Arbejdsretten har i en dom fastslået, at virksomhedsoverdragelsesloven i den konkrete sag også omfatter tjenestemænd omfattet af kollektiv overenskomst.

Baggrunden for sagen

Sagen vedrørte en række brandmænd, der tidligere var ansat som tjenestemænd i Gentofte Brandvæsen under Gentofte Kommune. I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse fra Gentofte Brandvæsen til Falck opstod spørgsmålet om, hvorvidt Falck efter virksomhedsoverdragelsesloven var forpligtet til at efterleve den kollektive overenskomst, der regulerede de tjenestemandsansatte brandmænds ansættelsesforhold.

Parterne var enige om, at der i situationen var tale om en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. En række overenskomstansatte brandmænd blev virksomhedsoverdraget, og Falck regulerede i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven deres ansættelsesforhold efter den gældende kommunale overenskomst frem til overenskomstens udløb. Parterne var imidlertid uenige om, hvorvidt virksomhedsoverdragelsesloven på tilsvarende vis skulle finde anvendelse på de tjenestemænd, der frivilligt overgik til overenskomstansættelse hos Falck, eller om Falck var berettiget til at regulere de tidligere tjenestemænd efter Falcks egen hidtidige overenskomst, der var mindre gunstig for medarbejderne.

Tjenestemændene havde forud for overdragelsen fået valget mellem at acceptere ansættelse hos Falck eller blive placeret i en anden passende stilling i kommunen. Langt størstedelen af tjenestemændene valgte at lade sig overdrage til Falck.

Indholdet af virksomhedsoverdragelsesloven

Det følger af virksomhedsoverdragelsesloven, at såfremt en virksomhed eller en del heraf overdrages, indtræder erhververen umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til kollektiv overenskomst og aftale, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, og individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.

Arbejdsrettens vurdering

Arbejdsretten fastslog indledningsvis, at virksomhedsoverdragelsesloven efter sin ordlyd ikke kan anses at undtage lønmodtagere, der er tjenestemænd, fra lovens beskyttelse.

Arbejdsretten fandt endvidere, at for så vidt angår de beskrevne rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst, er der ikke grundlag for at antage, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke finder anvendelse i relation til de tidligere tjenestemandsansatte brandmænd.

Arbejdsretten bemærkede, at det ikke kunne føre til et andet resultat, at brandmændene frivilligt havde ladet sig overdrage til Falck.

Arbejdsretten konkluderede derfor, at virksomhedsoverdragelsesloven i den konkrete sag også omfatter tjenestemænd, der er omfattet af kollektiv overenskomst.

Konsekvenser af dommen

Dommen fastslår, at virksomhedsoverdragelsesloven i konkrete tilfælde finder anvendelse på tjenestemænd, således at en erhverver, der som led i et udbud overtager og ansætter tjenestemænd, er forpligtet til at overholde de rettigheder og pligter, der følger af den kollektive overenskomst, som tjenestemændene var omfattet af forud for overdragelsen.

Dommen medfører dog ikke, at tjenemænds særlige rettigheder som følger af de kommunale tjenestemandsregulativer, herunder ret til tjenestemandspension, rådighedsløn m.v., tages med i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Dommen medfører ligeledes ikke, at tjenestemænd er forpligtede til at lade sig virksomhedsoverdrage og derved give afkald på deres regulativbestemte tjenestemandsrettigheder.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Erik Wendelboe Christiansen

Partner

Jonas Enkegaard

Partner