens julekalender på LinkedIn om udbuds-, kommunal- og forsyningsret? Vi giver dig en opsamling her.

Retningslinjerne for gaver til offentligt ansatte

12. februar 2018

De fleste, der repræsenterer offentlige myndigheder eller virksomheder, kommer på et tidspunkt ud for at blive tilbudt en gave, middag, oplevelse eller lignende. Men hvornår må man tage imod den slags tilbud?

Funktionær­lovens ufra­vigelighed var ikke til hinder for aftale om straks fratræden

6. februar 2018

Vestre Landsret fastslår, at det hverken var i strid med funktionærlovens ufravigelighed eller aftalelovens § 36, at en funktionær havde indgået en fratrædelsesaftale, der indebar fratræden uden opsigelsesvarsel.

Feriefridage kunne ikke kræves udbetalt ved konkurs

6. februar 2018

Højesteret fastslår i ny dom, at et konkursbo kunne anse ikke-afholdte feriefridage som afholdt i opsigelsesperioden, uanset hvad der fremgik af overenskomsten.

Unikt samarbejde mellem Horten og Symbion

5. februar 2018

Horten Advokatpartnerselskab indgår unikt samarbejde med Symbion og Accelerace, hvor vi stiller et team af jurister til rådighed for startup-virksomheder i kontorfællesskabet Horten CoLab.

Ni ting du skal være opmærksom på, når du ansætter personale

29. januar 2018

Vi gennemgår en række fokuspunkter, du skal være særlig opmærksom på, når du starter virksomhed og overvejer at ansætte personale.

Incitamentsvederlag til medarbejdere

29. januar 2018

Når du starter egen virksomhed, kan det være svært at tilbyde en løn, der tiltrækker de mest kvalificerede medarbejdere. En anden måde at tiltrække medarbejdere på kan være ved at tilbyde et incitamentsvederlag. Vi giver et overblik over de forskellige former for incitamentsvederlag.

Ti ting du skal huske i dine aftaler

29. januar 2018

En aftale indgås typisk med et specifikt formål, hvorfor parterne nemt kan glemme at regulere en række andre centrale emner, hvilket hurtigt kan vise sig at være problematisk. Vi giver dig ti gode råde, som du altid bør overveje, når du indgår en aftale.

Ny ferielov vedtaget

26. januar 2018

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, hvor alle lønmodtagere overgår til samtidighedsferie. Overgangsreglerne gælder dog allerede fra 2019.

Nyt fra Ligebehandlingsnævnet

15. januar 2018

Ligebehandlingsnævnet traf i efteråret 2017 en række afgørelser på området for forskels- og ligebehandling. Vi sætter fokus på udvalgte afgørelser inden for de forskellige kategorier af beskyttede diskriminationskriterier.

Vi giver viden videre - forår 2018

10. januar 2018

I foråret 2018 har vi programsat over 40 seminarer, morgenmøder og kurser, hvor vores jurister sammen med eksterne eksperter giver den nyeste viden videre inden for deres fagområder. Der er nu åbent for tilmelding.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

8. januar 2018

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2017 og få genopfrisket din juridiske viden.

Sådan forebygger og håndterer du sexchikane på arbejdspladsen

5. januar 2018

Som arbejdsgiver skal man være proaktiv for at sikre et chikanefrit miljø på arbejdspladsen. Vi stiller skarpt på den juridiske definition af begrebet sexchikane og giver overblik over arbejdsgivers pligter og ansvar.

Ny managing partner

2. januar 2018

Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Julehilsen fra ansættelsesret

19. december 2017

Året er ved at gå på hæld, og vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at sende dig en varm og hjertelig julehilsen med en opsamling på året, der er gået og vores bud på, hvordan ansættelsesretten vil udvikle sig i første halvdel af 2018.

Ret & Indsigt 04/2017 er udkommet

12. december 2017

Ret & Indsigt 04/2017 handler bl.a om byggeprojektet Circle House og de lovgivningsmæssige muligheder og barrierer ved cirkulært byggeri. Vi stiller også skarpt på udfordringerne ved at "genbruge" persondata i det offentlige set i lyset af den nye databeskyttelseslov.

Fald til julefrokost var ikke en arbejdsskade

11. december 2017

Østre Landsret har for nylig vurderet, at en knæskade efter et fald til en julefrokost ikke var en arbejdsskade. Men det er stadig vigtigt at holde sig for øje, at arbejdsskadebegrebet er bredt.

Arbejdsmiljø­repræsen­tanters særlige beskyttelse

1. december 2017

Højesteret fastslår, at en arbejdsmiljørepræsentant ikke er særligt beskyttet mod opsigelse efter arbejdsmiljølovgivningen, hvis der ikke er en overenskomst på området.

Højesteret: Fastsættelse af godtgørelses­niveau ved manglende forlængelse af uddannel­sesaftaler

29. november 2017

Højesteret gentager, at udgangspunktet for udmålingen af godtgørelsen er seks måneders løn, når en arbejdsgiver ikke forlænger en uddannelsesaftale, som ikke kan færdiggøres på grund af barsel.

Højesteret: Lægelig diagnose er ikke afgørende for definition af handicap

23. november 2017

Højesteret har afsagt to domme om forskelsbehandling på grund af handicap. Igen skulle det afklares, om der var tale om handicap, og i bekræftende fald om arbejdsgiveren havde tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse.

Højesteret har afsagt to nye domme om 120-sygedagsreglen

23. november 2017

Højesteret har i to nye domme om 120-sygedagsreglen afgjort, at arbejdsfri dage ikke skal indgå i beregningen af de 120 sygedage, ligesom ansattes tilbud om deltid ikke har indflydelse på beregningen af sygedage.

Højesteret melder klart ud: Godtgørelse for brud på 48-timers reglen

14. november 2017

Højesteret har netop afsagt den første dom i en sag om godtgørelsesniveauet for overtrædelse af den såkaldte 48-timers regel i arbejdstidsloven.

Markant hæder til advokat Finn Schwarz

10. november 2017

Foreningen Ansættelsesadvokater har tildelt advokat Finn Schwarz årets H.G. Carlsen pris.

Ny dom: Afdelings­leders sexchikane førte ikke til godtgørelse

26. oktober 2017

Østre Landsret har i en nyligt afsagt dom fundet, at en virksomhed ikke skulle betale godtgørelse til en medarbejder, selvom vedkommende havde været udsat for sexchikane af afdelingens driftschef.

Erhververen hæftede for konkursboets uberettigede opsigelse af tillids­repræsentant

20. oktober 2017

Højesteret: Erhververen af en virksomhed kan blive pålagt at godtgøre opsagte medarbejdere, som – i strid med virksomhedsoverdragelsesloven – er blevet opsagt af overdrageren inden virksomhedsoverdragelsen.

Medarbejderes lovlige ytringer skal håndteres med respekt for ytrings­friheden

16. oktober 2017

Offentlige myndigheder må gerne tage en snak med en medarbejder, der har brugt sin ytringsfrihed til at kritisere arbejdspladsen – forudsat at ledelsen har en saglig grund til det. Men de har et særligt ansvar for at sikre, at det sker i fuld respekt for den ansattes ytringsfrihed. Det viser ny afgørelse fra Ombudsmanden.

Lovforslag om forretnings­hemmeligheder er nu sendt i høring

13. oktober 2017

Forslag til lov om forretningshemmeligheder blev for nylig sendt i høring og forventes fremsat inden udgangen af 2017. Lovforslaget har til formål at implementere et EU-direktiv om beskyttelse af forretningshemmeligheder.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

Så er det tid til at varsle ferie mellem jul og nytår

9. oktober 2017

Hvis jeres virksomhed planlægger at holde helt eller delvist ferielukket mellem jul og nytår, er det ved at være tid til at varsle afholdelse af ferie over for medarbejderne.

EU-Domstolen: Hvornår er der tale om afskedigelser?

9. oktober 2017

EU-Domstolen har i to sager for nyligt tilkendegivet, at arbejdsgiveren skulle have konsulteret arbejdstagernes organisationer, inden de varslede ændringer, som medførte kollektive afskedigelser.

EU-Domstolen: Tjeneste­mandsansat havde ret til at vende tilbage til prøvestilling

9. oktober 2017

EU-Domstolen vurderer, at en tjenestemandsansat i en prøvestilling som kontorchef skulle have været tilbudt den samme eller tilsvarende stilling ved tilbagevenden fra forældreorlov, selvom stillingens prøvetid var udløbet.

Ny dom fra Menneske­­rettigheds­­domstolen om virksomheders overvågning af privat kommunikation

19. september 2017

Arbejdsgivere skal informere ansatte om muligheden for overvågning samt omfang heraf. Det understreger ny dom fra Menneskerettighedsdomstolen.

Hvor langt rækker tillids­repræsentantens særlige beskyttelse mod opsigelse?

12. september 2017

En faglig voldgift vurderede i ny kendelse, at varsling af lønnedgang til en tillidsrepræsentant var en saglig og driftsmæssig begrundelse for opsigelse.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

Ret & Indsigt 03/2017 er udkommet

8. september 2017

I dette nummer af Ret & Indsigt kan du bl.a. få overblik over de vigtigste regler og tidsfrister op til kommunalvalget. Du kan læse om arbejdet med at skaffe Tour de France til Danmark. Og så har vi lavet en guide til, hvordan man identificerer en virksomheds reelle ejere.

Arbejdstid for afløsere til aflastnings­forældre

6. september 2017

En ny dom fra EU-Domstolen viser, at det kan variere, hvilke pligter en arbejdsgiver har, når arbejdstiden skal tilrettelægges. Sagen handlede om arbejdstidens tilrettelæggelse for afløsere til aflastningsforældre.

Nærmere en ny ferielov: nyt lovforslag klar

23. august 2017

Ferielovsudvalget er kommet med forslag til, hvordan der kan skabes en mere moderne ferielov. Vi giver et indblik i de vigtigste ændringer i lovforslaget.

Højesteret: Opsigelse af tjenestemand hos SKAT var ikke usaglig

21. august 2017

Højesteret har i en ny dom afgjort, at det ikke var usagligt at opsige en underdirektør i SKAT på baggrund af konsulentfaglige vurderinger. Heraf fremgik det, at underdirektørens faglige og ledelsesmæssige evner ikke levede op til de forandringer, som afdelingen skulle gennemgå.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Her er de fem mest læste nyheder på horten.dk

11. juli 2017

En gennemgang af Landsrettens dom i Ateas bestikkelsessager og vores løbende opdateringer om aktindsigt er på listen over de artikler, Hortens mere end 4000 abonnenter har klikket mest på i første halvår.

Højesteret stadfæster SKATs ret til at nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere beskæftiget med virksomhedsudvidelser

7. juli 2017

To nye domme fra Højesteret stadfæster, at SKAT kan nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere, der er beskæftiget med virksomhedsudvidelser, herunder virksomhedskøb, fusioner eller lignende.

Højesteret fastslår: Fastholdelsesbonus er omfattet af funktionærloven

3. juli 2017

Højesteret har i en nyligt afsagt dom fastslået, at en fastholdelsesbonus var omfattet af funktionærlovens § 17 a, stk. 1. Medarbejderen havde derfor ret til en forholdsmæssig andel af den samlede bonus i forbindelse med sin fratræden.

Mere end 48-timers arbejdsuge førte ikke til erstatnings­ansvar for psykisk lidelse

19. juni 2017

I en nyligt afsagt dom fastslår Højesteret, at en arbejdsgiver ikke var erstatningsansvarlig for en medarbejders udvikling af en stressrelateret psykisk lidelse som følge af en høj arbejdsbyrde på over 48 timer om ugen.

Kritiske ytringer om islam var ikke beskyttet af forskelsbehandlingsloven

31. maj 2017

I en nyere afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet afvistes en klage fra en leder i en kommunal hjemmepleje, der blev afskediget grundet kritiske ytringer om islam. Nævnet fandt, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at antage, at klagers ytringer var udtryk for politisk anskuelse i forskelsbehandlingslovens forstand.

Hvor skal afskedigelsessager afgøres?

23. maj 2017

Ofte følger det af overenskomster, at sager om opsigelse skal behandles i det fagretlige system; faglig voldgift eller afskedigelsesnævn. Men hvad stiller man op, hvis der er uenighed om forståelsen af aftalen om voldgiftsbehandling?

Sygefraværspolitik med krav om daglig sygemelding skal være saglig

22. maj 2017

Arbejdsretten har i en ny dom slået fast, at det falder inden for rammerne af arbejdsgivers ledelsesret at administrere sygefraværspolitik på en måde, hvorefter medarbejderen skal sygemelde sig forud for hver enkel – og efterfølgende – sygedag(e). Men kun, hvis det er driftsmæssigt begrundet.

