Som led i EU-Kommissionens reform af de europæiske statsstøtteregler, der blev iværksat i 2012, skal medlemsstaterne offentliggøre støttebeløb, der tildeles virksomheder på over € 500.000 i et offentligt webbaseret statsstøtteregister. Forpligtelsen træder i kraft 1. juli 2016, hvor det nye register vil være tilgængeligt.

Den 1. juli 2016 træder et nyt statsstøtteregister i kraft, hvori danske myndigheder er forpligtede til at registrere ydede støttebeløb.
Baggrunden for den nye registreringsforpligtelse bygger på en reform af statsstøttereglerne, som EU-Kommissionen iværksatte i 2012. Denne revision af statsstøttereglerne har således blandt andet medført, at der er indført en statsstøttekontrolmekanisme med krav om, at medlemsstaterne skal etablere og drive et nationalt og offentligt webbaseret register, hvori de respektive støttebeløb over de gældende tærskler skal registreres og være offentligt tilgængelige.
Formålet med den nye ordning er at øge gennemsigtigheden ved på en fælles platform at offentliggøre oplysningerne om ydet statsstøtte af en vis størrelse.
Kravet om indberetning til Statsstøtteregistret ændrer ikke på medlemsstaternes forpligtelse til at anmelde statsstøtte til EU-Kommissionen via SANI-systemet og afvente Kommissionens godkendelse, inden støtten træder i kraft, eller på forpligtelsen til at informere Kommissionen om anvendelsen af den generelle gruppefritagelsesforordning senest 20 dage efter, at støtte er tildelt.
Det vil dog være muligt for den myndighed, som skal foretage indberetningen, at trække en stor del af de oplysninger, som skal opgives, fra SANI.  

Tærskelværdier

Fra den 1. juli 2016 skal de danske myndigheder således indberette ydet statsstøtte på et beløb på over € 500.000 i det nye statsstøtteregister.
Registreringspligten gælder ligeledes for ydet statsstøtte efter reglerne på landbrugs- og fiskeriområdet. Her gælder der dog som udgangspunkt andre tærskelværdier, som afhænger af den konkrete aktivitet, der er ydet støtte til. For støtte ydet til landbrugssektoren gælder registreringsforpligtelsen, hvis støtten tildeles en virksomhed, som agerer inden for den primære landbrugsproduktion og støtten er over € 60.000. Herudover skal støtte til øvrige aktiviteter inden for landbrugssektoren registreres, hvis støtten overstiger € 500.000. For støtte ydet til fiskerisektoren indtræder registreringspligten, hvis støtten overstiger € 30.000.

Indberetningen i praksis

Statsstøtteregistret publiceres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, og det vil herefter være muligt for de danske myndigheder at linke til registret.
Registret er opdelt i henholdsvis en indberetningsdel for myndighederne samt en publiceringsdel, som er den del af registreret, som er offentlig og dermed giver offentligheden adgang til de indberettede oplysninger.
Det er den respektive myndighed, som udbetaler støtten, der har ansvaret for at foretage indberetningen.
Indberetningen kan ske på dansk og i dansk valuta, hvorefter den automatisk vil blive oversat til engelsk og omregnet til euro i forbindelse med, at indberetningen publiceres på Kommissionens dertil oprettede hjemmeside for statsstøtteregistret.
Fristen for at indberette støtten er senest seks måneder efter, at støtten er tildelt. Dette indebærer som udgangspunkt, at indberetningen skal ske senest seks måneder efter, at der er givet tilsagn om støtten. I tilfælde af støtte i form af skattefordele er fristen senest et år efter udløbet af fristen for indgivelse af skatteangivelsen. Herudover gælder, at indberetningerne skal være tilgængelige i minimum 10 år fra det tidspunkt, hvor støtten blev tildelt.

De oplysninger, der skal registreres

De oplysninger, som skal indberettes og som dermed bliver offentliggjort, er som udgangspunkt:

 • Identifikation af virksomheden (støttemodtager)
 • Virksomhedstype (fx SMV)
 • Region
 • Branche
 • Støttebeløbet (hele beløb i danske kroner)
 • Støtteelementet (støtteprocent)
 • Støtteinstrumentet (tilskud, løn, garantier, skattefordele mv.)  
 • Dato for udbetaling
 • Den støtteydende myndighed
 • Støttens formål
 • Støttens forenelighedshjemmel
 • Reference til SANI-systemet

Den enkelte medlemsstat ejer og er dataansvarlig for registreringerne og oplysningerne i registret.

Hvis du har spørgsmål til indberetning i støtteregistreret, er du velkommen til at kontakte os.

kontakt

Marie Gøthgen Clasen

Advokat