Den 16. januar 2016 meddelte Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), at Iran havde opfyldt betingelserne for ophævelse af EU og USA's handelssanktioner mod Iran. Ophævelsen åbner op for en række nye handelsmuligheder med iranske aktører, som dog fortsat er forbundet med visse risici. Det skyldes, at parternes plan for at løse konflikten indeholder en såkaldt "snap back-mekanisme".

IAEA's meddelelse kommer efter langvarige forhandlinger mellem på den ene side FN's sikkerhedsråd og Tyskland og på den anden side Iran vedrørende Irans atomprogram. Parterne nåede juli 2015 til enighed om en plan – Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) – for at løse konflikten om Irans atomprogram og de af EU og USA nedlagte handelssanktioner over for Iran. Ifølge JCPOA må Irans atomprogram udelukkende benyttes til fredelige formål, og til gengæld ophæves visse af EU og USA's handelsrestriktioner over for Iran.

Væsentligste konsekvenser af ophævelsen af handelssanktionerne

Ophævelsen af handelssanktionerne åbner op for en række nye handelsmuligheder med iranske aktører. Ifølge det danske udenrigsministerium står dansk eksport til at blive løftet med i alt 0,5 mia. kr. som følge af ophævelsen af handelssanktionerne.

Ophævelsen af handelssanktionerne indebærer blandt andet:

  • Ophævelse af indefrysningsordningen for den iranske olie-, gas-, shipping- og finanssektor
  • Ophævelse af anmeldelses- og tilladelsesordningen på pengeoverførelser
  • Total ophævelse af forbuddet mod eksport af nøgleudstyr til olie- og gasindustrien samt den petrokemiske industri
  • Delvis ophævelse af det generelle forbud mod eksport af dual-use produkter (dvs. varer, software og teknologi, som kan anvendes både civilt og militært)

Ikrafttrædelse af ophævelsen af handelssanktionerne og fremtiden

Handelssanktionerne blev ophævet straks efter IAEA's meddelelse den 16. januar 2016, og ophævelsen trådte dermed i kraft samme dag.

IAEA vil senest den 18. oktober 2023 offentliggøre en rapport vedrørende Irans overholdelse af betingelserne i JCPOA. Hvis IAEA konkluderer, at Iran fortsat overholder betingelserne i JCPOA, vil de resterende handelssanktioner mod Iran også blive ophævet.

Senest den 18. oktober 2025 skal alle handelssanktioner mod Iran være ophævet.

Risici ved handel med iranske aktører – snap back-mekanismen

Handel med iranske aktører er dog fortsat forbundet med visse risici, hvilket skyldes, at JCPOA indeholder en såkaldt snap back-mekanisme.

Snap back-mekanismen betyder, at alle handelssanktioner med øjeblikkelig virkning kan blive genetableret, hvis Iran ikke fortsat overholder betingelserne i JCPOA. Hvis IAEA opdager, at Iran ikke længere overholder betingelserne i JCPOA, vil det således gå ud over alle igangværende handelsforhold med iranske aktører.

Taget i betragtning at JCPOA-processen først endelig afsluttes den 18. oktober 2025, udgør snap back-mekanismen en væsentlig risiko for handel med iranske aktører indtil da.

Fortsatte begrænsninger i handlen med Iran

Trods ophævelsen af handelssanktionerne er der på nuværende tidspunkt fortsat to primære begrænsninger i handlen med Iran.

For det første berører ophævelsen af handelssanktioner ikke det fortsat gældende forbud mod at handle med iranske personer eller selskaber, der er mistænkt for forbindelse til terrorisme og brud på menneskerettighederne. Dette omfatter blandt andet selskaber, som er ejet af den iranske revolutionsgarde.

For det andet skal man være opmærksom på, at der ifølge bilagene til JCPOA er visse forskelle i, hvilke sanktioner der ophæves af EU og USA. Mens EU ophæver størstedelen af dets atomrelaterede handelssanktioner mod Iran, vil USA kun ophæve handelssanktioner, som relaterer sig til ikke-amerikanske personer og selskaber. Det betyder, at handel mellem f.eks. en dansk virksomhed og en iransk virksomhed kan være i strid med USA's handelsrestriktioner, hvilket vil få betydning for den danske virksomheds muligheder for at gøre forretning i USA.

relevante Eu-retsakter

Følgende EU-retsakter ophæver og ændrer i de hidtil gældende handelsrestriktioner med Iran:

Rådet beslutning 2015/1861 af 18. oktober 2015, som ændrer i forordning 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran.

Rådets beslutning 2015/1863 af 18. oktober 2015, som ændrer i Rådets beslutning 2010/413 om restriktive foranstaltninger over for Iran.

Forordning 2015/1862 af 18. oktober 2015 om gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Iran.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Christian Tullberg

Partner