Børnehaves interne retningslinjer i strid med ligebehandlingsloven

2. maj 2017

Ligebehandlingsnævnet har afvist berettigelsen af en børnehaves interne retningslinjer, som foreskrev, at det alene var de kvindelige ansatte, der måtte hjælpe børnene ved toiletbesøg, ble- og tøjskiftning.

Skjulte videooptagelser førte ikke til nedsættelse af erhvervsevnetab

26. april 2017

Højesteret har afsagt dom om, hvorvidt et forsikringsselskabs videooptagelser af en skadelidt kunne danne grundlag for, at Ankestyrelsen nedsatte skadelidtes erhvervsevnetab.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

Overenskomstforlig mellem DA og LO

27. marts 2017

Et forlig mellem DA og LO for samtlige overenskomster for privatansatte var resultatet af en slutspurt i forligsinstitutionen i København fredag d. 24 marts, hvor forligsmand Ole Hasselgaard præsenterede mæglingsforslaget. Nu er det op til fagforeningernes medlemmer at stemme om resultaterne.

Domfældelse i Ateas bestikkelsessager

24. marts 2017

Østre Landsret har afsagt dom i to bestikkelsessager, hvor Atea har foræret iPhones, iPads og andet it-udstyr til to ledende medarbejdere i Københavns Kommune og hos DSB.

Tørklædeforbud kan være lovligt

15. marts 2017

EU-Domstolen: En virksomheds interne retningslinjer om ikke at bære synlige religiøse symboler i arbejdstiden udgør ikke direkte forskelsbehandling på grund af tro eller religion. Men opsiges en medarbejder på grund af kundeklager, er det forskelsbehandling.

Ansatte havde ret til betalt frokost

17. februar 2017

En voldgiftsret har afsagt kendelse i sagen om den mangeårige kutyme, som gav medarbejderne hos DR ret til en halv times betalt frokost. Voldgiftsretten fandt, at DR ikke kunne opsige retten til betalt frokost, uden at dette skete i forbindelse med opsigelse af overenskomsterne.

Tillæg skulle ikke medregnes i tjenestemænds rådighedsløn

9. februar 2017

Højesteret fastslår, at tillæg for deltagelse i vagtordninger ikke skulle medregnes i opsagte tjenestemænds rådighedsløn.

Varsling af sommerferie

9. februar 2017

Hvis I som arbejdsgivere har behov for at fastlægge jeres medarbejderes sommerferie, er det ved at være tid til, at I skal varsle ferien.

Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S opkøber konkursramte Burmeister & Wain Energy A/S med Horten som rådgiver

8. februar 2017

Med virkning pr. 6. januar 2017 er Burmeister & Wain Energy A/S (BWE) blevet opkøbt af Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC), der navnefællesskabet til trods har haft forskellige ejere siden 90'erne.

Må man som embedsmand sige, at kommunaldirektøren "måske ikke har sandhed som sin største spidskompetence"?

30. januar 2017

Ombudsmanden: Offentligt ansat gik for langt i udtalelser på Facebook.

Højesteret: Persondataloven ikke overtrådt, da kommune videregav helbredsoplysninger

25. januar 2017

Det var ikke var i strid med hverken persondataloven eller forvaltningsloven, at kommune partshørte en arbejdsgiver om en borgers helbredsoplysninger.

Den danske stat erstatningsansvarlig for manglende adgang til erstatningsferie

23. januar 2017

Højesteret har netop fastslået, at den danske stat var erstatningsansvarlig for ikke tilstrækkelig hurtigt at have bragt ferieloven i overensstemmelse med EU's arbejdstidsdirektiv i relation til sygdom opstået under ferie.

Kommunes hjemtagelse af kørselsopgave omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven

17. januar 2017

Ny dom fra Arbejdsretten: En kommunes overtagelse af en kørselsopgave fra en tidligere underleverandør udgjorde virksomhedsoverdragelse.

Faglige arrangementer forår 2017

16. januar 2017

I foråret 2017 har vi allerede nu programsat 30 forskellige arrangementer. Se arrangementskataloget online.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

2. januar 2017

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2016 og få genopfrisket din juridiske viden.

Ferieafholdelse for syg medarbejder udløser ikke ny arbejdsgiverperiode

28. december 2016

Ankestyrelsen har fastslået, at hvis en medarbejders raskmelding til kommunen alene sker som følge af ønsket om at holde ferie, og hvis medarbejderen efter endt ferie fortsat er syg, så indtræder der ikke en ny arbejdsgiverperiode. Arbejdsgiveren var som noget nyt part i sagen.

