Som vi orienterede om i nyhed på vores hjemmeside den 13. september 2011, afsagde EU-domstolen for nylig igen dom i AMBI-sagen, der går den danske regering midt imod. Skatteministeriet har haft lejlighed til at analysere dommen, og ministeriet har udsendt en pressemeddelelse om ministeriets vurdering af dommens konsekvenser.

Skatteministeriet anerkender, at dommen tilsidesætter den danske praksis, der blev lagt til grund i tilbagebetalingssagerne om AMBI, hvor der blev taget hensyn til de arbejdsgiverafgifter, der blev ophævet samtidigt med AMBIens vedtagelse. Ministeriet er imidlertid af den opfattelse, at dommen ikke får betydning for de mange sager, der er blevet afgjort tidligere. Herom udtaler ministeriet:

"Dommen får efter Skatteministeriets opfattelse ikke betydning for de sager om tilbagebetaling af ambi, som er blevet afgjort tidligere. Der er i sin tid afgjort ca. 27.000 sager administrativt, hvor tilbagetalingskrav er forældede. Der er desuden ca. 600 retssager, der er afgjort ved retskraftige domme."

Ud fra en traditionel retlig vurdering alene baseret på dansk ret vil det være særdeles vanskeligt at få genoptaget alle de tidligere afgørelser. Ministeriets vurdering var derfor som forventet. 

Der kan dog argumenteres for, at der på trods af forældelsesindsigelser mv. skal ske genoptagelse i de mange afgjorte sager. En sådan retsopfattelse kan med nogen rette støttes på EU-retten, da de danske domstole gennem årene i adskillige sager konsekvent har nægtet at forelægge spørgsmål vedrørende AMBIen for EU-domstolen.

Med ministeriets udmelding vil det dog kræve et sagsanlæg, hvis myndighederne skal pålægges at genoptage de tidligere sager.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner