En række piloter har ved byretten fået tildelt godtgørelser for afskedigelser, der var sket i strid med forbuddet mod aldersdiskrimination svarende til ni måneders løn. Østre Landsret har den 13. juni 2012 nedsat disse godtgørelser væsentligt.

I august 2008 foretog SAS en række afskedigelser på grund af nødvendige personaleindskrænkninger. I den forbindelse blev det gennem forhandlinger med bl.a. Dansk Pilotforening besluttet, at det var de piloter, der var berettiget til at gå på pension, der skulle afskediges. Denne aftale var en bekræftelse af en aftale indgået allerede i 2006, hvorefter det var de piloter, der var berettiget til pension, der ville blive afskediget først, såfremt der skulle ske personalenedskæringer. Eftersom piloterne i henhold til en aftale mellem SAS og Dansk Pilotforening var berettiget til pension, når de fyldte 60 år, var alle de afskedigede piloter fyldt 60 år.

Københavns Byret fandt, at der var tale om ikke saglig aldersdiskrimination, og tilkendte hver af de afskedigede piloter en erstatning svarende til ni måneders løn, som udgjorde ca. kr. 900.000.

SAS ankede byrettens dom og anerkendte, at afskedigelserne indebar en aldersdiskrimination i strid med forskelsbehandlingsloven. Sagen ved landsretten omhandlede herefter kun størrelsen af en eventuel godtgørelse.

SAS havde i sagen ved landsretten angivet, at den tilkendte godtgørelsen skulle nedsættes eller bortfalde, da afskedigelserne havde været nødvendige på grund af konjunkturerne. Derudover henviste SAS til, at der på tidspunktet for afskedigelserne var tale om en uklar retstilstand. Samtidig var kriterierne for, hvem der skulle afskediges, aftalt i en faglig aftale mellem SAS og piloternes faglige organisationer.

Piloterne anførte, at der ved fastsættelsen af godtgørelsen bl.a. skulle lægges vægt på, at piloterne efter afskedigelsen ikke havde været i stand til at få nyt arbejde som piloter.

Landsrettens afgørelse

Landsretten fastslår, at der ved bedømmelsen af, hvorvidt og i hvilket omfang der skal tilkendes godtgørelse, skal lægges vægt på grovheden af overtrædelsen. Der skal i den forbindelse tages hensyn til baggrunden for overtrædelsen og til den krænkelse, der er påført den pågældende.

I landsrettens vurdering lægges vægt på, at det havde været nødvendigt at foretage afskedigelserne, og at kriterierne for afskedigelserne var blevet aftalt mellem SAS og pilotforeningerne. Kriterierne var blevet anset som den mest skånsomme måde at foretage nedskæringerne på, da man ønskede at tage et socialt hensyn til yngre piloter, der havde stiftet familie, fremfor ældre ansatte, der havde ret til pension.

Landsretten tillægger det betydning, at de afskedigede piloter ikke havde realistiske muligheder for at finde nyt arbejde, men også at piloterne indtil 2005, hvor den pligtige afskedigelsesalder for piloterne var sat op fra 60 år til 65 år, måtte forvente, at deres pligtige afskedigelsesalder var 60 år. Af disse grunde burde de afskedigede piloter have indrettet deres pension og privatøkonomi efter, at de skulle pensioneres som 60 årige.

Endelig tillægger landsretten det betydning, at retstilstanden ikke havde været helt klar, samt at de afskedigede ved afskedigelsen havde haft en anciennitet på 18-24 år.

Landsretten nedsætter herefter de tilkendte godtgørelser fra kr. 900.000 til kr. 300.000 til hver af de afskedigede piloter svarende til ca. tre måneders løn.

Horten bemærker

Landsretten har med henvisning til usikker retstilstand og medarbejdernes forventninger til pensionering nedsat godtgørelse for aldersdiskrimination, således at godtgørelsesniveauet er i overensstemmelse med tidligere tilkendte godtgørelser om aldersdiskrimination, som for eksempel Østre Landsrets dom af 16. juni 2011, hvor Danmarks Radio blev pålagt at betale kr. 300.000, og Østre Landsrets dom af 11. september 2009, hvor en række medarbejdere i SKAT fik kr. 200.000 for aldersdiskrimination. Hermed sender landsretten måske et signal om, at godtgørelsesniveauet ikke nødvendigvis skal afspejle et vist antal måneders løn, men kan udføre et mere eller mindre fast beløb for overtrædelsen.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Finn Schwarz

Managing Partner