Vi ser på kommunal infrastrukturplanlægning og dele af den lovgivning, der kommer i spil, når en kommunal vejmyndighed vil anlægge, ændre eller regulere kommunale veje. Vi ser på, hvordan reglerne spiller sammen, og hvilke hensyn kommunerne kan varetage.

Du vil få viden og indsigt om:

  • Kommunernes muligheder efter vejloven og planloven, når der skal tilrettelægges en hensigtsmæssig proces for udbygning af vejnettet, fx i forbindelse med byudvikling eller byfornyelse.

  • Efter både vejloven og planloven er det muligt at foretage arealreservationer til fremtidige vejprojekter. Det kan ske ved vejplaner efter vejloven eller lokal- og kommuneplaner efter planloven. Koordinering er vigtigt for at undgå vanskeliggørelse og fordyrelse af et senere vejprojekt.

  • Forhold, man skal være opmærksom på ved varetagelse af reglerne om miljøvurdering af kommunale veje og vejanlæg, blandt andet reglerne om screening og afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten.

  • Ekspropriationsgrundlaget efter vejloven og planloven og en afgrænsning af, hvad der er hjemmel til at ekspropriere til fordel for, og hvilken betydning retsgrundlaget har for kravet til ekspropriationens nødvendighed.

  • Kommunens muligheder for at regulere byrummets anvendelse efter vejlovens regler om særlig råden. Hvad kræver tilladelse, og hvornår kan kommunen kræve betaling? Er fx ”facere” eller en mobil kaffevogn omfattet af vejlovens regler?

Målgruppe

Kurset er forbeholdt kommunale medarbejdere, som arbejder med eller har interesse for planlægning og regulering af veje.

Kontakt

Arrangementskoordinator, Michala Hedelund Jensen

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.COVID19: Retningslinjer for Hortens arrangementer

Oplægsholdere

Henriette Soja

Partner

Tina Toft

Senioradvokat

Tue Trier Bing

Advokat