Finanstilsynet har i 2014/2015 forsøgt sig med et særligt tilpasset og målrettet tilsyn for de 12 koncerninterne forsikringsselskaber ("captives") i Danmark, men forsøget har vist, at de ikke er klar til et særligt tilsyn. Derfor skal de igen underlægges det almindelige tilsyn for forsikringsselskaber.

De såkaldte "captives" er koncerninterne forsikringsselskaber, der udelukkende forsikrer koncernens egne forsikringsrisici. Det vil sige, at captives – modsat almindelige forsikringsselskaber – forsikrer ejerne i stedet for kunderne, hvilket betyder, at risikoprofilen for captives adskiller sig væsentligt fra almindelige forsikringsselskaber.

Derfor har Finanstilsynet på forsøgsbasis prøvet med et særligt – og mere simpelt – tilsyn med captives, hvor fokus primært skulle være på kapital, ledelse og styring.

Problemer med styring af outsourcing og kvaliteten af indberetninger

På baggrund af en række inspektioner har Finanstilsynet vurderet, om det var hensigtsmæssigt at fortsætte med det særlige tilsyn.

Af Finanstilsynets rapport fremgår det, at der bl.a. har været udfordringer i relation til styring og kontrol med outsourcing – især i forhold til eksterne leverandører – ligesom kvaliteten af indberetningerne til Finanstilsynet heller ikke har været tilfredsstillende.

Tilbage til det almindelige tilsyn indtil videre

Finanstilsynet har derfor vurderet, at selskabernes udfordringer er af en sådan størrelse, at det på nuværende tidspunkt ikke er hensigtsmæssigt at fortsætte med det særlige tilsyn, hvorfor Finanstilsynet har standset forsøgsordningen.

I stedet vil der igen blive ført tilsyn med captives på samme måde som andre forsikringsselskaber. Det er dog ikke utænkeligt, at et særligt tilsyn igen kan komme på tale for de 12 captives, fordi de som nævnt har et andet formål og en anden risikoprofil end almindelige forsikringsselskaber.

kontakt

Christina Steen

Partner