Nye regler om aflønning af den øverste ledelse i finansielle virksomheder indebærer blandt andet loft over den variable løn, indførelse af krav om lønpolitik samt krav om etablering af aflønningsudvalg. Selskaber, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed, bør foretage en grundig gennemgang af den gældende lønpolitik samt identificere de medarbejdere, der kan være omfattet af ændringerne.

Indholdet af de nye regler om aflønning

De nye regler om aflønning er forholdsvis komplicerede og indeholder blandt andet en del procentuelle satser, som ikke må overskrides. Hovedpunkterne i de nye regler beskrives nærmere i det følgende, men det vil være nødvendigt for den enkelte virksomhed at foretage en nøje gennemgang af lønsammensætningen for de personer og medarbejdere, der er omfattet af de nye regler.

Udarbejdelse af lønpolitik

Der skal udarbejdes en lønpolitik. Denne skal blandt andet sikre, at der er en effektiv risikostyring, samt at virksomhedens forretningsstrategi og værdier indgår i lønfastsættelsen. Yderligere skal lønpolitikken være med til at sikre, at den variable løn, som virksomheden forpligter sig til at udbetale, ikke udhuler virksomhedens mulighed for at styrke sit kapitalgrundlag.

Bestyrelsen skal fastlægge virksomhedens lønpolitik og sikre gennemførelsen samt overholdelsen heraf. Lønpolitikken skal godkendes af virksomhedens øverste organ (generalforsamlingen), hvilket sikrer aktionærernes indflydelse på eksempelvis fratrædelsesgodtgørelser og tildelinger af variabel løn mv.

Etablering af aflønningsudvalg

Visse finansielle virksomheder vil fremover have pligt til at nedsætte et aflønningsudvalg, som skal udarbejde udkast til lønpolitikken og andre beslutninger, som kan have indflydelse på virksomhedens risikostyring.

De nærmere krav til virksomhedernes lønpolitik er fastsat i en bekendtgørelse.

Begrænsning i brugen af variabel løn

De nye regler medfører en begrænsning i størrelsen af variable lønandele, som kan tildeles medlemmer af bestyrelsen, direktionen samt for medarbejdere, der har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil.

Ved variable lønandele forstås ordninger, hvor den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd, men hvor denne eksempelvis er afhængig af opnåede resultater.

Virksomhedernes begrænsning i brugen af variable lønandele er fastlagt nærmere i loven.

Skærpet oplysnings- og indberetningspligt

Virksomhederne underlægges en skærpet oplysnings- samt indberetningspligt og skal mindst én gang årligt offentliggøre en række oplysninger vedrørende lønpolitik, herunder

  • sammenhængen mellem løn og resultater
  • de væsentligste karakteristika ved virksomhedens aflønningsstruktur
  • hvilke resultatkriterier, der lægges til grund for tildeling af aktier, optioner eller andre variable løndele
  • samlede beløb vedrørende aflønning fordelt på henholdsvis bestyrelsen, direktionen og "væsentlige risikotagere".

Virksomheder, som ikke har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, og som har en balancesum på under 500 mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår kan undlade at offentliggøre de nævnte oplysninger.

De nærmere regler om ovenstående fremgår af en bekendtgørelse.

Baggrund for de nye regler

Formålet med reglerne er blandt andet at begrænse en "overdreven risikovillig adfærd," hvilket forsøges opnået ved begrænsning af størrelsen af lønandele, der er variable på baggrund af resultater, som virksomheden opnår. Samtidig skal der være større åbenhed om lønfastsættelsen for ledelsen af de finansielle virksomheder.

Ved de nye regler indarbejdes EU-kommissionens henstilling om aflønningspolitik i finansielle virksomheder, nye ændringer til EU’s kapitalkravsdirektiv og den danske regeringsaftale om forsvarlig lønpolitik i finansielle virksomheder.

Reglerne er pr. 1. januar 2011 implementeret i lov om finansiel virksomhed, og de omfatter pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsselskaber og finansielle holdingvirksomheder.

De nye regler er gældende for medlemmer af bestyrelsen, direktionen samt for medarbejdere, der har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Denne sidste gruppe af personer skal fastlægges ud fra de konkrete forhold i den enkelte virksomhed.

Konkret håndtering af de nye regler om aflønning i finansielle virksomheder

Selskaber, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed, bør på baggrund af de nye regler foretage en grundig gennemgang af den gældende lønpolitik samt identificere de medarbejdere, der kan være omfattet af ændringerne.

Samtidig skal der ske en implementering af de nye regler, således at disse afspejles i virksomhedens forretningsgange – og det vil derfor ofte være nødvendigt at tilrette disse eller tilføje nye forretningsgange i virksomheden.

kontakt

Claus Bennetsen

Partner