Arbejdsretten har afgjort, at en konflikt med strejke og lockoutede medarbejdere i 14 uger var af en sådan varighed og intensitet samt et sådant omfang, at virksomheden med rette kunne anse sig frigjort for overenskomsterne med samtlige tilhørende aftaler, protokollater, praksis og kutymer.

Konsekvenser af Arbejdsrettens dom

Arbejdsrettens dom er en bekræftelse af, at en arbejdsgiver kan anse sig for frigjort af overenskomstaftaler, såfremt konflikten har haft en vis varighed og omfang, herunder hvis konflikten har medført en ikke ubetydelig risiko både økonomisk og i relation til kundernes tillid. Det vil dog fortsat bero på en helhedsbedømmelse i det konkrete tilfælde.

Baggrund

Sagen drejede sig om, hvorvidt konflikten mellem virksomhed C og forbundene A og B havde haft tilstrækkelig omfang og intensitet til, at C kunne anse sig for at være frigjort fra overenskomsterne på området.

Konfliktreglerne mellem parterne indeholdt bestemmelser om, at begge parter var forpligtede til at overholde overenskomsterne, selv om de var opsagte og udløbet, indtil anden overenskomst trådte i stedet eller arbejdsstandsning var iværksat. Begge aftaler indeholdt endvidere bestemmelser, der indebar begrænsninger i den frie konfliktret.

Arbejdsrettens vurdering

Arbejdsretten bemærkede indledningsvist, at det efter arbejdsretlig teori og praksis antages, at en overenskomstpart ikke kan frigøre sig fra overenskomsten uden at iværksætte en konflikt med alle dens risici og følger. Der må derfor stilles visse krav til omfanget og intensitet af en arbejdsstandsning for, at den kan være frigørende for en overenskomstpart.

Arbejdsretten fandt ud fra aftalernes ordlyd, at de ikke var til hindring for et eventuelt frigørelseskrav, men at en iværksat arbejdsstandsning, der respekterer de aftalte begrænsninger, kan have det fornødne omfang og den fornødne intensitet til at være frigørende.

Arbejdsretten lagde i den forbindelse vægt på, at arbejdsstandsningen blev iværksat efter flere års forgæves forhandlinger om et nyt overenskomstgrundlag, samt at lockout og strejke har omfattet en meget væsentlig del af de medlemmer, der i henhold til konfliktaftalerne har kunnet deltage i arbejdsstandsning, og endeligt at den iværksatte lockout ved frigørelsesmeddelelserne den 23. maj 2011 havde varet i 14 uger.

Arbejdsretten fandt herefter ud fra en helhedsbedømmelse af konfliktens samlede forløb, at konflikten på tidspunktet for virksomhedens frigørelsestilkendegivelse havde haft en sådan varighed og intensitet samt et sådant omfang, at virksomheden med rette kunne anse sig frigjort for overenskomsterne med samtlige tilhørende aftaler, protokollater, praksis og kutymer.

kontakt

Erik Wendelboe Christiansen

Partner