Folketinget har for nylig vedtaget en ny regel, som indebærer, at skattepligtige selskaber, fonde og foreninger skal indberette eksisterende skattemæssige underskud fremført fra indkomståret 2002 og frem til et nyt digitalt underskudsregister. Endvidere skal der ske indberetning af visse skattefrie omstruktureringer. Manglende rettidig indberetning vil medføre, at underskuddene fortabes. Det forventes, at indberetning skal ske inden for en 10 måneders periode, som løber fra september eller oktober 2014.

Det blev i forbindelse med aftalen om finansloven for 2012 besluttet at etablere et underskudsregister som en del af den kommende digitalisering af selskabsselvangivelsen. Registeret skal i samspil med selvangivelsessystemet foretage beregningen og fordelingen af fremførselsberettigede underskud for selskaber mv. med henblik på dannelse af en årsopgørelse, hvor skatten beregnes ved brug af de indberettede, fremførselsberettigede underskud.

Med den nye regel indføres en pligt til for selskaber mv. til at foretage en digital engangsindberetning til underskudsregisteret af eksisterende skattemæssige underskud samt visse skattefrie omstruktureringer. Formålet hermed er at sikre, at der sker indberetning af de oplysninger, som er nødvendige for at idriftsætte underskudsregisteret, og som er nødvendige for, at der via registeret kan ske en korrekt fremførsel og fordeling af underskud.    

Hvem har pligt til at indberette til registeret?

Indberetningspligten omfatter juridiske personer, som er skattepligtige efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, dvs. skattepligtige selskaber, foreninger og fonde m.v., og som har fremførselsberettigede underskud.

For sambeskattede selskaber påhviler indberetningspligten administrationsselskabet.

Hvad skal indberettes til registeret ?

De indberetningspligtige selskaber  mv. skal digitalt indberette eksisterende, fremførselsberettigede underskud hidrørende fra indkomståret 2002 til og med det seneste  indkomståret, som udløber inden indberetningstidspunktet.  Hvis indberetningsperioden begynder i 2014 (hvilket forventes), skal der således ske indberetning af underskud for indkomståret 2002 til og med indkomståret 2013. 

Indberetningen  skal indeholde oplysning om det samlede fremførselsberettigede underskud  pr. selskab med angivelse af, hvilke indkomstperioder underskuddet stammer fra. Der kan dog opnås dispensation fra kravet om periodisering, såfremt periodiseringen er uden betydning for underskudsanvendelsen.

De indberetningspligtige selskaber mv. skal endvidere indberette skattefri omstruktureringer, dvs. skattefrie fusioner, spaltninger og tilførsler af aktiver ( men ikke aktieombytninger), som er gennemført frem til indberetningstidspunktet, og som har betydning for retten til underskudsfremførsel og -anvendelse.  Denne indberetning skal sikre, at underskuddet forsat kan anvendes i situationer, hvor selskabet, der har det fremførselsberettigede underskud, som følge af omstruktureringen ikke selv kan anvende underskuddet, men hvor andre selskaber er berettigede hertil.  

Det vil blive fastsat nærmere regler om, hvilke specifikationer indberetningen skal indeholde. Skatteministeren vil  fastsætte disse, når det ligger klart, hvornår det samlede system til indberetning af selvangivelse og dannelse af årsopgørelse ved brug af underskudsregisteret er klar til ibrugtagen.  

Hvad er fristen for indberetning? 

Underskudsregisteret  er endnu ikke færdigudviklet, og det er derfor endnu ikke fastlagt, hvornår underskudsregisteret  skal træde i kraft, og hvornår indberetning skal ske. I stedet bemyndiger den nye regel skatteministeren til (på et senere tidspunkt) at fastsætte indberetningstidspunktet og - perioden.

Det fremgår dog af forarbejderne til den nye regel, at der forventes at blive fastsat en indberetningsperiode på 10 måneder, som vil begynde i september eller oktober 2014.  

For at understøtte en sådan 10 måneders indberetningsperiode er der, i tillæg til den nye regel om engangsindberetning af underskud,  vedtaget en regel,  der medfører, at selskaber, hvis selvangivelsesfrist for et indkomstår udløber i den periode, hvor der skal ske indberetning til underskudsregisteret, kan vente med at indgive selvangivelse til  den 1. august i året efter indkomstårets udløb. Hermed opnås, at selskaberne mv. gives mulighed for at indberette selvangivelsesoplysninger for indkomståret 2014 i samme arbejdsgang som indberetning til underskudsregisteret indenfor den 10 måneders indberetningsperiode, som forventes at løbe senest fra oktober 2014. 

Konsekvenser af manglende rettidig indberetning

Såfremt indberetningen af fremførselsberettigede underskud til underskudsregisteret ikke sker rettidigt og digitalt, fortabes det ellers fremførselsberettigede underskud. Dermed er det kun underskud, der er indberettet rettidigt og korrekt til underskudsregisteret, som kan fradrages i den skattepligtige indkomst.

Der vil dog blive fastsat regler, som giver SKAT  bemyndigelse til at se bort fra overskridelsen af indberetningsfristen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. 

For så vidt angår pligten til at indberette skattefrie omstruktureringer, som har betydning for retten til underskudsfremførsel og –anvendelse, ses der ikke at være hjemmel i den nye regel til at sanktionere en manglende rettidig digital indberetning heraf.

Hold øje med de kommende regler om indberetningstidspunkt og krav til indberetningen 

Som nævnt vil der først senere blive fastsat regler om indberetningstidspunktet og -perioden samt de specifikke krav til indberetningen. Hvornår disse regler vil blive fastsat og offentliggjort vides endnu ikke. 

Da forventningen er, at indberetningsperioden vil starte i september eller oktober 2014, må det anses for sandsynligt, at disse regler vil blive offentliggjort senest i august 2014.  Når reglerne er gjort tilgængelige, vil Horten orientere om det.

kontakt

Anne Becker-Christensen

Specialistadvokat