Der gælder strenge regler for, hvilke gaver og andre økonomiske fordele medico- og lægemiddelvirksomheder må give til sundhedspersoner. Reglerne indeholder et generelt forbud mod at give eller tilbyde sundhedspersoner økonomiske fordele i reklameøjemed eller i øvrigt for at fremme salget af et medicinsk udstyr eller lægemiddel.

Men hvilke økonomiske fordele kan medico- og lægemiddelvirksomheder så alligevel lovligt yde til sundhedspersoner? Vi giver en oversigt:

Økonomiske fordele

  • Gaver af ubetydelig værdi, som kan anvendes i modtagerens erhverv (f.eks. kuglepenne, musemåtter, kalendere, men derimod ikke vin, chokolade og kunst). Den samlede værdi til den enkelte sundhedsperson må ikke overstige 300 kr. i løbet af et kalenderår.
  • Udlån af medicinsk udstyr til sundhedspersoner til demonstration for en periode på højst to måneder.
  • Betaling for en faglig ydelse, når betalingen står i rimeligt forhold til ydelsen, og betalingen ydes i form af direkte betaling (dvs. ikke ved modregning, overdragelse af naturalier eller på anden indirekte måde). En faglig ydelse er eksempelvis deltagelse i et advisory board eller faglig bistand til udførelse af klinisk afprøvning af medicinsk udstyr eller klinisk forsøg af et lægemiddel. Det kan også være faglig bistand til informationsmateriale om medicinsk udstyr eller lægemidler. Vær opmærksom på, at læger, tandlæger, sygeplejersker og apotekere efter omstændighederne skal ansøge om tilladelse til eller anmelde deres tilknytning til en medico- eller lægemiddelvirksomhed til Sundhedsstyrelsen, når de modtager betaling for en faglig ydelse.
  • Repræsentation i form af betaling af de direkte udgifter til bespisning, rejse, ophold eller lignende i forbindelse med reklame for samt faglig information om medicinsk udstyr og lægemidler, når repræsentationen holdes på et rimeligt niveau og er nøje begrænset til hovedformålet med den reklamemæssige eller faglige aktivitet.
  • Faglig information og uddannelse i form af betaling af de direkte udgifter til fagligt relevante kurser, konferencer, efteruddannelse eller lignende, som sundhedspersoner deltager i eller afholder, når der i disse aktiviteter indgår information om medicinsk udstyr eller lægemidler eller anden faglig information, der er fagligt relevant for deltagerne, og repræsentationen overholder retningslinjerne ovenfor.
  • Repræsentation og faglig information afholdt i udlandet, når afholdelse i udlandet er begrundet i væsentlige indholdsmæssige, praktiske eller økonomiske omstændigheder. Bemærk, at i sådanne tilfælde skal sundhedspersoner anmelde det til Sundhedsstyrelsen.
  • Sponsorering af møder med faglig information om medicinsk udstyr eller lægemidler, som sundhedspersoner afholder over for offentligheden, når sponsoreringen ikke overstiger de direkte udgifter til afholdelsen, og repræsentanter fra den sponsorerende virksomhed ikke medvirker aktivt ved afholdelsen af mødet.

Ovenstående fordele kan tilbydes sundhedspersoner inden for rammerne af reklamereglerne for medicinsk udstyr og lægemidler. Reglerne er som anført meget restriktive, og mulighederne for at give økonomiske fordele er forholdsvis begrænsede. Det er eksempelvis slet ikke tilladt at afholde konkurrencer for eller udlodde præmier til sundhedspersoner, ligesom det heller ikke er tilladt at betale for sundhedspersoners deltagelse i rent sociale eller kulturelle arrangementer.


Forfattere

Anders Valentin

Partner

Christina Andrea Johannesen

Specialistadvokat

Cecilie Frost Adamsen

Advokatfuldmægtig