Den 12. december 2012 blev lovforslag om ændring af betalingsloven fremsat. Det forventes vedtaget i løbet af januar 2013. Lovforslaget er en del af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2013. Der skal investeres 2,5 mia. kr. i klimatilpasningstiltag.

Med lovforslaget skal det fremover være muligt for spildevandsselskaberne at indregne omkostninger til kommunale og private projekter i spildevandstaksterne, når projekterne tjener til at aflaste de traditionelle spildevandsanlæg, så som kloakledninger og bassiner. Det kan være i forbindelse med veje, vandløb og rekreative arealer, som ikke ejes af spildevandsselskaberne selv.

Det er stadig noget uklart, hvordan den umiddelbare finansiering af projekterne skal tilvejebringes, men det er klart, at klimatilpasninger vil komme til udtryk i højere takster for spildevand.

Lovforslaget lægger op til, at der skal gælde tre krav for, at et spildevandsselskab kan deltage i finansieringen af et af de ovennævnte projekter. For det første kræves det, at de samlede udgifter til de nye typer projekter er lavere end udgifterne til en tilsvarende kapacitetsudvidelse af de traditionelle spildevandsanlæg.

For det andet skal spildevandsselskaberne dokumentere, at de udgifter, som selskabet skal afholde, er nødvendige for håndteringen af regnvand. Selskaberne skal i den forbindelse udarbejde et budget, så Forsyningssekretariatet kan se, at selskabet opfylder kravet.

For det tredje skal selskabet dokumentere, at kommunen har truffet beslutning om, at det pågældende projekt er hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt og derfor ønsket af kommunen. I første omgang er det ikke nødvendigt at udarbejde tillæg til kommunens spildevandsplan, og en kommunal beslutning er derfor tilstrækkelig. Her er processen altså forenklet.

Det bliver frivilligt for spildevandsselskaberne at indgå i finansieringen af de nye typer projekter.

Arrangementer hos Horten

Den 4. februar 2013 kl. 13.00-17.00 holder Horten et seminar om, hvordan spildevandsselskaberne og kommunerne bedst kan gøre brug af de nye muligheder, som lovforslaget, der forventes vedtaget på dette tidspunkt, giver. 

Læs hele det fremsatte lovforslag her.

Mandag den 4. marts fra kl. 9.30 afholder Horten derudover 'Vandselskabernes dag' om vandsektorens fremtid og de nye tiltag på området. Et nærmere program for arrangementet vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt, men sæt allerede nu kryds i kaldenderen og kom gerne med ideer og input til spændende emner, som kan tages op denne dag.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner