Naturstyrelsen har den 2. november 2011 sendt et udkast til nye regler om forbrugerindflydelse i høring. Gennemførelsen af bekendtgørelsen blev i foråret sat i bero til 31. december 2011, men det fremgår af høringsudkastet, at styrelsen nu agter at udskyde reglernes ikrafttræden således, at valg af forbrugerrepræsentanter først skal være gennemført den 31. december 2013.

Udkastet til ændring vedrører dels en præcisering af, hvem der er stemmeberettiget. Således foreslås det, at alene myndige personer er stemmeberettiget, og at vandselskabet kan vedtage regler om, at hver husstand har én stemme.

Reglerne udvides, så vandselskabet kan vælge at nedsætte et råd af forbrugere. Dette råd kan dog ikke erstatte forbrugerrepræsentation i bestyrelsen.

For så vidt angår orientering af forbrugerne om muligheden for at vælge repræsentanter, er der foreslået en lempet bestemmelse. For det første anvendes udtrykket "kunder" ikke længere, men er erstattet af "forbrugere", og endvidere fremgår det ikke længere, at der skal ske direkte information, men blot at den valgte kanal skal være effektiv. Information kan således ske digitalt. Endvidere præciseres de krav, der stilles til indholdet af oplysningerne af forbrugerne.

Det første valg af forbrugerrepræsentanter skal være gennemført senest 31. december 2013. Dette passer med, at der i forlængelse af konstitueringen efter kommunalvalg 2013 vil blive valgt nye bestyrelser i selskaberne på den første generalforsamling i 2014.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner