Folketinget har den 3. maj 2012 vedtaget lovforslaget til implementering af direktivet om industrielle emissioner (IED). Med det vedtagne lovforslag stilles dansk industri og landbrug over for en række grundlæggende nye krav. Der indføres med lovforslaget blandt andet en pligt for industrivirksomheder til at foretage jordprøver og analyser, inden der udstedes miljøgodkendelse, og igen når virksomheden lukkes.
Det Europæiske Råd og Europa Parlamentet har endvidere besluttet at vedtage et nyt Seveso-direktiv. Med et nyt direktiv vil reglerne for såkaldte "risikovirksomheder" skulle revideres, og revisionen vil blandt andet føre til en udvidelse af antallet af virksomheder underlagt risikoreglerne.

Lov om implementering af IED

Loven og de nye krav træder i kraft den 7. januar 2013 og vil byde på udfordringer for såvel virksomheder som myndigheder.

Den vedtagne lov er i sin endelige udformning uændret i forhold til det lovforslag, der blev fremsat til 1. behandling i Folketinget den 22. februar 2012.

Den vedtagne lov medfører en række konsekvenser og nye krav for danske virksomheder, herunder:

  • krav om udtagning af jordprøver og analyser som grundlag for en ansøgning om miljøgodkendelse (kaldet "basistilstandsrapport")
  • krav om løbende overvågning af forureningstilstanden på industrigrunde ved egentlig prøvetagning
  • krav om oprydning og oprensning af forurening ved driftsophør
  • skærpede minimumskrav til større fyringsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg
  • begrænsninger i retsbeskyttelsesperioden
  • ændringer i reglerne om revurdering af en virksomheds miljøgodkendelse, herunder en ændring af revurderingskadencen

De fleste detailregler i forbindelse med implementeringen kan dog fortsat først forventes fastlagt ved en række senere bekendtgørelsesændringer.

Ændringerne er tidligere omtalt i Hortens nyhedsartikler og i Ret og Indsigt nr. 3/2011.

Læs mere om loven og lovforslaget på Folketingets hjemmeside.

Nyt Seveso III direktiv

Under det danske EU formandskab er Europarådet blevet enig med Europa Parlamentet om at revidere Seveso-direktivet, som fastsætter regler om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Formålet med revisionen er primært at tilpasse de eksisterende regler til Århus-konventionen og reglerne for klassificering af kemikalier i CLP-forordningen.

Revisionsarbejdet er endnu ikke afsluttet og den endelige udformningen af direktivets bestemmelser under revision er derfor ikke fastlagt.

På nuværende tidspunkt står det dog klart, at der vil ske en ændring i direktivets anvendelsesområde vedrørende stoffer, som er farlige ved indånding.

Denne ændring vil med stor sandsynlighed betyde, at nogle virksomheder, der i dag ikke er omfattet af risikoreglerne vil blive omfattet efter ændringen.

Ændringen vil endvidere betyde, at direktivets grænseværdier for farlige stoffer ændres, sådan at nogle virksomheder der i dag er omfattet af risikoreglerne kan forvente enten at blive mødt med skrappere eller lempeligere krav i forhold til i dag – alt afhængig af hvordan grænseværdierne endeligt fastlægges ved revisionen.

De reviderede regler forventes at træde i kraft i 2015.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.