Er du som virksomhedspanthaver opmærksom på, om dit pant også omfatter de immaterielle rettigheder, der er nødvendige for driften af virksomheden?

I mange virksomheder er de reelle værdier i virksomheden kundekredsen, virksomhedens know-how, forskellige opfindelser, "brandet" - dvs. de ikke-fysiske aktiver: de immaterielle rettigheder.

Pantsætning af immaterielle rettigheder

Indtil indførelsen af virksomhedspant den 1. januar 2006 kunne pant i immaterielle rettigheder alene gives i form af et individuelt løsørepant, der skulle tinglyses. Tinglysning af et løsørepant forudsætter, at den pantsatte genstand nøje er beskrevet i pantsætningsaftalen.

Virksomhedspant giver adgang til at pantsætte alle de immaterielle rettigheder, som en virksomhed ejer, ved blot at sætte kryds i den pågældende rubrik i virksomhedspantebrevet. Ved virksomhedspant er der ikke behov for nogen beskrivelse af de pantsatte immaterielle rettigheder.

Fordi der ikke skal foretages en nøjagtig beskrivelse af pantet, ses det, at banker, som typisk modtager virksomhedspanter, ved etableringen af pantet ikke foretager nogen gennemgang af, hvilke immaterielle rettigheder som er afgørende for virksomhedens drift – og hvem der ejer de pågældende rettigheder.

Immaterielle rettigheder, der ikke er omfattet af virksomhedspantet

Ikke sjældent ses – når virksomheden er brudt sammen, og banken gerne vil realisere sit virksomhedspant – at der er immaterielle rettigheder, der ikke ejes af virksomheden, og derfor ikke umiddelbart er omfattet af virksomhedspantet.

Det navn, som virksomheden sælger sine produkter under, og som er virksomhedens "brand", kan fx være registreret af virksomhedens ultimative ejer eller af et koncernforbundet selskab.

Et tænkt eksempel: En person har fået en idé til et forretningskoncept og et godt navn og får det navn registreret som varemærke. Senere stifter den pågældende et driftsselskab, som bruger varemærket, og som tilfører varemærket værdi. Ingen tænker på, at varemærket ikke er registreret af driftsselskabet, men derimod af ejeren – lige indtil det økonomiske sammenbrud, hvor banken søger at realisere sit virksomhedspant.

Salg af virksomheden

Bankens mulighed for at sælge hele virksomheden som "going concern" bliver stærkt begrænset, fordi banken ikke har mulighed for også at sælge brandnavnet sammen med virksomheden. Det er ikke registreret af driftsselskabet, som har meddelt virksomhedspantet.

Det ville kunne hævdes, at driftsselskabet så har en licens til at benytte varemærket – og at denne licens kan sælges med, men før en sådan tvist med ejeren er afgjort, kan væsentlige værdier være tabt, fordi der ikke kunne handles hurtigt.

Her var varemærket brugt som et eksempel – tilsvarende problemer opstår ved andre typer immaterielle rettigheder, hvor ejerskabet registreres, og hvor overdragelse forudsætter den registrerede ejers medvirken, såsom patenter, designs, figurmærker, domænenavne osv.

Hvad kan virksomhedspanthaver gøre?

Som det allerførste anbefales virksomhedspanthaver at få afklaret, hvem der har registeret de immaterielle rettigheder, som er afgørende for virksomhedens drift.

Hvis immaterielle rettigheder er registreret af fx. den ultimative ejer, kan panthaver overveje at kræverettigheden omregistreret til driftsselskabet.

Hvis ikke en sådan aftale kan opnås, bør virksomhedspanthaver sikre, at der udarbejdes en skriftlig licensaftale mellem indehaver af rettigheden og driftsselskabet. Licensaftalen skal give licenstager ret til at overdrage sine rettigheder i henhold til licensaftalen. Dette vil give adgang til at overdrage licensrettighederne sammen med virksomheden. Køber af virksomheden har vished for, at rettighederne fortsat kan benyttes, og dermed at driften uændret kan fortsætte. Virksomheden kan overdrages "going concern" og derved bevares værdiernes i videst muligt omfang.

kontakt

Piya Mukherjee

Partner