Regeringen vil afskaffe den særlige gunstige skatteregel i ligningslovens § 33 a. Virksomheder, der udstationerer medarbejdere, bør derfor fremadrettet være opmærksomme på de skattemæssige konsekvenser og gennemgå virksomhedens udstationeringspolitikker og udstationeringskontrakter mv.

Ligningslovens § 33a

Regeringen har den 14. august fremsat et lovforslag, som vil afskaffe den lempelige skatteregel i ligningslovens § 33 a. Ifølge denne regel kan lønmodtagere undgå eller halvere den danske skat af lønindkomst optjent under ophold i udlandet, når nærmere betingelser vedr. opholdets længde mv. er opfyldt. Dette gælder, selv om den udstationerede er fuldt skattepligtig til Danmark.

Under den særlige skatteordning gives der fuld lempelse i den danske skat, hvis betingelserne er opfyldt, og udlandet har beskatningsretten til lønindkomsten. Da langt de fleste lande har lavere skattesatser end Danmark, indebærer det en stor skattemæssig besparelse. I enkelte tilfælde beskattes lønindkomsten slet ikke.

Har Danmark beskatningsretten til lønindkomsten, gives der halv lempelse i den danske skat. Også her opnår den udstationerede en stor besparelse på skatten.

De nye regler

Bliver lovforslaget vedtaget, vil der fremadrettet skulle beregnes almindelig dansk skat af lønindkomst for personer, som er fuldt skattepligtige til Danmark, uanset i hvilket land lønnen er optjent. Hvis udlandet også beskatter lønnen, vil der fremover kun blive givet nedslag i den danske skat for den skat, der rent faktisk er betalt på lønnen i udlandet.

Afskaffelsen af særreglen betyder i praksis, at der fremover altid mindst vil skulle betales, hvad der svarer til almindelig dansk skat af lønnen.

Det bemærkes dog, at der i forhold til personer, der arbejder i grænselandene Tyskland, Sverige og Norge, stadig kan gælde særlige skatteregler.

Ansættelsesretlige bemærkninger

Lovforslaget har til formål at øge skattebetalingen for udstationerede medarbejdere, som i dag har en fordel ved at kunne benytte ligningslovens § 33 a. Om det er virksomheden som arbejdsgiver eller medarbejderen, der skal bære risikoen (og betalingsbyrden) for ekstraregningen, afhænger i høj grad af det aftalte i udstationeringskontrakten, hvor der eksempelvis kan være aftalt "nettoløn" eller at "de skattemæssige konsekvenser er virksomheden uvedkommende".

Vi anbefaler derfor, at der foretages en gennemgang af kontrakterne for at få et overblik over risikoen og eventuelt overveje, om eksisterende udstationeringskontrakter – med respekt for almindelige ansættelsesretslige varsler – skal ændres samt at indrette fremtidige kontrakter på de ændrede regler.

Ikrafttræden

Ifølge lovforslaget afskaffes den særlige regel ved udgangen af 2012.

Lovforslaget lægger dog op til en overgangsregel, hvorefter personer, som på tidspunktet for lovens vedtagelse har taget ophold i udlandet, kan anvende de hidtil gældende regler i ligningslovens § 33a til og med udgangen af kalenderåret 2013, medmindre opholdet i udlandet afbrydes.

Lovforslaget forventes vedtaget den 13. september 2012.

Horten bemærker

Hvis jeres virksomhed overvejer udstationering af en eller flere af jeres medarbejdere inden for nærmeste fremtid, kan I overveje evt. at fremskynde processen, således at udstationeringen påbegyndes inden vedtagelse af lovforslaget. Herved opnås, som det ser ud nu, at medarbejderen beskattes under den lempelige ordning frem til og med kalenderåret 2013.

Endelig anbefaler vi, at alle udstationeringer mv., hvor medarbejdere hidtil er blevet beskattet under den særlige ordning, revurderes i lyset af de nye skattemæssige konsekvenser.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Marianne Lage

Partner