I en sag vedrørende Robinsonlisten har Højesteret nu taget stilling til, hvorvidt PostDanmarks omdeling af omslaget "Med Rundt" var i strid med markedsføringsloven.

Sagen omhandlede Robinsonlisten, som er en liste over personer i CPR-registeret, der har frabedt sig uanmodede henvendelser i reklameøjemed.

PostDanmark omdeler sammen med posten et omslag kaldet "Med Rundt", hvor der er påtrykt husstandens adresse, men ikke navne.

Omslaget er indholdsmæssigt blankt for personer, der har tilmeldt sig "Reklamer nej tak"-ordningen, men indeholder såvel reklamer som redaktionelt stof for alle andre husstande, herunder også personer på Robinsonlisten.

Omdrejningspunktet i sagen var, om det var en overtrædelse af markedsføringsloven, når PostDanmark sendte disse omslag med påtrykt adresse til personer på Robinsonlisten.

Markedsføringslovens § 6, stk. 3, bestemmer nemlig, at henvendelser indeholdende markedsføring til en bestemt fysisk person er ulovlige, hvis vedkommende har tilmeldt sig Robinsonlisten.

Sagens udfald ville derfor afhænge af om PostDanmark henvendte sig til en bestemt person ved at påføre den enkelte husstands adresse på omslagene.

Højesteret mente ikke, at PostDanmark henvendte sig til en bestemt person, når disse omslag blev omdelt til samtlige husstande og dermed var omdelingen ikke omfattet af markedsføringsloven.

Dog havde PostDanmark frem til 2011 i nogle tilfælde ellers påtrykt navne og i de tilfælde havde PostDanmark derfor overtrådt markedsføringsloven.

Højesterets dom står dermed i kontrast til Sø- og Handelsrettens dom i samme sag i 2011, der nåede det modsatte resultat. Dommen er et væsentligt input til fortolkningen af, hvornår man som virksomhed henvender sig til en bestemt fysisk person, og det er med dommen således blevet afklaret, at påføring af adresser ikke nødvendigvis medfører, at man henvender sig til en bestemt fysisk person. Hertil kræves fx påføring af modtagerens navn.