Den 9. januar har Naturstyrelsen sendt et forslag til ændring af prisloftbekendtgørelsen for vand- og spildevandsselskaber i høring. Ændringsforslaget vedrører, foruden mindre justeringer og præciseringer, følgende hovedelementer:

  • Mulighed for forøgelse af driftsomkostningerne i forhold til perioden 2003-2005 for selskaber med driftsunderskud
  • Nye regler om overholdelse af prisloftet
  • Ændring af reglerne om straksafskrivning af anlæg, der tages ud af drift
  • Mulighed for indregning af fusionsomkostninger i prisloftet

Forøgelse af driftsomkostningerne

Forslaget indeholder en ny bestemmelse om, at driftsomkostningerne kan øges midlertidigt for selskaber, som har fået sat væsentlig lavere driftsomkostninger i prisloftet end de faktiske omkostninger pga. opgørelsesmetoden med udgangspunkt i oplysninger fra 2003-2005. Der er dog foreslået en øvre grænse, således at driftsomkostningerne i 2013 maksimalt kan udgøre 95 % af selskabets faktiske driftsomkostninger i 2010. Forslaget indeholder endvidere en bestemmelse, som sikrer, at de pågældende selskaber også vil kunne indhente efterslæbet for 2011-2012.

Overholdelse af prisloftet

Forslaget indeholder regler om, at der skal ske efterregulering, når indtægterne har været større eller mindre end forudsat i indtægtsrammen. Som en del af disse regler skal der tages stilling til, hvordan indtægter fra tilslutningsbidrag kan udjævnes. Høringsforslaget indeholder forslag til to forskellige måder at udjævne indtægterne fra tilslutningsbidragene.

Ændring af reglerne om straksafskrivning af anlæg

Hvis et anlæg tages ud af drift, skal der i dag ske straksafskrivning af restværdien. For at give en mere jævn likviditet foreslår Naturstyrelsen, at den historiske eller gennemførte investering fortsat afskrives efter den oprindelige levetid. Det foreslås, at en eventuel salgssum i forbindelse med, at anlægget tages ud af drift, f.eks. ved salg af en bygning, medregnes i opgørelsen om overholdelsen af prislofterne.

Fusionsomkostninger

Forslaget indebærer, at Forsyningssekretariatet i særlige tilfælde kan undlade at fastsætte et individuelt effektiviseringskrav for vandselskaber i det følgende års prisloft, når selskabet har haft betydelige ekstraomkostninger til rådgivere mv. i forbindelse med en fusion med et eller flere andre vandselskaber.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner