Østre Landsret har tilkendt en arbejdstager en godtgørelse på kr. 20.000 for arbejdsgiverens overskridelse af arbejdstidslovens regler om en maksimal gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 48 timer.

Naturstyrelsen har i dag offentliggjort vejledningen om vandselskabers tilknyttede aktiviteter. Vejledningen uddyber, hvordan bekendtgørelsen om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (TA-bekendtgørelsen) skal forstås.

TA-bekendtgørelsen, der er knyttet til § 18 i vandsektorloven, regulerer udtømmende, hvilke aktiviteter vandselskaber kan deltage i. Dog har bekendtgørelsen givet anledning til en række fortolkningsmæssige spørgsmål.

I vejledning om tilknyttede aktiviteter angives retningslinjer for hvilke aktiviteter, der har den fornødne naturlige og snævre sammenhæng med hovedaktiviteten til at de anses som tilknyttet aktiviteter. Derudover indeholder vejledningen en beskrivelse af de konkrete aktiviteter, som et vandselskab må udøve som tilknyttet aktivitet, og vilkårene herfor.

Endelig indeholder vejledningen en beskrivelse af afgrænsningen af aktiviteterne i forhold til vandselskabernes hovedvirksomhed og serviceselskaber.

kontakt

Klavs Gravesen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner