Klagenævnet for Udbud har den 26. januar 2012 afsagt en principiel kendelse om brug af referencer som tildelingskriterium. I kendelsen fastslår Klagenævnet, at det ved annonceringer efter tilbudslovens afsnit 2 er lovligt at anvende et tildelingskriterium, der vedrører tilbudsgivernes generelle referencer.

Klagenævnet har i adskillige kendelser slået fast, at det ikke er lovligt at lægge vægt på tilbudsgivernes generelle referencer og erfaringer i forbindelse med tildelingen af en kontrakt ved EU-udbud. 

Derimod har det været mere tvivlsomt, om en tilsvarende begrænsning også gør sig gældende ved annonceringer efter tilbudslovens afsnit 2. Klagenævnet har nu slået fast, at dette ikke er tilfældet.

Ved den annoncering, der lå til grund for Klagenævnets kendelse af 26. januar 2012, havde den ordregivende myndighed, VisitNordsjælland F.M.B.A, blandt andet anvendt tildelingskriteriet "referencer fra tilsvarende opgaver". En forbigået tilbudsgiver klagede til Klagenævnet over en række forhold forbundet med annonceringen, herunder det omtalte tildelingskriterium.

Klagenævnet udtaler i kendelsen:
"Et udbud efter tilbudslovens afsnit II giver udbydere friere rammer for fastlæggelsen af de tildelingskriterier, der ønskes anvendt end hvad der gælder ved udbud efter udbudsdirektivet eller tilbudslovens afsnit I. Der er således ikke krav om, at udvælgelseskriterier og tildelingskriterier skal være skarpt adskilt.
(...)
Kriterierne »tilbudsgivers forståelse og faglige kompetence indenfor opgaven og produktsortiment« samt »referencer fra tilsvarende opgaver« er således hverken i strid med tilbudslovens § 15 d, stk. 1, eller gennemsigtighedsprincippet."

Den klagende virksomhed fik således ikke medhold i påstanden om, at det havde været ulovligt at lægge vægt på virksomhedens generelle referencer i forbindelse med tildelingen.
Annonceringen blev gennemført som en "direkte" tilbudsafgivning uden forudgående prækvalifikation. Spørgsmålet er, om der havde været ligeså frie rammer ved tildelingen, hvis der havde været indlagt en prækvalifikation i proceduren. Det giver kendelsen desværre ikke svar på.

Det synes mest nærliggende, at der i højere grad skal være adskillelse mellem udvælgelseskriterier og tildelingskriterier, hvis ordregiver selv har indlagt en formel opdeling af annonceringsproceduren i form af en prækvalifikation. Henset til den pragmatisme, der har kendetegnet Klagenævnets kendelser i den senere tid, kan det dog næppe afvises, at Klagenævnet også ved annonceringer med prækvalifikation vil anerkende, at tilbudsgivernes generelle forhold kan indgå som et tildelingskriterium.

Forhåbentligt vil fremtidige kendelser give et klart svar på dette.

Læs Klagenævnets kendelse

Meld dig til Hortens linkedin-gruppe Udbudsrettens A-Z

Horten har lavet en linkedin-gruppe i udbudsret til alle folk, som er interesseret i at dele viden om den seneste udvikling inden for udbudsretten. Gruppen vil aktivt fokusere på principielle kendelser og domme samt den nyeste lovgivning og andre tiltag fra myndighederne.

Gå til Hortens linkedin-gruppe  

kontakt

Andreas Christensen

Partner