I en nyligt afsagt dom fra Højesteret, blev det fastslået, at det bredere husstandsbegreb i lejeloven efter omstændighederne også omfatter lejers ven.

Udlejer havde ophævet et lejemål under henvisning til, at lejer havde anvendt det lejede ulovligt ved at overlade brugen til andre end medlemmer af sin husstand.

Højesteret foretog i sagen en helhedsvurdering af relationen mellem lejer og vennen samt af deres benyttelse af lejemålet. Der blev i helhedsvurderingen lagt vægt på, at lejer lod vennen flytte ind, fordi de var venner, at de benyttede lejemålet i fællesskab, og at de i et vist omfang havde fælles husholdning.

Højesteret fandt på den baggrund, at også lejers ven kunne anses som en del af lejers husstand i lejelovens forstand.

Husstandsbegrebet

Udlejer skal som udgangspunkt ikke acceptere, at lejemål benyttes af andre end lejer selv. Når der tale om beboelseslejemål, skal udlejer – når ikke andet er aftalt – dog acceptere, at lejemålet også må benyttes af lejers husstand.

Husstandsbegrebet fortolkes i retspraksis bredere, mens lejer fortsat bebor lejemålet, end når lejer fraflytter eller dør, og en anden ønsker at fortsætte lejemålet med dén begrundelse, at der har været fælles hustand med lejer i mere end to år.

Det bredere husstandsbegreb har hidtil ifølge retspraksis været bestående af lejers nærmeste familie. Typisk har dette været lejers ægtefælle, registret partner, samlever, børn og stedbørn. Derimod har det været usikkert om søskende, svigerbørn, venner og lignende er en del lejers husstand, som udlejer dermed også som udgangspunkt skal acceptere bebor lejemålet.

kontakt

Michael Neumann

Partner