Partner Niclas Holst Sonne og advokat Ulrik Holst Hansen har skrevet en artikel om moms på salg af fast ejendom i april-udgaven af fagtidsskriftet Revision & Regnskabsvæsen.

Artiklen fokuserer på reglerne om moms på fast ejendom, der blev indført i Danmark med virkning fra 1. januar 2011, og som gjorde op med den indtil da gældende ubetingede momsfritagelse for transaktioner med fast ejendom.

Baseret på en gennemgang af lovgrundlaget samt den efterhånden righoldige praksis fra EU-Domstolen og Skatterådet påvises det i artiklen, at der over tid er sket en glidende skærpelse af den danske administrative praksis, samt at en del af de nyere afgørelser fra Skatterådet er direkte i strid med de bagvedliggende regler i momssystemdirektivet og EU-Domstolens fortolkning heraf.

Det påpeges i artiklen, at den EU-stridige udvidelse af området for momspligt på fast ejendom konkret medfører, at der efter omstændighederne nu pålægges moms på overdragelse af grunde med en væsentlig eksisterende bygningsmasse, og SKAT opfordres til at tilpasse administrativ praksis, så den igen bringes i overensstemmelse med momssystemdirektivet og EU-Domstolens praksis.

Artiklen kan læses i sin helhed i den trykte udgave af Revision & Regnskabsvæsen, der offentliggøres primo april 2015. Revision & Regnskabsvæsen udgives af Karnov Group og kan findes online her: