Energistyrelsen har sendt et forslag om ændring af varmeforsyningsloven i høring. Forslaget er en udmøntning af Energiaftalen af 22. marts 2012.

Ændringerne vedrører:

  • omstilling til biomasse på de centrale kraftvarmeværker
  • forsyning af udvalgte fjernvarmenet (barmarksværker m.v.) med biomassevarme fra anlæg op til 1 MW
  • begrænsning af installation af olie- og naturgasfyr til bygningsopvarmning

Høringen slutter den 25. april. Læs høringsmaterialet (herunder lovforslaget).

Biomasse på de centrale kraftvarmeværker

Forslaget skal fremme omstilling til biomasse på de centrale kraftvarmeværker, ved at muliggøre, at varmeproducent og varmeaftager under visse omstændigheder kan aftale en anden pris end den omkostningsbestemte pris. Forslaget muliggør, at parterne kan aftale at dele den afgiftsmæssige fordel, som biomassebaseret kraftvarme medfører.

Biomasse på visse barmarksværker

Forslaget giver klimaministeren mulighed for (efter forhandling med de kommunale organisationer) at fastsætte nye regler for den kommunale behandling af sager om etablering og ombygning af fjernvarmeværker, således at der i reglerne inddrages overordnede samfundsmæssige hensyn – herunder hensynet til brugerøkonomi. Det vil ske ved en ændring af projektbekendtgørelsen.

Det er relevant for værker, hvor projektbekendtgørelsens § 15 forhindrer etablering af biomassekedler, fordi nettet i dag forsynes fra naturgaskraftvarme eller naturgasvarme.

Der skal være tale om et af de 30 dyreste anlæg pr. 8. december 2010 eller et af de 30 dyreste ved et gennemsnit over 2009-2011. Det er prisen i distributionsanlægget, ikke prisen ab værk, der er afgørende. Det er derfor også kun værker, der leverer til et distributionsanlæg, der kan komme i betragtning.

De værker, der kan komme i betragtning, er oplistet bemærkningerne til lovudkastet.

Kapaciteten på 1 MW biomassevarme kan fordeles over flere enheder. De 1 MW er grænsen for kapaciteten på biomassekedlen, ikke for behovet i nettet og omfatter også allerede bestående biomassekedler, der leverer til det pågældende net.

Resten af behovet i nettet kan så blot ikke dækkes med biomasse.

Olie- og naturgasfyr

Den foreslåede ændring af reglerne om installation af olie- og naturgasfyr til bygningsopvarmning er en ændring af byggeloven. Kort fortalt går forslaget ud på at skabe mulighed for, at der i bygningsreglementet kan fastsættes regler, der bl.a. forbyder installation af olie- og naturgasfyr i nye bygninger fra år 2013, og i visse tilfælde i ældre bygninger fra 2016.

Procesvarme

Med lovforslaget ønskes det også lagt fast, produktion og levering af procesvarme og af varme mv. til andre formål, der ikke omfattes af varmeforsyningslovens øvrige regler, fremover heller ikke er omfattet af lovens prisbestemmelser. Det kan fx også være biogas til brug i naturgasnettet, og produktion af el og affaldsbortskaffelse.

Hvis et værk både har aktiviteter, der er omfattet af varmeforsyningsloven, og andre, der ikke er omfattet, skal værket foretage en regnskabsmæssig opdeling mellem dem. Fællesomkostninger kan efter motiverne fx deles efter mængder.

Omkostningsbestemt pris er kun en maksimumpris

Lovforslaget tilsigter at præcisere, at den omkostningsbestemte pris kun er en maksimumpris og ikke en minimumspris. Det svarer til den hidtidige forståelse i praksis.

Hensigten synes dog at være at åbne for, at ved en aftalt pris, der er lavere end den omkostningsbestemte pris, skal det fremover være muligt at hindre fremførsel af en underdækning, der i det konkrete år forårsages af den aftalte pris, hvilket ville svare til den retsstilling, der allerede gælder med hensyn til substitutionspriser.

Dispensation fra udskillelseskrav

Der indføres mulighed for at dispensere fra kravet om selskabsudskillelser i lovens kommunale "stopregler" i § 23. m. Det vil få betydning for visse kommunale spildevandsselskaber, som vil kunne undgå at skulle udskille selskabets aktiviteter omfattet af varmeforsyningsloven, selvom de er omfattet af varmeforsyningslovens stopregler. Da der allerede er mulighed for at undlade selskabsudskillelse efter elforsyningsloven og vandsektorloven, vil dette i praksis fjerne den sidste hindring for at undgå selskabsudskillelse i disse tilfælde.

kontakt

Line Markert

Partner

Eigil Worm

Senioradvokat

René Frisdahl Jensen

Specialistadvokat