Horten har på vegne af en hovedaktionær opnået tilladelse til skattemæssig omgørelse af et ulovligt aktionærlån.

Med virkning fra og med den 14. august 2012 blev der i ligningslovens § 16E indført regler om beskatning af ulovlige aktionærlån.

Ulovlige aktionærlån anses for en hævning uden tilbagebetalingspligt, dvs. en udlodning af udbytte eller betaling af løn til kapitalejeren, der har optaget et lån i selskabet. Til trods for beskatningen af beløbet, skal det fulde beløb betales tilbage til selskabet. Når beløbet efterfølgende ønskes udloddet fra selskabet, vil beløbet blive beskattet en gang mere – dvs. der er tale om regulær dobbeltbeskatning.

Det fremgår af forarbejderne til loven, at der efter omstændighederne kan være adgang til omgørelse af et ulovligt aktionærlån. En omgørelse betyder, at man skattemæssigt får lov til at se bort fra dispositionen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Derved kan man undgå den omtalte dobbeltbeskatning af beløbet, hvis der opnås tilladelse fra SKAT til omgørelse af det ulovlige aktionærlån.

Uanset at forarbejderne omtaler muligheden for omgørelse, fremgår det samme steds, at området herfor er snævert. Rationalet er, at de ulovlige aktionærlån ifølge SKATs opfattelse er et udtryk for skattespekulation, og at der følgelig ikke bør være frit spil for efterfølgende "reparation" via en tilladelse til omgørelse.

KONKRET UVIDENHED OM REGLERNE KAN GIVE MULIGHED FOR OMGØRELSE

Horten har i en konkret sag på vegne af en hovedaktionær opnået tilladelse til skattemæssig omgørelse af et ulovligt aktionærlån.

I den konkrete sag var der tale om et ulovligt aktionærlån ydet af et selskab til hovedaktionærens barn. Forud for indgåelsen af låneaftalen havde hovedaktionæren ifølge det oplyste spurgt sin revisor, om et sådan lån kunne ydes, hvilket ikke var blevet afvist. Ved den efterfølgende revision fremhævede revisor imidlertid, at der var tale om et ulovligt aktionærlån.

SKAT lagde i tilladelsen til omgørelse bl.a. til grund, at hovedaktionæren ikke havde haft viden om, at lånet til barnet udgjorde et ulovligt aktionærlån. På baggrund af en konkret vurdering kunne SKAT derfor bekræfte, at betingelserne for skattemæssig omgørelse var opfyldt.

HORTEN BEMÆRKER

Tilladelsen i denne sag er formentlig en af de første af sin art, og giver dermed et væsentligt fortolkningsbidrag på et område, som er forbundet med stor usikkerhed.
 
Tilladelsen bekræfter, at det er muligt via en omgørelse at undgå de meget væsentlige skattemæssige konsekvenser af ulovlige aktionærlån, hvilket kan have positiv betydning for en lang række hovedaktionærer. 

Afgørelsen illustrerer imidlertid også, at en tilladelse til omgørelse formentlig vil forudsætte, at det konkret kan påvises eller i hvert fald sandsynliggøres, at hovedaktionæren ikke havde viden om, at et lån har udgjort et ulovligt aktionærlån. Hvad dette konkret præcist kommer til at betyde i praksis må tiden vise.

Hortens konkrete erfaring fra bl.a. ovennævnte sag giver os et solidt grundlag for at yde rådgivning til andre hovedaktionærer om muligheden for at opnå tilladelse til omgørelse af ulovlige aktionærlån, samt at tage dialogen med SKAT. 

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte skattemæssig rådgivning.