Den 10. februar 2010 traf Konkurrenceankenævnet afgørelse vedr. en sag, som Konkurrencerådet afgjorde i juni 2010. Sagen vedrører ulovlig offentlig støtte til en bådvirksomhed i form af leje, som var under markedsværdien for de erhvervslokaler, som bådvirksomheden lejede af kommunen.

Konkurrenceankenævnet slår i sin kendelse fast, at Konkurrencerådet korrekt fastslog, at den aftalte leje ikke var udtryk for markedslejen, og at den lave leje udgjorde ulovlig offentlig støtte.

Samtidig finder Konkurrenceankenævnet, at Konkurrencerådet ikke var beføjet til at nedsætte tilbagebetalingskravet til 80.000 kr.

Konkurrenceankenævnet udtaler således, at

"Konkurrencerådet ved fastsættelsen af det beløb, der skal betales tilbage, ikke i tilstrækkelig grad har lagt vægt på, at beløbet skal være egnet til at sikre lige konkurrencevilkår og effektiv håndhævelse af de konkurrenceretlige regler."

Konkurrenceankenævnet lagde ved sin afgørelse vægt på, at Konkurrencerådet ved for det første at tage udgangspunkt i det lavest mulige skøn over markedslejen samt ved derefter at nedsætte tilbagebetalingskravet med den begrundelse, at der var usikkerheder forbundet med opgørelsen af markedslejen, reelt har ladet det samme forhold "tælle dobbelt".

På denne baggrund blev sagen hjemvist til fornyet behandling i Konkurrencerådet.

Baggrund for sagen

Den 23. juni 2010 afgjorde Konkurrencerådet, at en kommune havde ydet ulovligt statsstøtte til en bådvirksomhed ved at fastsætte lejen for nogle erhvervslokaler til under markedsværdien. Til brug for afgørelsen havde Konkurrencestyrelsen indhentet en sagkyndig vurdering af lejemålets værdi. Ifølge den sagkyndige vurdering befandt markedslejen for lejemålet sig inden for spændet 600.000 til 800.000 kr. pr. år.

Konkurrencerådet fastsatte tilbagebetalingskravet med udgangspunkt i den laveste vurdering inden for spændet, ligesom Konkurrencerådet, på baggrund af en konkret helhedsvurdering vurderede, at bådvirksomheden skulle betale et beløb på 80.000 kr. til kommunen.

Konkurrencerådet anførte vedrørende beløbets størrelse:

"Dette beløb svarer til ca. 1/10 af den samlede opgjorte støtte inklusive renter. Beløbet er fastsat skønsmæssigt ud fra hensynet til at sikre lige konkurrencevilkår og effektiv håndhævelse over for hensynet til Hellers Yachtværft ApS, idet der bl.a. er lagt vægt på (i) de usikkerhedsmomenter der foreligger ved opgørelsen af en markedsleje, og (ii) at Hellers Yachtværft ApS er en mindre næringsdrivende, der har været i god tro, og som under de konkrete omstændigheder ikke havde grundlag for at betvivle, at selskabet kunne indrette sig i forhold til den indgåede lejeaftale."

Indbragt til Konkurrenceankenævnet af både støttemodtager og konkurrent

Støttemodtageren (bådvirksomheden) indbragte Konkurrencerådets afgørelse for Konkurrenceankenævnet, idet virksomheden gjorde gældende, at Konkurrencerådet ikke havde bedømt markedslejen på korrekt grundlag.

Samtidig indbragte en af støttemodtagerens konkurrenter afgørelsen for Konkurrenceankenævnet. Konkurrenten mente, at bådvirksomheden skulle pålægges at betale et større beløb tilbage, idet den fordel, som bådvirksomheden havde modtaget, ikke var blevet udlignet. 

kontakt

Andreas Christensen

Partner