Miljøstyrelsen har sendt et lovforslag i høring, som byder på flere nyskabelser inden for dansk (miljø)ret. Ifølge forslaget kan industrivirksomheder fremover forvente krav om forudgående jordforureningsundersøgelser, inden der udstedes miljøgodkendelse, og igen når virksomheden lukkes. Herudover stilles forslag til fuld digitalisering af miljøsager, og der lægges op til en grundlæggende ændring af landbrugets retlige rammer. Der er god grund til, at såvel kommuner som virksomheder forbereder sig på de kommende ændringer.

Miljøministeriet har den 30. november sendt et lovforslag i høring til ændring af en række love, herunder miljøbeskyttelsesloven, husdyrloven og jordforureningsloven. Forslaget er fremsat for at implementere direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (IED). Lovforslaget vil umiddelbart berøre ca. 800 industrivirksomheder og 1200 husdyrbrug i Danmark, men vil også få betydning for hele den fremtidige indretning af miljøgodkendelsessystemet, som det kendes i dag.

I lovforslaget lægges blandt andet op til en nyskabelse i form af krav om virksomheders forudgående udarbejdelse af jordforureningsundersøgelser af virksomhedsarealer, før der kan meddeles miljøgodkendelse til en given industrivirksomhed, og før virksomheden kan idriftsættes (basistilstandsrapport). Når virksomheden engang lukkes, er det hensigten fremover at stille krav om, at virksomheden i forbindelse med lukningen foretager nye jordforureningsundersøgelser og oprenser en eventuel merforurening i forhold til den tilstand, arealerne havde på tidspunktet for udarbejdelse af basistilstandsrapporten.

Det påtænkte omfang af sådanne undersøgelser er ikke beskrevet fuldt ud i lovforslaget, men det er hensigten at også potentielle historiske kilder til forurening skal ”kortlægges”. Som forslaget er formuleret, er hensigten, at virksomheden skal undersøge hvilke potentielt forurenende aktiviteter, der har været fra ejendommen og beskrive hvilke farlige stoffer, der har været anvendt, samt i hvilke perioder disse har været anvendt. Det er hensigten, at der for hvert sted på ejendommen, hvor der med en vis sandsynlighed har været anvendt de samme forurenende stoffer, som virksomheden skal anvende fremover, almindeligvis skal foretages tre til seks boringer til tre til fem meters dybde med udtagelse af jordprøver.

Kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport er alene tiltænkt visse større virksomheder. Afgrænsningen af hvilke virksomheder, der vil blive omfattet, og ved overskridelse af hvilke kapacitetstærskler vil senere blive fastsat i bekendtgørelse.

Ifølge lovforslaget skal alle industrivirksomheder, uanset om der er udarbejdet basistilstandsrapport eller ej, i forbindelse med virksomhedens lukning dog fremover kunne påbydes at undersøge og oprense arealer anvendt i virksomhedens drift.

Lovforslaget lægger yderligere op til en grundlæggende nyskabelse – fuld digitalisering af ansøgninger, godkendelser og tilsyn vedrørende industrivirksomheder og husdyrbrug. Det er eksempelvis hensigten, at al kommunikation i tilsynssager fremadrettet skal ske digitalt, og at oplysninger om tilsynssager ved en virksomhed, herunder om håndhævelsesreaktioner, skal offentliggøres for offentligheden i sammenfattet form.

Af potentiel stor betydning for den fremtidige landbrugsregulering er et forslag om at udvide en bemyndigelsesregel i miljøbeskyttelsesloven og herefter fastsætte nye regler på miljøministeriets ressortområde om anvendelse af kunstgødning, hvilket med overvejende sandsynlighed vil sige en udvidelse af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen (bkg 1695/2006) til fremover også at gælde kunstgødning. Ændringen vil dog ikke berøre Fødevareministeriets regler om den samlede gødningsanvendelse.

Høringsfristen for lovforslaget er den 4. januar 2011. Se høringsmaterialet på borger.dk.