Regeringen har fremsat et lovforslag, der vil muliggøre skattefri sammenlægning af skattefritagne vandforsyningsselskaber mv. med skattepligtige vandforsyningsselskaber mv.

FORMÅLET MED LOVFORSLAGET

Formålet med lovforslaget er at gøre det økonomisk mere attraktivt at etablere større enheder inden for vandsektoren. Det forventes hermed at kunne bidrage til en mere effektiv distribution af vand og dermed billigere vand til forbrugerne.

Med vandsektorloven blev der med virkning fra 1. januar 2010 samtidig indført skattepligt for de vandforsyninger mv., der blev omfattet af lovens regler. Samtidig indførtes regler om adgang til skattefri fusion af skattepligtige vandforsyninger for at understøtte mulighederne for en hensigts-mæssig strukturudvikling inden for vandsektoren. For yderligere at understøtte den ønskede strukturudvikling og effektivisering fremsættes det nye lovforslag, hvorved små, skattefri vandforsyninger mv. vil kunne sammenlægges skattefrit med store, skattepligtige vandforsyninger mv.

DE NUVÆRENDE REGLER

Vandforsyningsselskaber mv., der omfattes af vandsektorloven, er i henhold til reglerne i selskabs-skatteloven skattepligtige. Det drejer sig om større vandforsyninger, der leverer mindst 200.000 m3 vand årligt og forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme med vand. Spildevands-forsyningsselskaber omfattes også af skattepligten.

Vandforsyningsselskaber mv., der ikke opfylder disse krav, udgør såkaldt mindre vandforsyninger, der specifikt er undtaget fra skattepligt i henhold til selskabsskatteloven.

De ovenfor omtalte vandforsyningsselskaber kan være organiseret på flere forskellige måder, f.eks. som andelsselskaber, foreninger, interessentskaber eller kommanditselskaber. Er vandforsyningsselskabet organiseret som et aktie- eller anpartsselskab, er det i alle tilfælde skattepligtigt.

Når et skattefritaget vandforsyningsselskab mv. har ønsket at sammenlægge sin aktivitet med et skattepligtigt vandforsyningsselskab mv. ved overdragelse af alle aktiver og passiver – uden andet vederlag end at det modtagende skattepligtige vandforsyningsselskab mv. har overtaget forpligtelsen til forsyning med vand – har det i praksis haft uhensigtsmæssige skattemæssige konsekvenser. Det skyldes, at det modtagende skattepligtige vandforsyningsselskab mv. er blevet beskattet af værdien af den overførte aktivitet som et tilskud. Det modtagende skattepligtige vandforsyningsselskab mv. opnåede dog samtidig et afskrivningsgrundlag relateret til de overtagne aktiver, der kunne anvendes til at reducere den fremtidige beskatning. Ovenstående konsekvenser har Skatterådet bekræftet i en konkret sag, hvor et skattepligtigt og et skattefritaget vandværk fusionerede. 

DE NYE REGLER

De foreslåede regler vil gøre det muligt skattefrit at lægge et skattefritaget vandforsyningsselskab mv. sammen med et skattepligtigt vandforsyningsselskab mv. – også selvom der ikke ydes noget vederlag til ejerne af det ophørende skattefritagne vandforsyningsselskab mv. Herved undgås tilskudsbeskatning af det modtagende skattepligtige vandforsyningsselskab mv.

For at opretholde symmetri i beskatningen lægger lovforslaget op til, at det modtagende skattepligtige vandforsyningsselskab mv. som konsekvens af skattefriheden ved modtagelsen af aktiverne fratages muligheden for efterfølgende at kunne afskrive på de pågældende aktiver. I den skattemæssige åbningsbalance skal disse aktiver derfor opgøres til 0 kr.

Øvrige aktiver og passiver, der ikke ville give det modtagende skattepligtige vandforsyningsselskab mv. ret til afskrivning, medtages i åbningsbalancen til handelsværdien, medmindre der gælder særlige værdiansættelsesregler for det pågældende aktiv (f.eks. fast ejendom).

Hvis retten til afskrivning på de modtagne aktiver blev opretholdt, ville det modtagende skattepligtige forsyningsselskab mv. ifølge bemærkningerne til lovforslaget opnå en dobbelt skattemæssig fordel ved både skattefrihed ved modtagelsen og efterfølgende løbende afskrivningsret.

Det kan diskuteres, hvorvidt lovforslaget i den nuværende udformning opfylder det erklærede formål om at gøre det mere attraktivt at etablere større enheder inden for vandsektoren. Det forhold, at det modtagende forsyningsselskab mv. mister afskrivningsretten i relation til de overtagne aktiver indebærer, at der over tid reelt sker beskatning af handelsværdien af de modtagne afskrivningsberettigede aktiver, idet den manglende afskrivningsret forøger det fremtidige beskatningsgrundlag sammenlignet med en situation, hvor det modtagende forsyningsselskab havde haft en afskrivningsret baseret på handelsværdien af de modtagne aktiver.

Lovforslaget stiller dermed det modtagende selskab dårligere end ved overgang fra skattefri til skattepligtig vandforsyningsvirksomhed, hvor der i medfør af selskabsskattelovens § 5 D ville kunne afskrives med et beløb svarende til handelsværdien af aktiverne på tidspunktet for overgangen til skattepligt. Det ville f.eks. være tilfældet, hvis vandforsyningsselskabet mv. overskrider grænserne for at være en mindre vandforsyning og dermed overgår til skattepligtig virksomhed.

IKRAFTTRÆDEN OG VEDTAGELSE

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2014 med virkning for sammenlægninger, der sker pr. 1. januar 2014 eller senere, hvis lovforslaget vedtages.

Lovforslaget forventes 1. behandlet den 10. oktober 2013.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.