Retten afviste i fredags 26. september sagerne T-601/11 (Kommissionen mod Dansk Automat Brancheforening) og T-615/11 (Kommissionen mod Royal Scandinavian Casino). Dette betyder, at Kommissionens beslutning om at godkende den danske spilleafgiftslov som statsstøtte i overensstemmelse med EU-traktatens statsstøtteregler står ved magt.

I fredags afsagde Retten sin dom i to sager om den danske spilleafgiftslovs overensstemmelse med EU-traktatens bestemmelser om statsstøtte, fordi den danske spilleafgiftslov indeholder en lavere afgiftssats for online udbud af spil i forhold til udbud af spil på landbaserede kasinoer og via spilleautomater opstillet i spillehaller, restaurationer mv.

Retten afviste begge sager under henvisning til, at hverken Dansk Automat Brancheforening eller Royal Scandinavian Casino var individuelt berørt af Kommissionens beslutning – de manglede søgsmålsinteresse.

Dette betyder, at Kommissionens beslutning, der godkender den danske spilleafgiftslov, stadig står ved magt.

Hvad nu?

Da Kommissionens afgørelse fortsat gælder, er det ikke nødvendigt at ændre den danske spilleafgiftslov, idet den er udtryk for godkendt statsstøtte.

Der er dog den mulighed, at Dansk Automat Brancheforening eller Royal Scandinavian Casino forsøger at anke Rettens afgørelse til EU-Domstolen. En sådan appel skal dog ske inden to måneder fra dommens afsigelse.

Sagens baggrund

Da man i 2010 havde besluttet at foretage en delvis liberalisering af det danske spillemarked, blev der i Folketinget fremsat en lovpakke, som indeholdt et forslag til en spillelov og et forslag til en spilleafgiftslov.

Forslaget til spilleloven blev notificeret til Kommissionens DG  Indre Marked i henhold til notifikationsproceduredirektivet (98/34/EF), imens spilleafgiftsloven med hjemmel i artikel 108, stk. 3, i TEUF blev notificeret til Kommissionens DG  Konkurrence. 

Spilleafgiftsloven blev anmeldt, fordi man ville indføre en differentieret afgift på spil, der foregik online, i forhold til spil, der foregik via landbaserede kasinoer og på spilleautomater. Afgifterne udgjorde henholdsvis 20 % på online spil og op til ca. 70 % for spilleautomater og landbaserede kasinoer. Denne forskel kunne nemlig udgøre statsstøtte til udbyderne af onlinespil.

Kommissionen modtog parallelt med anmeldelsen af spilleafgiftsloven klager fra Dansk Automat Brancheforening og Royal Scandinavian Casino – de to parter, der senere indbragte Kommissionens beslutning for Retten. De anførte, at forskellen i afgift var udtryk for statsstøtte, der ikke var forenelig med EU-traktatens bestemmelser

I forbindelse med sagens behandling hos Kommissionen argumenterede den danske stat for, at indførelsen af en afgift på onlinespil, som svarede til (eller var i samme størrelsesorden som) den afgift, der gjaldt for landbaserede spil, ville medføre en situation, hvor spiludbyderne og spillerne ville mangle incitament til at udbyde og spille onlinespil på det danske marked. Dette kunne betyde, at hele formålet med liberaliseringen ville være forspildt.

I sin beslutning af 20. september 2011 (C(2011)6499) slog Kommissionen fast, at reglerne i den danske spilleafgiftslov var udtryk for statsstøtte som omhandlet i EU-traktatens artikel 107, stk. 1, men Kommissionen fandt samtidig, at støtten var forenelig med EU-traktatens artikel 107, stk. 3, litra c.

På denne baggrund kunne den delvise liberalisering af det danske spillemarked træde i kraft den 1. januar 2012. 

Sagerne T-601/11 og T-615/11

Den 30. november 2011 indleverede Dansk Automat Brancheforening stævning mod Kommissionen til Retten og den 6. december 2011 gjorde Royal Scandinavian Casino det samme. Begge parter nedlagde påstand om, at Kommissionens beslutning skulle annulleres. Hovedargumentet var, at den danske spilleafgiftslov var udtryk for ulovlig statsstøtte, fordi den ikke var forenelig med artikel 107, stk. 3, litra C.

Retten afsagde i fredags den 26. september 2014 sin dom.

Retten afviste begge sager med den begrundelse, at ingen af parterne havde søgsmålsinteresse. Retten anførte hertil (T-601/11, præmis 52):

"Idet sagsøgeren ikke har godtgjort, dels at følgerne af den omhandlede støtteforanstaltning ikke kun vil berøre foreningens medlemmer i deres objektive egenskab af udbydere af landbaserede spil i Danmark og dermed på samme måde som enhver erhvervsdrivende, der befinder sig i en identisk situation, dels hvilken indvirkning foranstaltningen kan have på sagsøgerens medlemmers økonomiske situation, har foreningen dermed ikke godtgjort, at den omhandlede støtteforanstaltning kan medføre en væsentlig skade på en eller flere af dens medlemmers position på det pågældende marked. Sagsøgerens medlemmer, og følgelig sagsøgeren, er derfor ikke individuelt berørt af den anfægtede afgørelse."

Rettens afvisning har den konsekvens, at Kommissionens beslutning af 20. september 2011, fortsat står ved magt.

kontakt

Nina Henningsen

Partner