EU-Domstolen har den 6. februar 2014 afsagt en opsigtsvækkende dom i en sag vedrørende en danskers køb af et forfalsket Rolex-ur over nettet fra Kina. 

Dommen anlægger en bredere fortolkning af toldforordningen end hidtil set og kan have vidtrækkende konsekvenser for internethandel.  

Højesteret stiller spørgsmål

Som vi tidligere har omtalt i vores nyhedsbrev pr. 12. marts 2013 valgte Højesteret i februar 2013 at forelægge EU-Domstolen en række præjudicielle spørgsmål vedrørende rækkevidden af reglerne i toldforordningen, som giver toldmyndighederne mulighed for at gribe ind over for varer, der krænker andres varemærkerettigheder eller ophavsrettigheder.

Dette skete som led i den verserende sag, hvor en dansker havde købt et forfalsket Rolex-ur over nettet. Uret var efterfølgende blevet tilbageholdt af de danske toldmyndigheder.

Eftersom uret uomtvisteligt var købt til privat brug havde den danske køber dog ikke selv krænket Rolex' varemærke- og ophavsrettigheder. Spørgsmålet var derfor om den kinesiske sælger ved sit salg havde krænket Rolex' rettigheder i Danmark ved salg over nettet.

I så fald ville toldmyndighederne kunne destruere uret i medfør af toldforordningen.

EU-domstolens praksis

EU-Domstolen har i sin tidligere praksis omkring salg over nettet lagt afgørende vægt på et kriterium om, at en hjemmeside skal henvende sig til forbrugerne i det pågældende område, før der så at sige kan foreligge en krænkelse på dette område i kraft af hjemmesiden.

I den forbindelse har domstolen i en sag vedrørende Ebay og L'Oreal udtalt, at en hjemmesides tilgængelighed inden for et område ikke er tilstrækkeligt til, at en hjemmeside henvender sig til forbrugerne i dette område.

EU-domstolens svar til Højesteret

Derfor må det anses som overraskende, at EU-Domstolen i Rolex sagen nu udtaler, at alene det faktum at varen er blevet købt, er tilstrækkeligt til, at der foreligger en krænkelse.

Det er således ikke nødvendigt, at der forinden har været markedsføring eller udbud rettet mod forbrugerne i Danmark.  

Dommen er ganske vidtrækkende, idet den medfører, at allerede i det øjeblik der købes en vare over nettet, uanset hvor i verden sælgeren fysisk måtte befinde sig, kan immaterielle rettigheder i EU blive krænket, hvis køberen befinder sig her.

Denne udvidelse af rettighedshaveres beføjelser er også det, der lægges op til i EU-Kommissionens forslag til et nyt varemærkedirektiv, der tilsigter at give varemærkeindehavere udvidet ret til at modsætte sig import af krænkende varer.

Her skal varemærkeindehavere blandt andet nu kunne modsætte sig importen, selvom det alene er afsenderen, der handler erhvervsmæssigt