Sø- og Handelsretten afsagde den 8. november 2011 dom vedrørende en privatpersons køb af et piratkopieret Rolex-ur over internettet. I den principielle sag blev det afgjort, at det ikke er tilladt for private at bestille kopivarer over nettet, selvom det alene er med henblik på privat brug. Dette følger af Toldforordningens art. 1, stk. 1 og art. 2, litra a og b (Rådets forordning nr. 1383/2003).

Sagens omdrejningspunkt

I sagen havde en privatperson M købt et ur betegnet "Rolex GMT Master II 50th with Asian 3186 Movement" fra en kinesisk internetbutik. Ved toldkontrollen tilbageholdte SKAT imidlertid uret i medfør af Toldfordningens art. 1 og 2, idet der var mistanke om, at det krænkede Rolex' immaterielle rettigheder.

Herefter anlagde Rolex S.A. sag mod M med påstand om, at SKAT's tilbageholdelse af uret var lovlig, samt at uret skulle destrueres. M anså dog ikke sin handling for ulovlig, idet uret ikke var købt til erhvervsmæssig brug og dermed ikke krænkede Rolex' immaterielle rettigheder.

Under sagens hovedforhandling fandtes det bevist, at uret var en "slavisk efterligning" af Rolex GMT-Master II, der har en værdi af kr. 42.000. På uret fra Kina var der anbragt varemærker, som var identiske med eller ikke umiddelbart kunne skelnes fra Rolex' gyldigt registrerede varemærke. Ifølge Sø- og Handelsretten var der således tale om en piratkopi.

Toldforordningen omfatter også piratkopierede og varemærkeforfalskede varer i småforsendelser. Uret måtte derfor ikke indføres i EU og overgå til fri omsætning, idet Rolex' ophavsret og varemærkerettigheder var krænket som følge af fremstillingen af uret, jf. forordningens art. 10 og 16. Det var uden betydning herfor, at M kun skulle benytte det til privat brug, og at han dermed ikke havde krænket Rolex' rettigheder efter den danske ophavsrets- eller varemærkelov.

Retten stadfæstede således SKAT's tilbageholdelse af uret og dømte samtidig M til at afstå kopivaren til statskassen uden erstatning.

Kopivarer medbragt i bagage

Toldforordningen omfatter imidlertid ikke varer uden erhvervsmæssig karakter, der indføres i rejsendes personlige bagage. Forordningen tager således ikke stilling til, hvorvidt privatpersoner må tage kopier fra en rejse i udlandet med over den danske grænse, så længe varerne er til privat forbrug, ligesom Sø- og Handelsretten heller ikke afgjorde noget herom.

I flere europæiske lande er det dog ikke længere tilladt at indføre varer til privat forbrug via sin bagage.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.