Reglerne om § 60-fællesskab giver jævnligt anledning til tvivl. Kommunestyrelsesloven gælder for fællesskaberne, medmindre statsforvaltningen godkender fravigelser. Statsforvaltningen har hidtil ikke accepteret at undtage § 60-fællesskaber fra kommunestyrelseslovens regnskabsregler. En ny udtalelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet ændrer denne praksis. 

Statsforvaltningerne skal godkende oprettelse og nedlæggelse af et § 60-fællesskab samt væsentlige ændringer i fællesskabets aftalegrundlag. I den forbindelse kan statsforvaltningerne godkende fravigelser i forhold til kommunestyrelsesloven. Hvis et styrelsesretligt spørgsmål ikke er regulereret i interessentskabsaftalen eller vedtægterne,  finder kommunestyrelseslovens regler anvendelse på de interne forhold. Dette gælder også de regler om regnskab og revision, der gælder for kommunerne. 

Statsforvaltningerne har i en række tilfælde afvist, at et § 60-fællesskab kan undlade at aflægge regnskab efter de kommunale budget- og regnskabsregler, men i stedet efter årsregnskabslovens regler. Denne praksis har medført, at en række fællesskaber skal aflægge regnskaber både efter de kommunale budget- og regnskabsregler og efter årsregnskabsloven. Dette skyldes, at særlovgivningen, som gælder for fællesskabets virksomhed, kan indeholde krav om, at fællesskabet aflægger regnskab efter årsregnskabslovens regler. Herudover skal forsyningsvirksomheder inden for eksempelvis naturgas- og vandområderne udarbejde regulatoriske regnskaber til myndighederne. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 22. november 2011 udtalt sig om kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse. Ministeriet fastslog blandt andet:

Et kommunalt fællesskab skal følge de kommunale regnskabsregler, hvis en kommune er regnskabsførende for fællesskabet, og der er adgang til momsrefusion, da dette er nødvendigt, for at regnskabsføringen kan ske i overensstemmelse med momsrefusionsordningen
Der er ikke behov for, at selvstændigt regnskabsførende kommunale fællesskaber skal følge de kommunale regnskabsregler. 
Et selvstændigt regnskabsførende kommunalt fællesskab, som i henhold til særlovgivning skal følge årsregnskabsloven, er derfor ikke forpligtet til at aflægge regnskab efter det kommunale budget- og regnskabssystem. 
Hvis et kommunalt fællesskab, der er selvstændigt regnskabsførende, ikke i henhold til lovgivningen skal følge årsregnskabsloven, skal der foretages en konkret vurdering af, om fællesskabet skal aflægge regnskab efter de kommunale budget- og regnskabsregler eller årsregnskabslovens regler. Tilsynsmyndigheden må i den forbindelse tillægge fællesskabets ønsker afgørende betydning ved valg af regnskabsformen. 
Det anføres, at det er udgangspunktet, at regnskabet for fællesskabet skal indsendes til tilsynsmyndighederne, uanset hvilket regelsæt regnskabet er udarbejdet efter. 

I de tilfælde, hvor vedtægterne ikke indeholder bestemmelser om regnskabsaflæggelsen, skal fællesskabet som udgangspunkt aflægge regnskab efter reglerne i kommunestyrelsesloven. Dette fraviges dog, hvis fællesskabet i henhold til særlovgivning skal følge årsregnskabslovens regler. 

Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse giver de kommunale § 60-fællesskaber en øget fleksibilitet. 

Ministeriet behandler dog fortsat en klagesag om procedurekravene for at få godkendt vedtægter for et § 60-fællesskab. Udfaldet af denne sag kan få stor betydning for fleksibiliteten for de kommunale § 60-fællesskaber. Horten vil orientere, når der foreligger en afgørelse i denne klagesag.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat