Folketinget er i øjeblikket ved at behandle et lovforslag (L 16) fremsat af erhvervs- og vækstministeren om obligatorisk digital kommunikation. Lovforslaget udmønter en del af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi for 2011-2015, hvori et af de væsentligste tiltag er, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige i fremtiden skal foregå digitalt.

Baggrunden for lovforslaget er, at regeringen vil gøre det lettere for virksomheder at kommunikere med det offentlige. Hurtige og tilgængelige kommunikationsveje skal endvidere medvirke til at lette og optimere arbejdsgangene hos det offentlige, hvilket vil medføre en bedre service og hurtigere sagsbehandling for virksomhederne. Endelig forudser regeringen en vis synergieffekt for virksomhederne, idet indførslen af obligatorisk digital kommunikation kan føre til, at virksomhederne i højere grad vil gøre brug af andre digitale løsninger.

Hvem er de foreslåede regler rettet imod

Regeringens digitaliseringsstrategi er møntet på al kommunikation mellem borgere, virksomheder og offentlige myndigheder. Lovforslaget vedrører dog i første omgang kun virksomheder og enkelte fysiske personer i erhvervslivet. Med hensyn til disse personer, vil der eksempelvis være tale om indberetninger vedrørende forhold, der udspringer af de pågældendes ledelseshverv i en virksomhed.

Hvad indebærer de foreslåede regler

Der er på visse områder i lovgivningen allerede fastsat bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige. Disse regler vedrører blandt andet virksomheders indsendelse af årsrapporter, ligesom der på skatte- og afgiftsområdet er fastsat lignende bestemmelser. Mange virksomheder vil således allerede være rustet til at kommunikere digitalt med offentlige myndigheder.

Lovforslaget indebærer imidlertid, at al kommunikation skal foregå digitalt. For virksomhederne betyder det, at alle former for henvendelser, herunder ansøgninger, anmeldelser, indberetninger, forespørgsler mv. fremover skal indsendes digitalt. Det betyder endvidere, at oplysninger ikke kan anses for behørigt modtaget hos myndigheden, hvis de f.eks. sendes med almindelig papirpost. Forslaget skal ses i sammenhæng med de nyligt vedtagne regler om Offentlig Digital Post, som blandt andet indebærer, at offentlige myndigheder får mulighed for at sende meddelelser og afgørelser til borgere og virksomheder med samme retsvirkninger som ved almindelig papirpost.

Hvornår træder de nye regler i kraft og hvordan vil de blive implementeret

Lovforslaget er udformet således, at bestemmelserne giver de relevante ministre bemyndigelse til at udstede bekendtgørelser vedrørende digital kommunikation. Ved udstedelserne har ministrene således mulighed for at fritage for kravet om digital kommunikation. Fritagelse kan f.eks. komme på tale, hvis materialet ikke egner sig til at blive sendt digitalt, eller såfremt der er behov for at fremlægge originaldokumenter. Fritagelse vil desuden kunne blive relevant ved udenlandske virksomheders indsendelse af oplysninger, idet sådanne virksomheder ikke vil være i besiddelse af en dansk Digital Signatur.

I forbindelse med overgangen til obligatorisk digital kommunikation, er der afsat 5 mio. kr. til at assistere de mindre it-parate virksomheder. I øvrigt vil myndighederne ligeledes være omfattet af vejledningspligten i forvaltningslovens § 7, hvorfor de skal vejlede virksomhederne om pligten til at anvende digital kommunikation.

Hvis lovforslaget vedtages, forventes det at træde i kraft den 1. januar 2013. De respektive ministerier vil herefter begynde arbejdet med at udstede de nødvendige bekendtgørelser.

Læs lovforslaget

Baggrunden for lovforslaget er, at regeringen vil gøre det lettere for virksomheder at kommunikere med det offentlige. Hurtige og tilgængelige kommunikationsveje skal endvidere medvirke til at lette og optimere arbejdsgangene hos det offentlige, hvilket vil medføre en bedre service og hurtigere sagsbehandling for virksomhederne. Endelig forudser regeringen en vis synergieffekt for virksomhederne, idet indførslen af obligatorisk digital kommunikation kan føre til, at virksomhederne i højere grad vil gøre brug af andre digitale løsninger.

Hvem er de foreslåede regler rettet imod

Regeringens digitaliseringsstrategi er møntet på al kommunikation mellem borgere, virksomheder og offentlige myndigheder. Lovforslaget vedrører dog i første omgang kun virksomheder og enkelte fysiske personer i erhvervslivet. Med hensyn til disse personer, vil der eksempelvis være tale om indberetninger vedrørende forhold, der udspringer af de pågældendes ledelseshverv i en virksomhed.

Hvad indebærer de foreslåede regler

Der er på visse områder i lovgivningen allerede fastsat bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige. Disse regler vedrører blandt andet virksomheders indsendelse af årsrapporter, ligesom der på skatte- og afgiftsområdet er fastsat lignende bestemmelser. Mange virksomheder vil således allerede være rustet til at kommunikere digitalt med offentlige myndigheder.

Lovforslaget indebærer imidlertid, at al kommunikation skal foregå digitalt. For virksomhederne betyder det, at alle former for henvendelser, herunder ansøgninger, anmeldelser, indberetninger, forespørgsler mv. fremover skal indsendes digitalt. Det betyder endvidere, at oplysninger ikke kan anses for behørigt modtaget hos myndigheden, hvis de f.eks. sendes med almindelig papirpost. Forslaget skal ses i sammenhæng med de nyligt vedtagne regler om Offentlig Digital Post, som blandt andet indebærer, at offentlige myndigheder får mulighed for at sende meddelelser og afgørelser til borgere og virksomheder med samme retsvirkninger som ved almindelig papirpost.

Hvornår træder de nye regler i kraft og hvordan vil de blive implementeret

Lovforslaget er udformet således, at bestemmelserne giver de relevante ministre bemyndigelse til at udstede bekendtgørelser vedrørende digital kommunikation. Ved udstedelserne har ministrene således mulighed for at fritage for kravet om digital kommunikation. Fritagelse kan f.eks. komme på tale, hvis materialet ikke egner sig til at blive sendt digitalt, eller såfremt der er behov for at fremlægge originaldokumenter. Fritagelse vil desuden kunne blive relevant ved udenlandske virksomheders indsendelse af oplysninger, idet sådanne virksomheder ikke vil være i besiddelse af en dansk Digital Signatur.

I forbindelse med overgangen til obligatorisk digital kommunikation, er der afsat 5 mio. kr. til at assistere de mindre it-parate virksomheder. I øvrigt vil myndighederne ligeledes være omfattet af vejledningspligten i forvaltningslovens § 7, hvorfor de skal vejlede virksomhederne om pligten til at anvende digital kommunikation.

Hvis lovforslaget vedtages, forventes det at træde i kraft den 1. januar 2013. De respektive ministerier vil herefter begynde arbejdet med at udstede de nødvendige bekendtgørelser.

Læs lovforslaget