Julehilsen fra ansættelsesret

22. december 2016

Juleferien - om end kort, som den er i år - står for døren, og vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at sende dig en julehilsen og tage et tilbageblik på et begivenhedsrigt år.

Højesteret i Ajos-sagen: National bestemmelse har forrang

6. december 2016

Højesteret går linen ud i netop afsagt dom i Ajos-sagen. Højesteret fandt, stik imod EU-domstolens dom, at der ikke var hjemmel i dansk ret til at tilsidesætte den tidligere bestemmelse i funktionærlovens § 2a, stk. 3, til fordel for et grundlæggende EU-retligt princip om forbud mod forskelsbehandling.

Arbejdsgivere har ikke pligt til at acceptere deltidssygemelding

30. november 2016

Østre Landsret har i en nyere dom slået fast, at arbejdsgivere ikke er forpligtet til at acceptere en funktionærs tilbud om at overgå fra fuldtidssygemelding til deltidssygemelding.

Ingen omplaceringspligt af gravid medarbejder i opsigelsesperioden

25. oktober 2016

Principiel Højesteretsdom: Vurderingen af om en opsigelse af en medarbejder er saglig eller ej, skal foretages på opsigelsestidspunktet.

Horten bag ny bog om ansættelsesklausulloven

11. oktober 2016

Ansættelsesklausulloven trådte i kraft 1. januar 2016. Den medfører en række ændringer af de tidligere regler for konkurrence-, kunde-, og jobklausuler, og det er emnet for en ny bog. Tre af Hortens førende eksperter inden for ansættelsesret står bag bogen.

LG's afvisning af udbetaling af feriefridage var berettiget

10. oktober 2016

Højesteret har i en ny dom slået fast, at aftalebaserede feriefridage kan betragtes som afholdt i fritstillingsperioden, når der ikke er taget stilling til, hvordan disse afvikles i tilfælde af opsigelse, herunder fritstilling.

Ikke tortgodtgørelse for indhentelse af lægeerklæringer

30. september 2016

Højesteret har netop afsagt dom i en sag, om hvorvidt Banedanmarks indhentelse af lægeerklæringer i strid med proceduremæssige regler kunne udløse godtgørelse efter helbredsoplysningsloven eller erstatningsansvarslovens tortbestemmelse.

Bliv dømt for bestikkelse og mist din kontrakt

15. september 2016

Det er ikke kun eksisterende kontrakter, der kan mistes. Virksomheden kan også få karantæne på at byde på offentlige udbud.

Fritagelse fra arbejdsmiljøregler ved frivilligt arbejde i almennyttige foreninger

15. september 2016

Arbejdstilsynet har udsendt en ny vejledning, der medfører, at frivilligt arbejde i almennyttige foreninger i visse situationer er fritaget arbejdsmiljølovens regler om APV og AMO.

Elev kunne opsiges, inden praktiktid var begyndt

8. september 2016

Højesteret har i en principiel dom fastslået, at en virksomhed kunne opsige en uddannelsesaftale forud for påbegyndelse af praktikperioden. Med dommen er der sat et endeligt punktum for diskussionen, om en uddannelsesaftale kan bringes til ophør, inden praktikperioden påbegyndes.

Ombudsmanden: Afskedigelse af gymnasielærer var i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed

5. september 2016

Ombudsmanden fandt det "særdeles kritisabelt", at Campus Bornholm afskedigede en gymnasielærer for at ytre sig kritisk om sin arbejdsgiver. Det var også kritisabelt, at arbejdsgiveren efterfølgende sendte et orienteringsbrev til samtlige af gymnasiets medarbejdere.

Godtgørelse for overtrædelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip

5. september 2016

Højesteret har afsagt dom i første sag om krænkelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip, hvor en vikar modtog mindre i løn end sine fastansatte kollegaer.

Udtalelser om børnehaveleder var ikke strafbare

30. august 2016

En række udtalelser om lederen af en børnehave, som en pædagogmedhjælper havde fremsat i et brev til kommunen, var ikke strafbare i henhold til straffelovens regler om ærekrænkelser.

Træthed kan også være et handicap

25. august 2016

Østre Landsret har i en nyere afgørelse fundet, at en medarbejders invaliderende træthed var omfattet af handicapbegrebet.

