Den 27. marts 2012 besvarede EU-Domstolen et præjudicielt spørgsmål fra Højesteret i en sag mellem Post Danmark og Konkurrencerådet. Højesteret har nu afsagt dom i sagen.

Sagen vedrørte markedet for distribution af adresseløse forsendelser i Danmark. De faktiske omstændigheder fandt sted i 2003-2004 på et tidspunkt, hvor Post Danmark var tillagt en eneret for befordring af visse adresserede forsendelser under en nærmere bestemt vægtgrænse.

Post Danmark indgik i denne periode kontrakt med tre supermarkedskæder – SuperBest, Spar og Coop – om distribution af adresseløse forsendelser, hvilket vil sige forsendelser, som ikke var omfattet af eneretten.

Disse supermarkedskæder havde tidligere været kunde hos Forbruger-Kontakt, som var en anden distributør af adresseløse forsendelser og konkurrent til Post Danmark.

Forbruger-Kontakt klagede til Konkurrencemyndighederne, der gav Forbruger-Kontakt medhold i, at Post Danmark havde misbrugt sin dominerende stilling i form af selektivt lave priser i forhold til de nævnte supermarkedskæder.

Denne afgørelse indbragte Post Danmark for domstolene.

Østre Landsret, som behandlede sagen i første instans, stadfæstede konkurrencemyndighedernes afgørelse.

Præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen

Post Danmark ankede herefter dommen til Højesteret, som valgte at stille EU-Domstolen et præjudicielt spørgsmål om, hvorvidt den selektive prisfastsættelse kunne udgøre misbrug af dominerende stilling, når prisniveauet ikke var fastsat med henblik på at eliminere en konkurrent.

Domstolen fastslog, at det forhold, at en dominerende virksomheds praksis kan kvalificeres som prisdiskrimination, ikke i sig selv indicerer, at der foreligger ekskluderende misbrug.

Omstændighederne var, at den pris, der var blevet tilbudt Coop, ikke gav Post Danmark dækning for de gennemsnitlige samlede omkostninger, der kunne henføres til den samlede aktivitet med distribution af adresseløse forsendelser, men den gav dækning for de gennemsnitlige inkrementelle omkostninger i forbindelse med den pågældende aktivitet.

De priser, der var blevet tilbudt Spar og SuperBest, blev derimod vurderet til et niveau, der lå over de pågældende gennemsnitlige samlede omkostninger, og priserne havde under disse omstændigheder ikke konkurrencebegrænsende virkninger.

Domstolen fastslog, for så vidt angår de priser, der blev anvendt i forhold til Coop, at en prispolitik som den i hovedsagen omhandlede ikke kunne kvalificeres som et ekskluderende misbrug alene med den begrundelse, at den pris, som den dominerende virksomhed har anvendt over for én kunde, ligger på et lavere niveau end de gennemsnitlige samlede omkostninger, der kan henføres til den pågældende aktivitet, men over dennes gennemsnitlige inkrementelle omkostninger. Domstolen tilføjede i den forbindelse, at en konkurrent i princippet ville have mulighed for at konkurrere på disse priser uden at lide uholdbare tab på lang sigt.

Domstolen anførte, at med henblik på at vurdere, om der foreligger konkurrencebegrænsende omstændigheder, skal det undersøges, om den pågældende prispolitik uden objektiv begrundelse medfører, at konkurrenten faktisk eller sandsynligvis elimineres til skade for konkurrencen og følgelig for forbrugernes interesser.

Efter Domstolens dom var det derfor efterladt til Konkurrencemyndigheden at påvise, at Forbruger-Kontakt faktisk eller sandsynligvis ville blive elimineret fra markedet som følge af Post Danmarks prispolitik.

Højesterets dom

Ved Højesteret havde Konkurrencerådet – i lyset af Domstolens besvarelse – ikke gjort gældende, at Post Danmarks prisadfærd udgjorde misbrug af dominerende stilling, for så vidt angår supermarkedskæderne, Spar og SuperBest. Derfor ophævede Højesteret konkurrencemyndighedernes afgørelse med hensyn til disse virksomheder.

Sagen for Højesteret angik herefter, hvorvidt Post Danmarks prisadfærd over for Coop udgjorde ekskluderende misbrug i strid med artikel 102 og konkurrencelovens § 11.

Højesteret anførte, at der kunne foreligge et ekskluderende misbrug, hvis Post Danmarks prisadfærd overfor Coop medførte, at Forbruger-Kontakt sandsynligvis ville blive elimineret fra markedet.

Højesteret indledte med at slå fast, at Konkurrencemyndighedernes afgørelse led af en retlig mangel set i lyset af Domstolens dom, idet afgørelsen ikke beviste, at Forbruger-Kontrakt sandsynligvis ville blive elimineret pga. Post Danmarks prispolitik. Det var herefter op til Konkurrencerådet at løfte denne bevisbyrde for Højesteret.

Højesteret fandt efter en samlet vurdering ikke, at konkurrencerådet havde godtgjort, at Forbruger-Kontakt sandsynligvis ville være blevet elimineret fra markedet.

Højesteret lagde herved navnlig vægt på, at Post Danmarks gennemsnitlige priser til samtlige kunder lå over de gennemsnitlige samlede omkostninger. Post Danmarks kunder kunne opsige aftalerne om distribution af adresseløse forsendelser med et varsel på en eller tre måneder uden betingelser eller sanktioner, og kunderne havde i praksis gjort brug heraf. Derfor måtte det lægges til grund, at Forbruger-Kontakt havde mulighed for at konkurrere med Post Danmarks priser, såfremt Forbruger- Kontakt var lige så effektiv som Post Danmark.

Højesteret bemærkede endvidere, at Forbruger-Kontakt, der var en division i Søndagsavisen A/S, i 2003 og 2004 havde en betydelig markedsandel på området for adresseløse forsendelser, at Forbruger-Kontakt foretog distribution af adresseløse forsendelser sammen med bladet ”Søndagsavisen”, at der ikke foreligger nærmere oplysninger om og analyse af Forbruger-Kontakts økonomiske forhold, herunder omkostningsstrukturen i selskabet, og at Forbruger-Kontakt trods Post Danmarks overtagelse af Coops forsendelser kunne bevare sit distributionsnetværk.

Højesteret ophævede herefter Konkurrencemyndighedernes afgørelse i sin helhed, idet Højesteret ikke fandt, at Post Danmark havde misbrugt sin dominerende stilling. Højesteret afsagde dom i sagen den 15. februar 2013. Ved bedømmelsen deltog 9 dommere, hvilket afspejler dommens principielle betydning.

Læs Højesterets dom

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Marie Gøthgen Clasen

Advokat