Som led i den målrettede kontrolstrategi på varmeområdet iværksatte Energitilsynet i 2015 en kontrolundersøgelse af varmevirksomhedernes henlæggelser. I årene 2014-16 har ca. hver tredje varmevirksomhed inddraget henlæggelser i varmepriserne. Samlet set er der indregnet henlæggelser for ca. 500 mio. kr. I den anledning har Energitilsynet udarbejdet en analyse, der undersøger hensigtsmæssigheden af henlæggelsesreglerne.

En henlæggelse er et beløb, der afsættes til en bestemt investering i fremtiden. Henlæggelsen fungerer som en form for opsparing i perioden, indtil investeringen foretages og idriftsættes, og kan derfor ses som et alternativ til lånefinansiering.

Efter varmeforsyningsloven kan varmevirksomheder indregne henlæggelser i fjernvarmepriserne som en form for forhåndsafskrivning. Henlæggelserne svarer derfor i praksis til, at når en varmevirksomhed henlægger, låner forbrugeren rentefrit virksomheden penge til en (varmeforsyningsrelateret) investering, der endnu ikke er foretaget.

Selve forudsætningen for at foretage henlæggelser er, at afskrivningsbekendtgørelsen og anmeldelsesbekendtgørelsen, der er udstedt i medfør af varmeforsyningsloven, overholdes. Varmeforsyningsvirksomheder skal derfor samtidig med budgetanmeldelse anmelde sin investerings- og henlæggelsesplan til Energitilsynet.

Varmevirksomheder skal på budgettidspunktet vurdere, hvor stort et henlæggelsesbeløb der eventuelt ønskes at blive budgetteret med, hvis fremtidige investeringer forventes gennemført. I afskrivningsbekendtgørelsen fastsættes der endvidere nogle beløbsmæssige grænser for henlæggelserne. Maksimalt kan der henlægges 20 % af den budgetterede anskaffelsessum om året; og akkumuleret over årene maksimalt 75 % af den forventede anskaffelsessum.

Energitilsynets analyse af henlæggelser

Energitilsynets analyse viser, at de kommercielt ejede varmeforsyningsvirksomheder er overrepræsenterede i den gruppe af virksomheder, hvor henlæggelsernes andel af de samlede omkostninger er over gennemsnittet. De kommunalt ejede virksomheder er i modsætning hertil underrepræsenterede i denne gruppe. I forhold til de forbrugerejede virksomheder ses der ingen forskel. Energitilsynet har ikke fundet regelstridige henlæggelser hos de kommercielt ejede virksomheder. På det punkt er der derimod en overrepræsentation af forbrugerejede virksomheder.

Energitilsynet har endvidere undersøgt sammenhængen mellem henlæggelsernes andel af de samlede omkostninger til investeringer og virksomhedernes størrelse. Denne undersøgelse viser, at det særligt er de mellemstore virksomheder, som foretager relativt store henlæggelser. Dog finder Energitilsynet, at virksomhedens størrelse ikke synes at have nogen egentlig betydning for evnen til at overholde henlæggelsesreglerne.

I Energitilsynets analyse opstilles der argumenter både for og imod (korrekt) brug af henlæggelser.

Energitilsynet vurderer samlet set, at der ikke er behov for henlæggelsesreglerne, da det er samfundsmæssigt bedre, hvis virksomhederne vælger at finansiere deres behov for likviditet til investeringer og uforudsete udgifter gennem professionel lånoptagelse, da dette antages at kunne gøres billigere, end den enkelte forbruger kan låne beløbene. Uden brug af henlæggelse vil de reelle omkostninger hertil klart fremgå ved, at de indregnes i varmepriserne. Henlæggelserne bliver anset som en metode til at skjule virksomhedernes reelle finansieringsomkostninger. De fungerer som ufrivillige rentefrie lån fra forbrugerne.

Det afgørende for Energitilsynet er, at det vurderes, at virksomhederne selv generelt set vil kunne låne nemmere og billigere gennem professionelle långivere. Hvis de ikke kan låne til den påtænkte investering, må det ses som en advarsel om, at investeringen næppe er tilrådelig.

Ud fra denne konklusion har Energitilsynet rettet henvendelse mod Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med henblik på en overvejelse om at afskaffe henlæggelsesreglerne.
Varmeforsyningsvirksomheder der har et reelt behov for at benytte henlæggelse, vil derfor sandsynligvis lettere kunne gøre dette, hvis igangsætningen heraf fremskyndes.

kontakt

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Specialistadvokat

Eigil Worm

Senioradvokat

Pernille Fromholt Viggers

Advokat