Nye udbudsguides, persondata­forordningen og bestikkelse: Mest læste på horten.dk

27. juli 2016

I løbet af årets første halvdel har vi skrevet om alt fra den nye udbudslov til persondataforordningen, funktionærloven, aktindsigtssager og bestikkelse af offentligt ansatte.

Sommerhilsen fra ansættelsesret

14. juli 2016

Sommerferien er for nogle allerede slut, og for andre er den lige rundt om hjørnet. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god sommer. Samtidig vil vi benytte anledningen til at give et overblik over nyeste retspraksis og de lovgivningsmæssige tiltag, der har været i første halvår af 2016 inden for ansættelsesretten.

Tortgodtgørelse for uretmæssig offentliggørelse af straffedom

5. juli 2016

Østre Landsret: Boligforeningen AAB havde i strid med persondataloven offentliggjort oplysninger om en tidligere frivillig kasserers strafbare forhold med angivelse af hans navn på internettet.

Ombudsmanden finder udtalelse om forsvarets ansattes adgang til at ytre sig "meget kritisabel"

1. juli 2016

Ombudsmanden har for nyligt udtalt, at det var "meget kritisabelt", at en forsvarschef fortalte de ansatte, at de kunne forvente at blive afskediget for "direkte illoyale" ytringer om Forsvaret fremsat på de sociale medier. Efter opfordring fra ombudsmanden er samtlige ca. 20.000 medarbejdere i Forsvaret orienteret om udtalelsen og dermed retten til deres ytringsfrihed.

Brexit: Hvilke juridiske konsekvenser får Storbritanniens farvel til EU?

28. juni 2016

Torsdag den 23. juni 2016 valgte den britiske befolkning at stemme Storbritannien ud af EU, hvilket vil medføre en række juridiske ændringer. Hos Horten holder vi et vågent øje med det politiske efterspil.

Lavere løn til studerende under 25 år var ikke ulovlig forskelsbehandling

22. juni 2016

Det var ifølge Højesteret ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at unge medarbejdere i alderen 18-25 år, som fulgte en SU-berettiget uddannelse, fik lavere tillæg end medarbejdere, der var over 25 år og under tilsvarende uddannelse.

Undgå at dine ansatte bliver mistænkt for bestikkelse

22. juni 2016

Hvornår bliver små gaver til bestikkelse af offentligt ansatte? Få overblik over, hvad offentligt ansatte må modtage af gaver og fordele i Hortens guide til gavepolitik.

Ny lov om e-cigaretter

14. juni 2016

En ny lov om elektroniske cigaretter er trådt i kraft. Loven indebærer, at arbejdsgivere skal udarbejde en skriftlig politik for, om - og i givet fald - hvor, der må anvendes elektroniske cigaretter.

Arbejdstilladelse i Danmark – flere ordninger ændres

9. juni 2016

Fra den 10. juni 2016 vil det ikke længere være muligt at ansøge om opholdstilladelse i Danmark på Greencard-ordningen, og minimumsårslønnen hæves.

Lovligt tørklædeforbud på arbejdspladsen?

8. juni 2016

Generaladvokaten er netop kommet med et forslag til afgørelse i en sag om forbud mod at bære religiøse symboler på arbejdspladsen. Generaladvokatens forslag kan muligvis blive retningsskabende for ny praksis fra EU-Domstolen.

Udbud af busrute var ikke omfattet af virksomheds­overdragelsesloven

25. maj 2016

Ny højesteretsdom: Medarbejdere kunne ikke kræve manglende løn udbetalt af erhververen af udbud.

Nye ratings fra det internationale opslagsværk Legal 500

4. maj 2016

Der er flere gode nyheder for Horten i de nye ratings, heriblandt to nye Tier 1-ratings.

Diskriminationsforbuddet trumfer retssikkerhedsprincippet

3. maj 2016

EU-Domstolens afgørelse fastslår, at der påhviler de nationale domstole en forpligtelse til at fortolke nationale bestemmelser EU-konformt.

Få styr på virksomhedens gavepolitik

3. maj 2016

Med en dom for bestikkelse kan din virksomhed risikere at skulle vinke farvel til offentlige ordrer på grund af reglerne i udbudsloven.

Højesteret: Uklart om forbud mod indirekte forskelsbehandling omfatter forældre til handicappede børn

29. april 2016

Opsigelsen af en dagplejer, der var på plejeorlov for at passe sin søn, der havde Aspergers syndrom, var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven. Det er fortsat uafklaret, om en bærer af beskyttelseskriteriet er beskyttet mod indirekte forskelsbehandling.

Frifindelse i SMS-sagen fra Aarhus Havn

27. april 2016

Vestre Landsret har frifundet en tidligere direktør, der var tiltalt for brud på brevhemmeligheden ved at have tømt en kranførers arbejdsmobil for sms’er.

Forældelse af krav for arbejdsskader

26. april 2016

Højesteret har netop fastslået, at krav på godtgørelse for varigt mén efter arbejdsskadesikringsloven er underlagt den 5-årige forældelsesfrist, også selvom arbejdsulykken ikke indtrådte efter 1. januar 2004.

Opsigelse af handicappet medarbejder var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

14. april 2016

Højesteret har netop afsagt dom i sag om, hvorvidt en medarbejders refleksdystrofi var af langvarig karakter og dermed et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, samt hvorvidt kommunen, der var arbejdsgiver, havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse.

Frasigelse af overenskomst var lovlig

11. april 2016

Arbejdsretten har netop accepteret, at Cimber i forbindelse med overdragelse af fly og personale fra SAS kunne frasige sig SAS' overenskomst for kabinepersonalet.

Internationale kvindelige advokater drøfter fremtidens advokatgerning

5. april 2016

Horten er med, når 150 advokater fra hele verden mødes i Berlin 7.-8. april under overskriften "Law in a changing world – how women can contribute to innovation of the legal profession".

Dom i Kaltoft-sagen: Medarbejders fedme var ikke et handicap

31. marts 2016

Retten i Kolding har netop afsagt dom i sagen om, hvorvidt en medarbejders kraftige overvægt var et handicap.

Bortvisning for køb af mobilbilletter på arbejdsgivers regning

17. marts 2016

Højesteret har netop afsagt dom i en sag, hvor en medarbejder købte togbilletter til privat brug fra sin arbejdstelefon. Bortvisningen af medarbejderen var ifølge Højesteret berettiget.

Erhvervsevne­tabserstatning til skadelidt tæt på pensionsalder

15. marts 2016

Højesteret har netop fastslået, at det er uden betydning for tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne, at skadelidte muligvis vil overgå til folkepension inden for kort tid.

Advokat var ikke omfattet af funktionærloven

5. februar 2016

Østre Landsret: Advokat med titlen partner i et advokatfirma var ikke i en tjenestestilling og dermed ikke omfattet af funktionærloven, ferieloven eller ansættelsesbevisloven.

Rygepoliti(k) - hvad må en arbejdsgiver?

3. februar 2016

To nye afgørelser kaster lys over rækkevidden af arbejdsgiverens ret til at fastsætte rygepolitikker og pålægge sanktioner ved medarbejdernes overtrædelse af rygepolitikken.

TOP 10: Her er årets mest læste juridiske nyheder på horten.dk

7. januar 2016

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

Individuelle aftaler om pligtmæssig fratræden ved det fyldte 70. år er nu ugyldige

4. januar 2016

Den 1. januar 2016 blev 70-års reglen i forskelsbehandlingsloven ophævet, og individuelle aftaler om pligtmæssig fratræden ved det fyldte 70. år er nu ugyldige.

Ny højesteretsdom om asbest og rygning

16. december 2015

Højesteretsdom: Rygning kunne ikke begrunde fradrag i méngodtgørelse for asbestudsættelse.

Afskedigelse af ældre medarbejdere var ikke aldersdiskrimination

15. december 2015

Højesteret: Afskedigelse af fem medarbejdere i alderen 53 til 65 år var ikke i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod aldersdiskrimination.

Arbejdsgivers dispositionsfrihed ved bonusordninger

24. november 2015

Højesteret: Virksomhed var berettiget til at periodisere og fratrække en række ekstraordinære omkostninger i grundlaget for beregning af bonus for en opsagt medarbejder.

Principiel dom om ophør af retten til tabt arbejdsfortjeneste

19. november 2015

Højesteret: Fastsat erhvervsevnetab indebar ophør af retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, selvom erhvervsevnetabet senere blev ændret.

