Kravet om direkte valg af forbrugerrepræsentanter til vandselskabernes bestyrelser fastholdes.

Miljøministeren udstedte i oktober 2010 en bekendtgørelse om forbrugerrepræsentation i vandselskaber. Efterfølgende fremførte vandselskaberne og deres organisationer en del kritik af bekendtgørelsens regler. I modsætning til andre forsyningsområder, hvor der er krav om forbrugerindflydelse, skal de kommunalt ejede vandselskabers forbrugere vælge deres repræsentanter til vandselskabernes bestyrelser ved direkte valg. Hertil kommer, at bekendtgørelsens krav til valgprocessen kræver ganske store administrative ressourcer af de enkelte vandselskaber.

Forligspartierne bag vandsektorloven besluttede derfor i marts 2011 at udskyde fristen for at gennemføre forbrugervalg fra 30. juni til 31. december 2011, jf. bekendtgørelse nr. 267 af 31. marts 2011. Det forlød, at formålet med udskydelsen var at give forligskredsen tid til at overveje, hvordan forbrugerindflydelse kan sikres på anden og for vandselskaberne mindre byrdefuld måde. Det har fra forsyningernes side blandt andet været anført, at ønsket om forbrugerindflydelse vil kunne imødekommes ved, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne vælges af kommunalbestyrelsen i vandselskabets forsyningsområde. Denne model kendes allerede fra varme- og elforsyningslovgivningen.

Det forlyder dog nu, at kravet om direkte valg af forbrugerrepræsentanter til vandselskabernes bestyrelser vil blive fastholdt. Der vil dog formentlig ske andre ændringer i bekendtgørelsen, således at valgproceduren bliver mindre bureaukratisk. Der er endnu ikke konkrete meldinger om, hvordan sådanne lempelser vil blive sikret.

Horten følger udviklingen og vil løbende orientere herom.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner