I dag har Den danske telemyndighed udstedt cookie-bekendtgørelsen og er samtidig kommet med den længe ventede vejledning til forståelse af bekendtgørelsen. Dermed har tjenesteudbyderne endelig fået et egnet værktøj til at fastlægge disse reglers rette fortolkning.

Regelgrundlaget og anvendelsesområdet

Brugen af cookies er reguleret i den netop udstedte bekendtgørelse og nu fortolket i den nævnte vejledning. Der er dog kun tale om rammeregulering, hvorfor det er meningen, at de enkelte tjenesteudbydere i høj grad selv skal være med til at forme deres egne løsninger.

Reglernes formål er at beskytte brugernes privatsfære. Brugere skal således selv kunne beslutte, om de vil modtage cookies og lignende teknologier for eksempel i deres computere, smart phones eller tablets (såkaldt terminaludstyr).

De handlinger, der er omfattet af bekendtgørelsen, er handlinger som består i lagring af eller adgang til allerede lagrede oplysninger i brugeres terminaludstyr, typisk i form af cookies. Alle former for oplysninger er omfattet, og reglerne er teknologineutrale. Enhver der lagrer eller opnår adgang til oplysninger i brugeres terminaludstyr samt tjenesteudbydere er forpligtet til at følge reglerne. Tjenesteudbyderen har det overordnede ansvar for, at reglerne bliver overholdt. Den danske telemyndighed fører tilsyn med reglernes overholdelse, og manglende overholdelse kan medføre bøde.

Hvis der udsendes cookies fra andre EU-lande, gælder det lands lovgivning, hvori tjenesteudbyderen er etableret (afsenderlandsprincippet). Hvis tjenesteudbyderen er etableret uden for EU gælder lovgivningen i det land, hvor lagringen mv. finder sted (modtagerlandsprincippet).

Krav til information og samtykke

Vejledningen understreger at brug af cookies og lignende ikke er ulovligt, men at der stilles visse krav til brugen i de fleste tilfælde.

Der skal gives samtykke til anvendelsen af cookies af brugeren. Samtykket skal være frivilligt. Der skal altså foreligge et faktisk valg. Det skal også være specifikt. Dette betyder dog ikke, at samtykket skal være knyttet til hver enkelt cookie. Samtykket skal dernæst være informeret. Brugerne skal således blandt andet oplyses om konsekvenserne af ikke at samtykke, men også om hvilke konsekvenser det har at samtykke. Endelig og meget centralt for hele samtykkekravet, skal samtykket være udtryk for en viljestilkendegivelse. En typisk viljestilkendegivelse vil være at samtykke ved aktiv afkrydsning af en boks, alternativt ved fortsat brug af en hjemmeside efter modtagelse af relevante oplysninger om cookies. Denne sidste form for viljestilkendegivelse skal dog anvendes med forsigtighed og under iagttagelse af en række krav.

Hvis der ikke gives samtykke, eller dette tilbagekaldes, har tjenesteudbyderen ret til at begrænse adgangen til indholdet på tjenesten for brugeren.

Kravene til information og samtykke er udtryk for to komplementære elementer. Informationen skal for at være fyldestgørende som minimum opfylde visse nærmere bestemte krav.

For det første skal informationen være affattet i et klart og forståeligt sprog. For eksempel skal tekniske og juridiske termer således så vidt muligt undgås. Ved valg af sprog bør man tage hensyn til, hvor brugerne geografisk befinder sig. For det andet skal formålet med brugen af cookies oplyses. Dette krav anser telemyndigheden som helt centralt. Formålet skal være meget præcist og dækkende. Informationen skal dernæst tydeliggøre hvem, der står bag den pågældende cookie. En eventuel 3. part skal også kunne identificeres. Informationen skal også indeholde adgang til at afslå og tilbagekalde samtykke samt en vejledning om anvendelsen af adgangen. Det er selve adgangen til vejledningen, som tjenesten skal gøre tilgængelig for brugeren. Endelig skal informationen være umiddelbart, vedvarende og tydeligt tilgængelig for brugeren. Det betyder, at brugeren let skal kunne finde informationen om cookies, uanset hvor på et site brugeren befinder sig.

Det kan ofte anbefales at benytte sig af lagdelt eller trinvist givet information. Eksempelvis kan et piktogram anvendes øverst på siden, eventuelt ledsaget af ordene "Cookiepolitik". Ved klik på piktogrammet kan med fordel følge en kort tekst, der opsummerer anvendelsen af cookies på sitet, og disse oplysninger kan uddybes nærmere i det næste lag af informationer.

Det er lovligt at gøre forskel på, hvordan informationen præsenteres inden og efter samtykket er afgivet.

Cookie-brug hvor samtykke ikke er et krav

Der er situationer, hvor tjenesteudbydere kan benytte cookies og lignende uden at indhente samtykke. Eksempelvis er samtykke ikke nødvendigt, hvis brugen af cookies er påkrævet for at kunne levere en tjeneste, som brugeren har anmodet om at få leveret. Cookien skal således være en teknisk forudsætning for at kunne levere tjenesten i overensstemmelse med brugerens ønske. Elektroniske indkøbskurve i en webshop vil eksempelvis falde inden for denne anden undtagelseskategori.</