Aldersgraduering af pensionsbidrag var ikke ulovlig forskelsbehandling

12. november 2015

Højesteret har afsagt dom i en principiel sag, hvor spørgsmålet var, om en aldersgradueret pensionsordning var udtryk for ulovlig forskelsbehandling på grund af alder.

Højesteret ophæver vidtgående fogedforbud

9. november 2015

Højesteret har ophævet et bredt formuleret fogedforbud, der forbød en medarbejder at beskæftige sig med fødevaretilsætningsstoffer, som den tidligere arbejdsgiver producerede.

Gratis guide til håndtering af sager om forskelsbehandling pga. handicap

4. november 2015

Horten har udarbejdet en praktisk guide til håndtering af sager om forskelsbehandling pga. handicap. Læs den online eller få den tilsendt gratis.

Udbetaling af erstatning for erhvervsevnetab var ikke bindende for arbejdsgiver

4. november 2015

Højesteret fastslår i en ny dom, at en arbejdsgivers forsikringsselskab ikke aftaleretligt havde accepteret erstatningspligten og størrelsen af et erhvervsevnetab ved et beregne og udbetale et differencekrav.

Højesteret: Leverandørskift af kantinedrift var ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven

30. oktober 2015

Højesteretsdom om, hvorvidt en overtagelse af kantinedrift var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven med den virkning, at opsigelse af en medarbejder var uberettiget.

Varsling af ferielukning mellem jul og nytår

28. oktober 2015

Husk at varsle medarbejdere til at holde juleferie, hvis virksomheden holder lukket mellem jul og nytår.

Nyt lovprogram for 2015/2016 – Vigtige ændringer på det ansættelsesretlige område

7. oktober 2015

Regeringen har netop offentliggjort lovprogrammet for det nye folketingsår. Lovprogrammet genfremsætter lovforslaget om ansættelsesklausuler, der vil indebære en række væsentlige ændringer.

Ny LinkedIn-gruppe: Horten Ansættelsesrettens A-Z

1. oktober 2015

LinkedIn-gruppe med nyheder om ansættelsesret, arbejdsret og arbejdsskader.

Højesteret fastslår: Fuld erstatning for mistet feriegodtgørelse

1. oktober 2015

Højesteret har fastslået, at en lønmodtager har krav på erstatning for den feriegodtgørelse, lønmodtageren ikke optjente i sygeperioden.

Video: Life Science & Healthcare-sektoren

28. september 2015

I en ny animationsvideo giver Horten et overblik over de mange juridiske udfordringer og muligheder, som virksomheder i Life Science & Healthcare-sektoren kan støde på i et produkts livscyklus.

Vi giver viden videre

18. september 2015

Faglige arrangementer efterår 2015

Er det strafbart at læse ansattes sms'er?

18. september 2015

Principiel dom: Det var ulovligt, da to chefer på Aarhus Havn læste tre kranføreres sms'er i henhold til lovgivning om brevhemmelighed.

Skal Danmark have en ny ferielov?

7. september 2015

Regeringen har nedsat et udvalg, der skal komme med forslag til en enklere og mere moderne ferielov.

OK at aftale forkortet ferievarsel i ansættelsesbevis

26. august 2015

Højesteret har fastslået, at det er muligt allerede ved ansættelsens indgåelse at aftale, at ferielovens varslingsregler skal fraviges.

Principiel Højesteretsdom om handicap og opsigelse efter 120-dages reglen

9. juli 2015

Højesteret har i en ny principiel afgørelse fastlagt rammerne for, hvordan reglerne om forbud mod forskelsbehandling grundet handicap og 120-dages reglen spiller sammen.

Persondata­forordningen: Ny enighed om beskyttelse af person­oplysninger

23. juni 2015

EU-Kommissionen fremlagde i januar 2012 forslag til en Persondataforordning, der skulle styrke den enkeltes rettigheder og tage hånd om udfordringerne fra globalisering og ny teknologi. Nu er Rådet nået til enighed om en generel indstilling.

Beskyttelse mod forskelsbehandling af forældre med handicappede børn

17. juni 2015

Østre Landsret har afsagt dom i to sager vedrørende opsigelse af medarbejdere med handicappede børn – og er nået til to forskellige resultater.

Slut med pligtmæssig fratræden ved det fyldte 70. år

7. januar 2015

Folketinget har den 18. december 2014 vedtaget at ophæve 70 års grænsen i forskelsbehandlingsloven. Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

Varsel af julelukning

19. november 2012

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.