EU-Domstolen har den 14. juni afsagt dom i en sag vedrørende betydningen af "bestemte kriterier" ved anvendelse af kvantitative, selektive distributionssystemer under Kommissionens gruppefritagelse inden for motorkøretøjsbranchen.

Baggrund

Jaguar Land Rover France SAS (JLR) er importør i Frankrig af nye motorkøretøjer og varer af mærket LAND ROVER. Fra 1994 til 2004 var Auto 24 eneforhandler for Jaguar Land Rover France i området Périgueux i Frankrig. Da eneforhandleraftalen blev ophævet, ansøgte Auto 24 om at blive autoriseret forhandler i JLR's selektive distributionsnet. Denne ansøgning blev ikke imødekommet af JLR, da deres retningslinjer for det selektive distributionssystem ikke stillede krav om udpegning af en forhandler af køretøjer i denne by.

I 2006 blev en anden forhandler autoriseret forhandler for JLR i Trélissac, som ligger tæt på Périgueux. Herefter lagde Auto 24 sag an mod JLR ved de franske domstole, der herefter stillede et præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen. Spørgsmålet vedrørte Kommissionens gruppefritagelse for vertikale aftaler inden for motorkøretøjsbranchen (forordning 1400/2000). Ifølge gruppefritagelsen er et selektiv distributionssystem ”et salgssystem, hvor forhandlerne er udvalgt på baggrund af bestemte kriterier”. Spørgsmålet angik imidlertid hvad der skulle forstås ved ”bestemte kriterier”, når der er tale om et kvantitativt, selektivt distributionssystem (kvantitative krav: krav, der begrænser antallet af forhandlere inden for et vist område).

EU-Domstolens dom

EU-Domstolen slog indledningsvist fast, at "bestemte kriterier" i forordningen henviser til kriterier, hvis præcise indhold kan efterprøves for så vidt angår både kvantitative og kvalitative (kvalitative krav: krav, der typisk vil angå forretningsstedets beliggenhed og indretning, personalets fremtræden og lignende) selektive distributionssystemer. Det er ikke med henblik på efterprøvelsen nødvendigt, at disse kriterier offentliggøres.

EU-Domstolen udtalte endvidere, at et distributionssystem, der hviler på bestemte kriterier, der direkte begrænser antallet af forhandlere, kan kvalificeres som et kvantitativt, selektivt distributionssystem. Den omstændighed, at distributionssystemer for motorkøretøjer i praksis ofte indebærer både kvalitative og kvantitative kriterier er uden betydning. Hvis de kvantitative udvælgelseskriterier omfattet af forordningen skulle være objektive og uden forskelsbehandling, ville dette medføre en sammenblanding af betingelserne for anvendelsen af kvalitative, selektive distributionssystemer og kvantitative, selektive distributionssystemer. Dette ville stride mod forudsætningen i forordningen om adskillelsen af disse to typer distributionssystemer.

Afslutningsvist slog EU-Domstolen derfor fast, at ved "bestemte kriterier" for et kvantitativt, selektivt distributionssystem, skal forstås kriterier, hvis præcise indhold kan efterprøves, men at det ikke er nødvendigt, at et sådant distributionssystem hviler på kriterier, der er objektivt begrundet og anvendes ensartet og ikke-differentieret i forhold til alle ansøgere om godkendelse.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Anne-Sophie Kämpf Svane

Specialistadvokat