Hvor meget skal der til, før en bortvisning af en medarbejder på grund af konkurrerende aktivitet er berettiget. Østre Landsret og Vestre Landsret har hver især inden for kort tid afsagt to illustrative domme vedrørende dette spørgsmål.

I disse to domme kommer landsretterne frem til to forskellige resultater. Der var i begge domme tale om, at medarbejderen havde misligholdt ansættelsesforholdet ved konkurrerende aktivitet. Østre Landsret begrunder bortvisningens berettigelse med, at medarbejderens handlinger var egnede til at påføre arbejdsgiveren et tab. Derimod kunne det ikke i dommen fra Vestre Landsret konstateres, at medarbejderens handlinger havde udløst et tab for arbejdsgiveren.

Dommene illustrerer således hver for sig, at domstolene ved vurderingen af sådanne sagers væsentlighed lægger vægt på den potentielle skadelighed af medarbejderens adfærd, herunder om medarbejderens konkurrerende handling er egnet til at påføre arbejdsgiveren et tab.

Baggrund

En bortvisning er en øjeblikkelig afbrydelse af ansættelsesforholdet, og da der er tale om en alvorlig sanktion, har en arbejdsgiver kun adgang til at bortvise en medarbejder, såfremt medarbejderen har foretaget en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Under et ansættelsesforhold er medarbejderen underlagt en loyalitetsforpligtigelse. Denne forpligtigelse indebærer blandt andet, at medarbejderen ikke må foretage konkurrerende virksomhed i forhold til arbejdsgiveren. Spørgsmålet i de to domme fra landsretterne var, hvornår et brud på loyalitetsforpligtigelsen kan berettige en bortvisning af medarbejderen.

Østre Landsrets dom af 11. november 2011

Sagen angik en medarbejder, der ved en fratrædelsesaftale blev fritstillet. Medarbejderen forpligtede sig til ikke at tiltræde en stilling i en konkurrerende virksomhed, før opsigelsesperioden var udløbet, og den ansættelsesretlige loyalitetspligt var særligt nævnt.

Den fritstillede medarbejder blev ansat hos en konkurrerende virksomhed, men skulle først tiltræde efter opsigelsesvarslets udløb. 1½ måned forinden tiltrædelsen deltog han i et interview til en avis om denne konkurrerende virksomhed. Spørgsmålet var herefter, om der var tale om en sådan grad af illoyalitet, at den tidligere arbejdsgiver kunne bortvise ham.

Landsretten angav, at den fritstillede medarbejder uanset fratrædelsesaftalen var forpligtet til at optræde loyalt over for den tidligere arbejdsgiver i opsigelsesperioden. Det, at medarbejderen havde deltaget i et interview om dennes nye arbejdsplads, udgjorde ifølge retten en tilsidesættelse af loyalitetsforpligtigelsen. Retten mente, at interviewet var egnet til at påføre virksomheden et kundetab, og der var derfor tale om en så væsentlig misligholdelse, at virksomheden var berettiget til at bortvise medarbejderen.

Vestre Landsrets dom af 13. oktober 2011

Sagen angik A, der havde solgt sin virksomhed Y til en anden virksomhed X. A blev herefter ansat i X som salgschef og daglig leder. Efter lidt over et års ansættelse hos X blev A bortvist. Begrundelsen for bortvisningen var illoyal adfærd, da A i sin nye stilling hos X havde solgt døre fra X til sit eget personlige selskab. Disse døre blev herefter videresolgt til en kunde, som X ikke ved købet af Y havde overtaget.

I dommen udtaler landsretten, at det lå inden for A's beføjelser som daglig leder og salgschef i X at beslutte levering af nye elementer til X's kunder. A's beføjelser omfattede dog ikke beslutninger i forbindelse med kunder, som virksomhed X ikke havde overtaget fra Y.

På baggrund af dette kom retten frem til, at A's beslutning om at sælge døre til eget selskab udgjorde en misligholdelse af ansættelsesforholdet. Landsretten angav dog, at eftersom X ikke havde haft udgifter til dette, og A's eget selskab ikke havde haft en fortjeneste ved leveringen, var der ikke tale om en så væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, at det kunne begrunde en bortvisning.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Erik Wendelboe Christiansen

Partner