Europa-Kommissionen har den 20. december 2011 fremsat forslag om en reform af udbudsdirektiverne. Forslaget er et resultat af øget fokus på effektiviseringen af offentlige indkøb i de europæiske medlemsstater, der også udgør en del af Europe 2020 strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 

Forslaget indeholder en revision af de eksisterende direktiver; udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet, samt et forslag til et nyt direktiv; direktivet om koncessioner.

I et forsøg på at gøre udbudsprocedurerne mere simple og mere fleksible, foreslår Kommissionen generelt følgende ændringer:

 • Øget mulighed for forhandling
 • Formindskelse af dokumentationskrav
 • Fokus på elektronisk kommunikation
 • Forkortelse af frister
 • Lettelse af krav til offentliggørelse

Kommissionens forslag indebærer bl.a. følgende ændringer i udbudsdirektivet:

 • Bilag II: Bilag II (oversigt over tjenesteydelser) er udgået. Der opereres ikke længere med en sondring mellem bilag II A og II b tjenesteydelser, men der lægges op til, at alle tjenesteydelser "fanges" af udbudsdirektivet, hvis kontraktværdien overstiger tærskelværdien.
 • In house: Artikel 11 indeholder nu en "in house"- bestemmelse, som dels spejler den næsten tilsvarende, eksisterende bestemmelse i forsyningsvirksomhedsdirektivet, dels gengiver Domstolens seneste praksis vedrørende "ægte, horisontale samarbejder".
 • Minimumsfristerne: Minimumsfristen ved offentlige udbud ændres til 40 kalenderdage (mod 52 nu), mens mindstekravet til tilbudsfristen ved begrænsedes udbud ændres til 35 kalenderdage (mod 40 nu).
 • Udbud med forhandling: Kommissionens forslag hjemler en udvidet adgang til at anvende udbud efter forhandling med forudgående udbudsbekendtgørelse.
 • Indledende markedsundersøgelser: Kommissionens forslag hjemler direkte adgangen til at foretage markedsundersøgelser forud for et udbud. Denne fremgangsmåde forudsætter (som hidtil), at ingen part derved gives en konkurrencefordel, ligesom principperne om ligebehandling og gennemsigtighed selvfølgelig også skal overholdes.

I forsyningsvirksomhedsdirektivet revideres in house bestemmelsen tilsvarende, ligesom sondringen mellem A og B tjenesteydelser også i dette direktiv fjernes.

Endelig indeholder Kommissionens reformforslag et forslag til et direktiv om koncessioner. Direktivet dækker partnerskabsaftaler mellem en (som regel) offentlig enhed og en (oftest) privat virksomhed, hvor sidstnævnte påtager sig driftsrisikoen for vedligeholdelse og udvikling af infrastruktur (havne, vandforsyning, parkeringshuse, betalingsveje osv.), eller leverer tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (energi, sundhedsvæsen, vandforsynings- og vandrensning eller bortskaffelse af affald osv.).

Direktivforslaget indebærer bl.a.:

 • Obligatorisk offentliggørelse af koncessioner i EU-tidende.
 • Konkretisering af den ordregivende myndigheds forpligtelser i forbindelse med valg af udvælgelses- og tildelingskriterier
 • Indførelse af grundlæggende garantier under tildelingsproceduren
 • Klageadgang til alle, der har interesse i at få tildelt en koncession

Hvad nu?

Forslagene skal nu igennem "lovgivningsmaskinen" i EU, og ændringer undervejs i processen må forventes.

Mere information om Kommissionens forslag kan findes på www.ec.europa.eu 

kontakt

Andreas Christensen

Partner