Den 1. juni 2011 vedtog Folketinget lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter.

Den vedtagne lov ændrer væsentligt i Klagenævnet for Udbuds sagsbehandling. Således fjernes Klagenævnets adgang til at tage spørgsmål op af egen drift, Klagenævnet tillægges kompetence til at afvise upræcise klager, ligesom der ændres i sammensætningen af Klagenævnet i forbindelse med behandling af klagesager.

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2011. Klager, der inden 1. juli er indbragt for Klagenævnet for Udbud, vil blive behandlet efter de nugældende regler.

Efter den nugældende "håndhævelseslov" har Klagenævnet adgang til selvstændigt at formulere "påstande" (spørgsmål). Derudover kan Klagenævnet (om)formulere en klagers påstande, såfremt disse er ufuldstændige.

Lovændringen betyder, at Klagenævnet efter 1. juli alene kan tage stilling til de påstande, som nedlægges af parterne. Dog kan Klagenævnet stadig kræve oplysninger og give den vejledning, som er nødvendig for, at der kan træffes afgørelse.

Samtidig får Klagenævnet kompetence til at afvise klager, som er "uegnede til at danne grundlag for sagens behandling". Af forarbejderne til lovforslaget følger, at denne mulighed blandt andet er tænkt anvendt i situationer, hvor en klage ikke indeholder en påstand, eller hvor denne er formuleret uklart.

Lovændringens skærpede krav til udformningen af klager, og Klagenævnets manglende mulighed for at tage forhold op af egen drift, vil formentlig have en effekt på antallet af klagesager samt på disse udfald. Samtidig er muligheden for at afvise upræcise klager et kærkomment våben for ordregiverne i de situationer, hvor en klage er vanskelig at imødegå, fordi den er upræcis.

Foruden ovenstående indebærer det vedtagne lovforslag en væsentlig ændring i sammensætningen af Klagenævnet samt brugen af sagkyndige medlemmer.

Se den fulde lovtekst på Folketings hjemmeside

kontakt

Andreas Christensen

Partner