Sagen omhandlede spørgsmålet om hvorvidt gaver givet til i alt kr. 510.600 til arveladers børn tæt på arveladers dødsfald var en såkaldt dødslejegave eller en almindelig gave. Landsretten kom i denne sag frem til, at gaver givet otte dage efter arveladerens indlæggelse på hospice var gaver givet på et så sent stadie af arveladers sygdom, at der var tale om dødslejegaver. Dødslejegaverne på kr. 510.600 skulle derfor tillægges arvebeholdningen med det fulde beløb, hvorfor der skulle betales boafgift af gaverne.

Sagens faktum

Arvelader fik konstateret uhelbredelig lungekræft og blev indlagt på sygehus den 7. april 2010, fordi hun blev dårligere. Hun blev tilset af en læge igen den 11. april, som vurderede, at hendes tilstand var så dårlig, at hun måtte henvises til et hospice, hvor hun blev indlagt den 21. april. Den 29. april og 5. maj gav arvelader gaver for et sammenlagt beløb på 510.600 kr., hvorefter hun den 18. maj 2010 afgik ved døden. Gaverne blev givet som gaver indenfor det afgiftsfrie beløb – det vil sige inden for kr. 58.700 pr. barn.

Gavernes karakter

Det afgørende i sagen var, hvorvidt arveladers gaver til sine børn kunne betragtes som dødslejegaver eller almindelige gaver. Dødslejegaver er ifølge arveloven "gaver, der er givet kort før giverens død på et tidspunkt, hvor døden må anses for nært forestående, og giveren var klar over dette" og dødslejegaver forudsætter i modsætning til almindelige gaver - gaver givet i levende live - at der er oprettet et gyldigt testamente, for at gaverne er gyldige.

Hvornår døden må anses for at være nært forestående er ikke fastslået i loven eller af retspraksis. Dette afgøres derfor konkret i hver enkelt sag, hvor der blandt andet lægges vægt på karakteren og forløbet af sygdommen.

I den konkrete sag havde arvelader hvert år i årene 2005-2008 givet gaver for i alt 200.000 kr. til børnene. I 2009 havde arvelader givet gaver for 275.000 kr.

Kendelsen viser, at retten vægter karakteren og forløbet af arveladers sygdom meget højt, hvorimod man ikke længere vægter det så højt, at arvelader også i de tidligere år har givet gaver til sine børn.

kontakt

Finn Schwarz

Managing Partner