Det har i nogen tid været debatteret, om et spildevandsselskab er bundet af den spildevandsplan, som kommunalbestyrelsen vedtager. Naturstyrelsen har nu udtalt sig herom til Holstebro Kommune. Styrelsen anfører i brevet, at det som udgangspunkt kun er kommunen, der er bundet af sin egen planlægning. De kommunalt ejede spildevandsselskaber er således ikke på et offentligretligt grundlag bundet af de kommunale spildevandsplaner.

Styrelsen påpeger dog, at en kommune i kraft af sine ejerbeføjelser over for selskabet, dvs. på privatretligt grundlag, kan pålægge selskabet at følge spildevandsplanen. Dette kan eksempelvis ske ved at indsætte bestemmelser herom i selskabets vedtægter.

I forlængelse af ovenstående udtaler styrelsen, at en kommunalbestyrelses takstgodkendelse er en legalitetskontrol, og kommunalbestyrelsens opgave er således at påse, om taksten fastsættes i overensstemmelse med lovgivningen, herunder prisloftet. Dette må forstås sådan, at en kommunalbestyrelse ikke kan afvise at godkende en takst med den begrundelse, at grundlaget for takstfastsættelsen ikke indebærer en overholdelse af spildevandsplanen.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner